powrót do strony głównej
zobacz nowe logo
tekst jednolity
stan prawny Dz. I na dzień 20 września 2016
Postanowienia ogólne

STATUT GIMNAZJUM
 
Postanowienia ogólne

Czas nauki  Zajęcia dydaktyczne   Korzystanie z zasobów Obowiązek szkolny  Indywidualny tok nauki  cele i zadania współpraca: rodziców - inne   opieka nad uczniami  dyżury nauczycielskie  wychowawcy  zmiana wychowawcy  nauka religii i etyki  mniejszości narodowe  inne dziedziny wiedzy

WSO
Zarządzanie
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Organizacja Szkoły
Uczniowie Gimnazjum
Inne procedury szkolne
Monitoring wizyjny
 Na podstawie art. 60, ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624) Rada Pedagogiczna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej
uchwala co następuje:
Dział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I

Podstawowe informacje o gimnazjum

§1

 1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej jest szkołą publiczną.
 2. Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Środa Śląska.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad gimnazjum jest Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
 4. Siedziba gimnazjum znajduje się w Środzie Śląskiej, przy ulicy Tadeusza Kościuszki 62.
 5. Ustalona nazwa gimnazjum używana jest przez szkołę w pełnym brzmieniu.
  Na stemplu używana jest nazwa:
  Gimnazjum w Środzie Śląskiej,
  a na pieczęci:
  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej, ul. Kościuszki 62,
  55-300 Środa Śląska, tel./fax. 713173064.

§2

 1. Gimnazjum posiada własne tradycje i ceremoniał szkolny.
 2. Patronem szkoły jest Papież Jan Paweł II.
 3. Uczniowie są zobowiązani do poznania postaci patrona gimnazjum i szanowania jego symboli.
 4. Uczniowie mają prawo i zaszczyt reprezentować gimnazjum na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt państwowych i oświatowych.
 5. Sztandar gimnazjum powinien być obecny na najważniejszych uroczystościach szkolnych i państwowych oraz na zaproszenie innych szkół i instytucji.
 6. Zaszczytnym prawem wzorowego ucznia wybranego przez Radę Pedagogiczną jest występowanie w Poczcie Sztandarowym gimnazjum.
 7. Poczet Sztandarowy składa się z trzech osób. Jedna osoba trzyma sztandar, dwie pozostałe stoją po prawej i lewej jego stronie.
 8. Wszystkich członków Pocztu Sztandarowego obowiązuje strój galowy.
 9. Wszyscy członkowie Pocztu Sztandarowego są przepasani przez prawe ramię biało-czerwonymi szarfami, a na rękach mają białe rękawiczki.
 10. Uczniowie klasy pierwszej każdego roku szkolnego składają na sztandar gimnazjum uroczyste ślubowanie.
 11. Dzień 16 października każdego roku (rocznica nadania szkole sztandaru i imienia, a jednocześnie rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża) jest świętem gimnazjum.
 12. Uczniowie mają obowiązek kultywować tradycje gimnazjum, wzbogacać ceremoniał i uroczystości szkolne.

§3

Podstawą prawną działania gimnazjum jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku
oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

§4

 1. Cykl kształcenia w gimnazjum wynosi trzy lata.
 2. Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej.
 3. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w godzinach przedpołudniowych.
 4. Gimnazjum zapewnia możliwość korzystania z:
  • sal lekcyjnych;
  • zaplecza sportowego (boiska, sale gimnastyczne, sprzęt sportowy);
  • pracowni komputerowej;
  • laboratorium językowego;
  • pracowni multimedialnych;
  • pomieszczeń i zbiorów biblioteki szkolnej;
  • podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych;
  • świetlicy szkolnej i jej wyposażenia;
  • gabinetu pielęgniarki szkolnej;
  • gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego;
  • pomieszczeń administracyjno–gospodarczych;
  • wyposażenia, sprzętu szkolnego;
  • pomocy dydaktycznych;
  • szkolnego radiowęzła.

