powrót do strony głównej
zobacz nowe logo

tekst jednolity
stan prawny Dz. II na dzień
20 września 2016

WSO

STATUT GIMNAZJUM
Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wiedzy   Zachowania
oceny z: w-f, techniki, sztuki Informowanie uczniów i rodziców Skala ocen Podwyższenie oceny: I II Poprawa ocen cząstkowych Ilość ocen cząstkowych Sposoby oceny: klasówki- kartkówka- niezaliczenie prac- wgląd do prac Klasyfikowanie Skala ocen Laureaci konkursów Promocja Formy pomocy przedmiot: - dodatkowe Odwołania Zaliczenia warunkowe Egzamin poprawkowy Promowanie warunkowe wgląd do prac - rodzice Ocena zachowania dodatkowe punkty Warunki nauczania indywidualnego, dostosowanie wymagań Kształcenie specjalne I II Egzamin gimnazjalny: j. obcy, warunki szczególne - ocena

Postanowienia ogólne
Zarządzanie szkołą
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Organizacja Szkoły
Uczniowie Gimnazjum
Inne procedury szkolne
Monitoring wizyjny
 Na podstawie art. 60, ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624) Rada Pedagogiczna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej
uchwala co następuje:
Dział II
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Rozdział I

Przedmiot i cele procesu oceniania

§1

Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne uczniów;
 • zachowanie uczniów.
 • projekt gimnazjalny

§2

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w zrozumieniu i opanowaniu przez nich wiadomości i umiejętności w stosunku do:
  • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych programów nauczania i podstawy programowej określonej odrębnymi przepisami – w przypadku obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

§3

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych i obowiązków określonych w statucie szkoły.

§4

Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z danych zajęć oraz informowanie o nich uczniów
  i ich rodziców (opiekunów prawnych);
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych);
 • bieżące ocenianie oraz ustalanie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania według zasad niniejszego regulaminu;
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym regulaminie;
 • ustalanie warunków i trybu uzyskiwania przez uczniów wyższych niż przewidywane przez nauczycieli klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych;
 • ustalanie warunków i trybu uzyskiwania przez uczniów wyższych niż przewidywane przez wychowawcę klasyfikacyjnych rocznych ocen z zachowania;
 • ustalanie trybu przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów informacji
  o ich postępach i trudnościach w nauce oraz zachowaniu.

§5

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych, zachowaniu oraz postępach i trudnościach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniom pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobili dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinni się dalej uczyć;
 • pomoc uczniom w organizowaniu i samodzielnym planowaniu procesu uczenia się i rozwoju;
 • motywowanie uczniów do dalszej pracy i postępów (pod względem nauki i zachowania);
 • dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach uczniów (pod względem nauki i zachowania);
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno–wychowawczej.

Rozdział II

Bieżące ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów

§1

Przedmiotem oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych są:
 • zakres opanowanych wiadomości i umiejętności;
 • stopień zrozumienia materiału programowego;
 • umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych i nietypowych, wymagających twórczego rozwiązania problemu;
 • stopień przygotowania i gotowości do samodzielnego poszerzania wiedzy;
 • zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego
  poziomu wiadomości i umiejętności.

§2

Przedmiotowy System Oceniania, czyli szczegółowe wymagania edukacyjne podstawowe i ponadpodstawowe w odniesieniu do poszczególnych zajęć edukacyjnych opracowują prowadzący je nauczyciele.

§3

 • Przy ustalaniu oceny z zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych bierze się pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 • Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§4

 1. Nauczyciele są zobowiązani, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej lub publicznej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub inne zaburzenia i odchylenia rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej lub niepublicznej poradni specjalistycznej, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty (art. 71b, ust. 3b).
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia.
 4. Jeżeli uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym przez nauczycieli pracujących z uczniem.
 5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia, który nie posiada opinii, orzeczenia poradni psychologiczno–pedagogicznej, a jest objęty pomocą psychologiczno–pedagogiczną w szkole, następuje na  podstawie rozpoznania jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dokonanego przez pracujących z nim nauczycieli i specjalistów.
 6. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych następuje także na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.

§5

  Dostosowanie wymagań edukacyjnych dotyczy:
 • treści edukacyjnych (zakresu materiału realizowanego przez ucznia),
 • form i metod pracy z uczniem (sposobów przekazywania mu wiedzy, egzekwowania jego wiadomości i umiejętności, kryteriów oceny jego osiągnięć)
 • organizacji procesu edukacyjnego.
 • standardów obowiązujących w zakresie postaw i funkcjonowania ucznia;
 • kryteriów oceny zachowania ucznia.

§6

Nauczyciele opracowują dodatkowo, oprócz standardowych, wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) oraz zasady bieżącego oceniania i ustalania klasyfikacyjnych ocen śródrocznych i rocznych dla uczniów objętych pomocą psychologiczno–pedagogiczną w szkole.

