Rada Rodziców
Gimnazjum im. jana Pawła II
w Środzie Śląskiej

 

DZIAŁ V

RADA RODZICÓW

 

Rozdział I

Nazwa reprezentacji rodziców

§ 1

1. Rada Rodziców Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej.

Rozdział II

Cele i założenia rady rodziców

§ 1

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców (opiekunów prawnych) uczniów szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

2. Głównym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły.

3. Do zadań Rady Rodziców należy:

 • pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców (opiekunów prawnych) na rzecz wspomagania celów i zadań statutowych szkoły;
 • gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad użytkowania tych funduszy;
 • zapewnienie rodzicom (opiekunom prawnym), we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, poprzez:

    - zapoznanie z zasadami i zamierzeniami dydaktyczno–wychowawczymi szkoły i klasy; 
    - udzielenie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat dziecka i jego postępów lub trudności w nauce oraz porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci;
    - udostępnienie regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów; 
    - wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły;
    - określenie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

5. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:

 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki.

6. Rada Rodziców opiniuje:

 • wzór jednolitego stroju uczniowskiego;
 • program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 • szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników;
 • projekt planu finansowego szkoły.

7. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa w pkt. 5, programy te ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy ustalone w ten sposób obowiązują do czasu uzyskania porozumienia.

Rozdział III

Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców

§ 1

1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów (opiekunów prawnych) danego oddziału.

2. W wyborach, o których mowa w pkt. 1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (opiekun prawny).

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców (opiekunów prawnych) w każdym roku szkolnym.

§ 2

1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest zebranie plenarne. Jest ono zwoływane raz w czasie kadencji Rady oraz przed wyłonieniem Rady w danej placówce.

2. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.

3. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie Klasową Radę Rodziców, składającą się z trzech osób (przewodniczącego, skarbnika i sekretarza).

4. Jeden przedstawiciel każdej Klasowej Rady Rodziców wchodzi w skład Rady Rodziców Szkoły.

5. Plenarne zebranie Rady Rodziców Szkoły wybiera spośród siebie Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców. Możliwe jest także powołanie komisji rewizyjnej, jako organu Rady Rodziców. Prezydium Rady Rodziców składa się z siedmiu osób (przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika i trzech członków). Prezydium konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

6. Komisja rewizyjna składa się z co najmniej z trzech osób, nie więcej jednak niż z pięciu. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.

7. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i spośród innych osób współdziałających z rodzicami (opiekunami prawnymi) spoza szkoły (jako ekspertów) do wykonywania określonych zadań.

8. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa rok, od dnia wyboru do 30 września następnego roku szkolnego.

Rozdział IV

Tryb podejmowania uchwał przez radę rodziców i jej organy wewnętrzne

§ 1

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

3. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów Rady Rodziców. Klasowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy protokołować uchwały. Za księgę protokołów Rady Rodziców i jej właściwe prowadzenie odpowiada sekretarz prezydium rady.

Rozdział V

Wybory do organów rady rodziców

§ 1

1. Wybory do Rady Rodziców (Klasowej Rady Rodziców), do Prezydium Rady Rodziców i komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.

2. Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie lub pisemnie (jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym) swoją zgodę na kandydowanie.

3. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

4. Przy równej liczbie uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym posiedzeniu.

6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczego/wyborczego Rady Rodziców:

 • wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania, takich jak: komisja regulaminowa, komisja uchwał i wniosków, komisja wyborcza (wybory do tych funkcji są jawne);
 • sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym;
 • sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nie udzielenie) absolutorium ustępującemu organowi;
 • informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki;
 • ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji;
 • plenarna dyskusja programowa;
 • uchwalenie wniosków programowo–organizacyjnych do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji;
 • wybory nowych organów Rady Rodziców:

         - ustalenie przez komisję regulaminową listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania;

         - przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez komisję wyborczą;

         - głosowanie;

         - ogłoszenie wyników przez przewodniczącego komisji wyborczej;

 • wolne głosy i wnioski.

7. Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w pkt. 6, z tym że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów, a sprawozdanie komisji rewizyjnej nie zawiera wniosku w sprawie absolutorium, lecz jedynie wnioski pokontrolne. 

Rozdział VI

Ramowy plan pracy rady rodziców i jej organów

§ 1

1. Plenarne zebranie ogółu rodziców szkoły zwoływane jest przez plenarne posiedzenie Rady Rodziców co najmniej raz w czasie kadencji rady.

2. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców jest zwoływane przez prezydium nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

3. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek Klasowych Rad Rodziców z co najmniej połowy klas, na wniosek dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej, złożony do prezydium rady.

4. Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż dwa razy w roku. Na posiedzenie prezydium zaprasza się dyrektora szkoły.

5. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w księdze protokołów Rady Rodziców, którą prowadzi sekretarz prezydium.

6. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Rady Rodziców, Rady Rodziców Klasy, dowolnej grupy rodziców (opiekunów prawnych) liczącej nie mniej niż 30 osób. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawione: plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

7. Formy i częstotliwość działania innych struktur podejmowanych w ramach Rady Rodziców, komisje problemowe, zespoły robocze, wynikają z potrzeb związanych z realizacją zadań, jakich się te zespoły podjęły.

8. Zebrania rodziców (opiekunów prawnych) poszczególnych klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej Rady Rodziców lub wychowawcy klasy.

Rozdział VII

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców

§ 1

1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

 • z dobrowolnych składek rodziców (opiekunów prawnych);
 • z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się prezydium rady;
 • z dodatkowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców (opiekunów prawnych) i mieszkańców środowiska lokalnego szkoły;
 • z działalności gospodarczej;
 • oraz z innych źródeł.

2. Wysokość składki rodziców ustala na początku każdego roku szkolnego Prezydium Rady Rodziców po konsultacji z ogółem rodziców (opiekunów prawnych).

3. Jeżeli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców (opiekunów prawnych), Klasowa Rada Rodziców może wyrazić zgodę na wnoszenie składki tylko przez jedno dziecko lub na obniżenie składki wnoszonej przez wszystkie dzieci danych rodziców. Klasowa Rada Rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice (opiekunowie prawni) lub wychowawca klasy.

4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu: „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny”, zatwierdzanego każdorazowo przez Prezydium Rady Rodziców.

5. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z „Ramowym preliminarzem wydatków Rady Rodziców”.

Rozdział VIII

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych rady rodziców

§ 1

1. Obsługę księgowo–rachunkową funduszy Rady Rodziców, prowadzenie księgowości oraz obsługę rachunkową użytkowników funduszu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem powierza się skarbnikowi.

2. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo–rozliczeniowy
w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.

3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

Rozdział IX

Inne postanowienia

§ 1

1. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców zaprasza na swoje plenarne zebrania, a prezydium rady na swoje posiedzenie regulaminowe dyrektora szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.

2. Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej (opiekunów prawnych) określonych w niniejszym regulaminie.

3. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną, Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy zgodnie z procedurą rozstrzygania sporów między organami szkoły, ustaloną w statucie szkoły.

4. Członkowie Klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w niniejszym regulaminie.

5. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: „Rada Rodziców Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej”, a także pieczęcią do operacji finansowych taką jak poprzednia z dodanym numerem konta bankowego. 

Rozdział X

Ramowy preliminarz wydatków rady rodziców

§ 1

1. Wydatkowanie środków pochodzących z dobrowolnych składek rodziców (opiekunów prawnych) odbywa się następująco:

 • 50% środków zebranych przez rodziców (opiekunów prawnych) danej klasy jest do dyspozycji Klasowej Rady Rodziców. Decyzję o ich przeznaczeniu i wydatkowaniu podejmuje z upoważnienia zebrania rodziców klasy Klasowa Rada Rodziców w porozumieniu z wychowawcą klasy. Główne cele, na jakie mogą być wydatkowane te środki, to: dofinansowanie imprez klasowych, wycieczek, biwaków, upiększenie izby klasowej i inne wydatki na rzecz całej klasy. O warunkach przyznawania tych środków na określone cele decyduje Rada Rodziców.

2. Pieniądze, których klasa nie wykorzysta w danym roku szkolnym, zostaną dołączone do środków przysługujących jej w roku przyszłym.

3. Pozostała część środków ze składki rodzicielskiej jest przekazywana do dyspozycji Prezydium Rady Rodziców.

4. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek rodziców (opiekunów prawnych) wyłącznie na:

 • pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci dożywiania, odzieży, podręczników;
 • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak np. Gimnazjada, festyn sportowo–rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych itp.;
 • finansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań;
 • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów i zespołów artystycznych, sportowych;
 • finansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego szkoły;
 • zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego.

5. Środki Rady Rodziców pochodzące ze źródeł innych niż składka rodzicielska mogą być:

 • wydatkowane na:

- dofinansowanie celów ustalonych w pkt. 4;

- finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowej pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowacja urządzeń sportowo–rekreacyjnych itp.;

 • przeznaczone na utworzenie określonej formy działalności gospodarczej (kapitał założycielski);
 • lokowane w celu pomnożenia na lokatach terminowych.