§5

 1.  Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dyrektor gimnazjum może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą
 2. Zezwolenie, o którym mowa, może być wydane przed rozpoczęciem, bądź w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o jego wydanie dołączono:
  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację obowiązującej w gimnazjum podstawy programowej;
  • zobowiązanie rodziców (opiekunów prawnych) do przystępowania przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych w każdym roku szkolnym.

§6

 1. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z uzgodnionego na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły zakresu części obowiązującej podstawy programowej, przeprowadzonych przez szkołę zgodnie z przepisami rozdziału VIII, działu II niniejszego statutu.
 2. Dziecku spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
 3. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§7

Cofnięcie zezwolenia na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą następuje:
 • na wniosek rodziców (opiekunów prawnych);
 • jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do rocznego egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 6, lub nie zdało go;
 • w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

§8

 1. Gimnazjum współpracuje z innymi placówkami oświatowymi, instytucjami wspierającymi,
  a także jednostkami samorządowymi (Sąd Rejonowy, Policja, Straż Miejska, GOPS, PCK, PCPR, SANEPID, Parafie Kościelne, OSiR i inne).
 2. W gimnazjum mogą działać wolontariusze, stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.
 3. Podjęcie działalności w gimnazjum przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa powyżej, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.
 4. Dyrektor jest odpowiedzialny za stwarzanie tym organizacjom warunków do działania na terenie szkoły.
 5. Zasady funkcjonowania w gimnazjum związków zawodowych określają odrębne przepisy.

§9

 1. Gimnazjum jest jednostką budżetową samobilansującą się.
 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej gimnazjum regulują odrębne przepisy.

§10

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§11

Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
 

Rozdział II

Cele i zadania gimnazjum

§1

 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.
 2. Gimnazjum stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym) uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.
 3. Gimnazjum realizuje własny program wychowawczy oraz program profilaktyki, opracowane i uchwalone przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców i/lub po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
 4. Gimnazjum tworzy i pielęgnuje własne tradycje, dokumentując je w kronice szkoły.
 5. Gimnazjum współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

§2

 1. Gimnazjum realizuje trzeci etap edukacyjny, wspomagając rozwój ucznia jako osoby i umożliwiając mu w szczególności:
  • zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum;
  • podjęcie świadomej decyzji dotyczącej kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu;
  • rozwijanie zainteresowań.
 2. Dla umożliwienia wszechstronnego rozwoju uczniów, właściwego przygotowania ich do dalszego kształcenia, rozwijania ich indywidualnych zainteresowań w gimnazjum:
  • wprowadza się w możliwość nauki drugiego języka obcego;
  • organizuje się spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni;
  • organizuje się wyjazdy do ośrodków i instytucji, w których można poszerzać wiedzę ogólną z poszczególnych przedmiotów (wyższe uczelnie, teatry, kina);
  • przygotowuje się uczniów do uczestnictwa w różnych uroczystościach, olimpiadach i konkursach wiedzy;
  • organizuje się zajęcia wyrównawcze i zajęcia dodatkowe;
  • wprowadza się możliwość nauczania indywidualnym tokiem lub programem nauczania.
 3. Gimnazjum sprawuje opiekę i zapewnia wszechstronną pomoc uczniom w zależności od posiadanych możliwości i środków finansowych.
 4. Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie szkolnych programów nauczania w wymiarze wyznaczonym budżetem Gminy Środa Śląska.
  Ponadto gimnazjum wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów może podejmować działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na organizację zajęć nadobowiązkowych dla młodzieży, poprawę standardu wyposażenia lub inne szczególne potrzeby szkoły.

§3

 1. Gimnazjum wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
 2. W zakresie działalności wychowawczej gimnazjum:
  • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w programie wychowawczym szkoły oraz szkolnym programie profilaktyki;
  • wskazuje alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka poprzez realizację programów edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień;
  • upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;
  • kształtuje postawy patriotyczne;
  • sprzyja zachowaniom proekologicznym;
  • umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
  • szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;
  • budzi szacunek do pracy;
  • wdraża do dyscypliny i punktualności.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci w obszarach określonych w szkolnym programie wychowawczym i programie profilaktyki.

