Echa emigracji zarobkowej

Podsekretarz stanu MEN skierował do władz oświatowych następujący tekst.
Cytowany w całości polecamy pilnej uwadze rodziców, którzy planują bądź już są poza granicami Polski:
 

Szanowni Państwo.

Nasilenie się migracji obywateli polskich do innych państw członkowskich po przystąpieniu do Unii Europejskiej sprawiło, że w ostatnich latach wzrosła w Polsce liczba uczniów, którzy doświadczyli migracji rodziców. Z ogólnopolskich badań przeprowadzonych w minionym roku z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, dotyczących skutków emigracji rodziców nieletnich dzieci wynika, że w jednym przypadku na dwadzieścia, w którym wyjeżdżał jeden z rodziców, dziecko zmieniało miejsce zamieszkania razem z nim. Natomiast, gdy kraj opuszczali obydwoje rodzice, dziecko wyjeżdżało za granicę w co dziesiątym przypadku.

Niestety część rodziców zapomina o dopełnieniu koniecznych formalności przed wyjazdem czy o zabraniu ze sobą niezbędnych dokumentów związanych z edukacją dziecka, co potem znacznie może utrudnić zapisanie go do szkoły w innym kraju. W ten sposób rodzice narażają ucznia na niepożądaną przerwę w edukacji, a siebie - na konsekwencje związane z niedopilnowaniem spełniania obowiązku szkolnego przez ich dziecko.

W trosce o edukację dzieci wyjeżdżających z rodzicami za granicę Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały, które informują rodziców, o co powinni zadbać zanim opuszczą Polskę, by umożliwić swojemu dziecku kontynuowanie nauki poza granicami Kraju. Przypominają także o konieczności podtrzymania kontaktu z polskim językiem i kulturą, co ułatwi dziecku późniejszy powrót do polskiego systemu edukacji.

Zależy nam, aby przygotowane przez MEN materiały dotarły do jak największej grupy osób i były dostępne w prawie 30 tysiącach miejsc w Polsce - między innymi w szkołach, biurach paszportowych, urzędach pracy, urzędach gmin oraz urzędach marszałkowskich.

W związku z tym przesyłam Państwu komplet materiałów z uprzejmą prośbą o pomoc w ich jak najlepszym wyeksponowaniu. Oczywiście, jestem świadomy, że dostarczona do Państwa ilość może być niewystarczająca, dlatego też zachęcam do korzystania z naszej strony internetowej  www.men.gov.pl, na której umieściliśmy ich wersje elektroniczne oraz, o ile to możliwe, do zamieszczenia tychże materiałów na stronach internetowych Państwa instytucji.

Krzysztof Stanowski

Informacje uzupełniające (wrzesień 2013)

Informacja dot. uregulowania kwestii prawnych związanych z wyjazdami rodziców za granicę:

  • w przypadku, gdy oboje rodziców bądź rodzic jako jedyny sprawujący władzę rodzicielską nad dzieckiem wyjeżdża za granicę zachodzi konieczność udzielenia notarialnego pełnomocnictwa innych osób (dziadkowie, dorosłe rodzeństwo i inni) do sprawowania zarządu osobą i majątkiem dziecka np. sprawy związane z nauką, leczeniem, wyjazdami itp.
  • bez uregulowania ww. kwestii szkoła nie ma podstaw do udzielania osobie trzeciej informacji o postępach ucznia w nauce czy problemach wychowawczych, nie może honorować żadnych decyzji podejmowanych w imieniu dziecka (np. usprawiedliwienia, deklaracje dotyczące wyboru języka podczas egzaminu, reprezentowania rodziców podczas zebrań rodzicielskich itp.),
  • w związku z powyższym prosimy o udział w zebraniach rodzicielskich wyłącznie osób sprawujących władzę rodzicielską/opiekę prawną nad uczniem.