§4

 1. Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości poprzez:
  • ścisłe respektowanie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • sprawowanie indywidualnych form opieki nad uczniami, którzy jej wymagają.
 2. Indywidualne formy opieki nad uczniami to:
  • udzielanie (w miarę możliwości finansowych gimnazjum) doraźnej lub stałej pomocy materialnej i finansowej;
  • występowanie, w razie potrzeby, do organu prowadzącego placówkę o udzielenie pomocy w zakresie przekraczającym możliwości finansowe gimnazjum
  • udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej zgodnie z zasadami określonymi w dziale IX
  • wsparcie szkolnego rzecznika praw ucznia.

§5

Opiekę nad uczniami przebywającymi w gimnazjum sprawują:
 • podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia;
 • podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury wg ustalonego harmonogramu oraz w razie potrzeby – inni pracownicy szkoły;
 • podczas zajęć poza terenem gimnazjum – wyznaczeni nauczyciele oraz dodatkowo, za zgodą dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice (opiekunowie prawni) uczniów (nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczycieli za bezpieczeństwo wszystkich powierzonych im dzieci).

§6

Plan dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor według obowiązującego regulaminu, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe szkoły.

§7

 1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli (zwanego wychowawcą) prowadzących zajęcia dydaktyczne w tym oddziale.
 2. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, w celu zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej, wychowawca prowadzi powierzony oddział w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje dyrektor.
 4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
  • z urzędu – na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;
  • na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców (opiekunów prawnych) uczniów danego oddziału.
 5. Wnioski, o których mowa, nie są dla dyrektora wiążące. O sposobie ich rozpatrzenia, wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i podjętej decyzji dyrektor informuje wnioskodawców na piśmie w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 30 dni).
 6. Od decyzji dyrektora wnioskodawcy mogą się odwołać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Rozdział III

Warunki i sposób organizowania nauki religii i etyki

§1

 1. W Gimnazjum organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki na życzenie rodziców (opiekunów prawnych).
 2. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia.
 3. Raz wyrażone życzenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać odwołane w każdym czasie.

§2

Udział w lekcjach religii lub etyki jest dla uczniów gimnazjum dobrowolny, jednak po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w §1, uczestnictwo w wybranych zajęciach staje się obowiązkowe.

§3

 1. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach religii lub etyki albo obu tych przedmiotów.
 2. Jeśli uczeń wyrazi życzenie uczestniczenia w zajęciach religii i etyki, gimnazjum jest zobowiązane umożliwić mu udział w zajęciach obu przedmiotów, umieszczając je bezkolizyjnie w planie zajęć.

§4

 1. Gimnazjum organizuje lekcje religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału.
  Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale lekcje religii organizowane są w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej.
 2. Jeżeli na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, organ prowadzący gimnazjum organizuje im naukę religii w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

§5

 1. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo.
 2. Wymiar ten może być zmniejszony za zgodą biskupa diecezjalnego Kościoła Katolickiego albo władz zwierzchnich pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.

§6

 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeśli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada tego rodzaju obowiązek.
 2. Pieczę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają katecheci.
 3. Zasady dotyczące organizacji rekolekcji są przedmiotem ustaleń między organizującymi rekolekcje a gimnazjum.
 4. O terminie rekolekcji dyrektor gimnazjum powinien być powiadomiony miesiąc wcześniej.
 5. Jeżeli w gimnazjum prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe, których religia jest nauczana, powinny dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji.

§7

Nauczyciel religii może organizować spotkania z rodzicami (opiekunami prawnymi) swoich uczniów poza wyznaczonymi przez szkołę zebraniami, wcześniej ustalając z dyrektorem gimnazjum termin i miejsce spotkania.

§8

Nauczyciel religii może prowadzić na terenie gimnazjum organizacje o charakterze społeczno-religijnym i ekumenicznym na zasadach określonych w Ustawie o Systemie Oświaty.
Z tytułu prowadzenia tych organizacji nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie.

§9

W pomieszczeniach gimnazjum może znajdować się krzyż.

§10

 1. W gimnazjum można odmawiać modlitwę przed i po zajęciach.
 2. Odmawianie modlitwy powinno być wyrazem wspólnego dążenia uczniów oraz taktu i delikatności ze strony nauczycieli i wychowawców.

§11

Zajęcia z etyki odbywają się w oparciu o program nauczania tego przedmiotu:
 • przedstawiony dyrektorowi gimnazjum przez nauczyciela etyki;
 • dopuszczony do użytku w szkole przez dyrektora gimnazjum po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;
 • wpisany przez dyrektora gimnazjum go do szkolnego zestawu programów nauczania.

§12

 1. Gimnazjum organizuje zajęcia z etyki dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału.
  Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale zajęcia z etyki organizowane są w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej.
 2. Jeżeli na zajęcia z etyki zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, organ prowadzący gimnazjum organizuje im naukę w grupie międzyszkolnej.

§13

Tygodniowy wymiar godzin zajęć z etyki ustala dyrektor gimnazjum.

§14

Uczestniczenie bądź nieuczestniczenie w nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

§15

 1. Cząstkowe i klasyfikacyjne oceny z religii i etyki są wystawiane według skali ocen przyjętej w danej klasie.
 2. Klasyfikacyjna roczna ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie zachowania.
 3. Nie zamieszcza się na świadectwie szkolnym żadnych danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii bądź etyki uczeń uczęszczał.
 4. Jeśli uczeń nie uczestniczył w zajęciach religii ani etyki, na świadectwie szkolnym, w miejscu przeznaczonym na ocenę wstawia się kreskę bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
 5. Jeśli uczeń zadeklarował udział w zajęciach religii i etyki, na świadectwie szkolnym umieszcza się tylko jedną ocenę - wyższą.
 6. Klasyfikacyjna roczna ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie przez niego gimnazjum.
 7. Klasyfikacyjne śródroczne i roczne oceny z religii i etyki są wliczane do średniej ocen ucznia
 8. Gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do jego średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z klasyfikacyjnych ocen uzyskanych z obu tych przedmiotów. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, zaokrągla się ją do liczby całkowitej w górę.
 9. Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organ prowadzący gimnazjum zgodnie §4 i §12 otrzymują na świadectwie wydawanym przez szkołę ocenę z religii lub etyki na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki.

§16

W przypadku rezygnacji z dotychczasowego udziału w lekcjach religii lub etyki konieczne jest pisemne poinformowanie szkoły o zmianie decyzji.

§17

Gimnazjum jest zobowiązane zapewnić w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę albo zajęcia wychowawcze uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki.

§18

Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem nauczania, prowadzą dyrektor gimnazjum oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 

Rozdział IV

Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

§1

 1. Gimnazjum umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej przez prowadzenie:
  • nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
  • nauki języka regionalnego;
  • nauki własnej historii i kultury.
 2. W celu umożliwienia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym podtrzymywania i rozwijania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, w tym znajomości własnej historii i kultury, gimnazjum może ponadto prowadzić:
  • naukę geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa;
  • zajęcia artystyczne;
  • inne zajęcia dodatkowe.
 3. W wykonywaniu zadań, o których mowa, dyrektor gimnazjum współdziała z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

§2

 1. Naukę języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego oraz naukę własnej historii i kultury organizuje dyrektor gimnazjum na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.
 2. Wniosek ten dotyczy całego okresu nauki ucznia w gimnazjum.
 3. Wniosek, o którym mowa, składa się dyrektorowi przy zgłoszeniu ucznia do gimnazjum albo w toku nauki, w terminie do 30 kwietnia.

§3

Złożenie wniosku, o którym mowa w §2, jest równoznaczne z:
 1. w przypadku nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego – zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia;
 2. w przypadku nauki własnej historii i kultury – zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia.

§4

 1. Nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego może być organizowane w oddziałach z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego, prowadzoną w formie odrębnych zajęć, jeżeli na naukę taką zgłosi się na poziomie danej klasy co najmniej 7 uczniów.
 2. Gdy liczba zgłoszonych uczniów jest mniejsza, nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego organizuje się w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
 3. Grupa międzyoddziałowa, utworzona z uczniów różnych oddziałów na poziomie danej klasy, nie może liczyć mniej niż 7 uczniów.
 4. Grupa międzyklasowa, utworzona z uczniów różnych klas, w której nauczanie odbywa się według organizacji nauczania w klasach łączonych, nie może liczyć mniej niż 3 i więcej niż 14 uczniów.
 5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziałach, grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych może być mniejsza.
 6. Jeżeli z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów lub braku nauczyciela nie ma w gimnazjum możliwości zorganizowania nauczania języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego, organ prowadzący szkołę organizuje to nauczanie w zespole międzyszkolnym.

§5

Gimnazjum może prowadzić naukę geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa:
 • w wymiarze 15 godzin;
 • w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły lub godzin, które może przyznać, na wniosek dyrektora szkoły, organ prowadzący.

§6

Nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego, własnej historii i kultury oraz geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, odbywa się na podstawie:
 1. programów nauczania dopuszczonych do użytku w szkole przez dyrektora gimnazjum;
 2. podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§7

W razie potrzeby gimnazjum może podejmować dodatkowe działania mające na celu:
 1. podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej młodzieży pochodzenia romskiego;
 2. wspomaganie edukacji tej młodzieży, w szczególności poprzez zajęcia wyrównawcze.

§8

 1. W gimnazjum można zatrudnić w charakterze pomocy nauczyciela asystenta edukacji romskiej.
 2. Asystent edukacji romskiej udziela młodzieży pochodzenia romskiego pomocy w kontaktach ze środowiskiem szkolnym, a także współdziała z jej rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz ze szkołą.

Rozdział V

Nauczanie wiedzy o życiu seksualnym człowieka, zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej, metodach i środkach świadomej prokreacji

§1

 1. Treści dotyczące wiedzy o życiu seksualnym człowieka, zasadach świadomego, odpowiedzialnego rodzicielstwa, wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej, metodach i środkach świadomej prokreacji są realizowane w ramach zajęć edukacyjnych: wychowanie do życia w rodzinie.
 2. Realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie powinna stanowić spójną całość z pozostałymi działaniami wychowawczymi i profilaktycznymi szkoły, wspierać wychowawczą rolę rodziny, promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności, kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne.

§2

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie mogą być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje do nauczania w gimnazjum oraz ukończone studia wyższe w zakresie nauk o rodzinie lub studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne zgodne z treściami zajęć.

§3

 1. Na realizację zajęć wychowania do życia w rodzinie przeznacza się 14 godzin,
  w tym 5 z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców.
 2. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie są organizowane w oddziałach albo grupach międzyoddziałowych liczących nie więcej niż 28 uczniów.

§4

 1. Udział uczniów w zajęciach wychowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy.
 2. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, jeżeli jego rodzice (opiekunowie prawni) zgłoszą dyrektorowi gimnazjum pisemną rezygnację z zajęć.

§5

 1. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie ani nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 2. W przypadku udziału ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, odnotowuje się je na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne, wpisując: „uczestniczył”.

§6

 1. W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie nauczyciel prowadzący te zajęcia przeprowadza wraz z wychowawcą kasy co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów, na którym przekazuje im informacje o:
  • realizowanych celach i treściach;
  • wykorzystywanych podręcznikach i środkach dydaktycznych.
 2. Za przeprowadzenie spotkania, o którym mowa, odpowiedzialny jest dyrektor gimnazjum.