§7

 1. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie i funkcjonowanie.
 2. Następuje to na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej, opinii poradni specjalistycznej oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym przez szkolny zespół do spraw pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
 3. Wychowawcy klas opracowują zmodyfikowane standardy w zakresie postaw i funkcjonowania
  oraz oceny zachowania dla uczniów objętych pomocą psychologiczno–pedagogiczną w szkole.

§8

Wymagania edukacyjne oraz kryteria ocen, o których mowa, w §6 i §7 powinny być adekwatne do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów, zgodne z zaleceniami opinii i orzeczeń poradni psychologiczno–pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.

§9

 1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:
  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych) wynikających z realizowanego programu nauczania;
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów i zasadach wystawiania ocen;
  • warunkach i trybie uzyskiwania przez uczniów wyższej niż przewidywana klasyfikacyjna ocena śródroczna i roczna z prowadzonych przez nich zajęć edukacyjnych.
 2. Informacje, o których mowa, przekazywane i udostępniane są uczniom i ich rodzicom (opiekunom prawnym):
  • w formie ustnej podczas pierwszych zajęć z danego przedmiotu;
  • w formie elektronicznej poprzez opublikowanie na stronie internetowej szkoły;
  • w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece szkolnej.

§10

Poziom i postępy w zrozumieniu i opanowaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności oceniane są na bieżąco w ciągu roku szkolnego przy pomocy następującej skali ocen:
65432
6-5-4-3-2-
5+4+3+2+1+1

Jest to sześciostopniowa skala ocen rozszerzona o wartości pośrednie między stopniami
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Rozszerzenia mogą być wykorzystywane do zróżnicowania oceny pracy uczniów w zależności od wysiłku włożonego w jej wykonanie oraz ich obiektywnych możliwości edukacyjnych.

§11

 1. Uczniowie mogą być oceniani na zajęciach także w formie „+” i „-”.
  Szczegółowe zasady oceniania w formie „+” i „-” ustala nauczyciel przedmiotu.
 2. Możliwe jest również stosowanie przez nauczycieli innej formy oceniania cząstkowego (np. ocenianie punktowe, procentowe itp.) po uzyskaniu akceptacji Rady Pedagogicznej.
 3. Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu formy aktywności uczniów. Nauczyciel powinien stosować różnorodne metody sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów.

§12

Dopuszcza się stosowanie przez nauczycieli następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym:
 • „np” – uczeń nieprzygotowany;
 • „bz” – brak zadania;
 • „akt” - aktywność.

§13

 1. Nieobecnego nauczyciela może zastąpić (poprowadzić za niego lekcję) każdy z pozostałych członków rady pedagogicznej wyznaczony przez dyrektora.
 2. Podczas takiej lekcji (tzw. zastępstwo) nauczyciel zastępujący nieobecnego kolegę powinien realizować kolejno: lekcję z przedmiotu, który jest w planie, lekcję z własnego przedmiotu lub inne zajęcia edukacyjne.
 3. Jeżeli zastępstwo zostało zapowiedziane uczniom co najmniej w dniu poprzedzającym je, uczniowie mają obowiązek przygotować się do niego tak jak do pozostałych, przewidzianych w planie lekcji.
 4. Nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela stale prowadzącego określone zajęcia edukacyjne ma prawo wystawiać uczniom oceny cząstkowe.

§14

 1. Wystawioną ocenę nauczyciel powinien uzasadnić.
 2. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą poprosić o uzasadnienie oceny w terminie dwóch dni od jej wystawienia w formie:
  • pisemnej (wybranej przez nauczyciela);
  • ustnej.

§15

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa obowiązujące zasady poprawiania ocen cząstkowych.
 2. Jeżeli uczeń poprawi cząstkową ocenę niedostateczną (np. napisze ponownie kartkówkę, pracę klasową z pozytywnym wynikiem), nauczyciel wstawi w dzienniku lekcyjnym obok niedostatecznej - nową ocenę pozytywną i obie otoczy kółkiem.

§16

 1. Oceny i inne spostrzeżenia dotyczące postępów edukacyjnych ucznia mogą być wpisywane przez nauczyciela do zeszytu przedmiotowego ucznia.
 2. Wpisy te traktowane są jako informacja dla rodziców (opiekunów prawnych) i winne być przez nich podpisane przed następną lekcją.
 3. Znak graficzny „parafka” oznacza fakt stwierdzenia przez nauczyciela terminowego złożenia pracy przez ucznia, a nie sprawdzenia jej zawartości merytorycznej.

Rozdział III

Zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

§1

 1. Przez cały rok szkolny uczeń może być kontrolowany i oceniany na podstawie:
  • pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności;
  • pracy na lekcji;
  • prac domowych;
  • wypowiedzi ustnych;
  • referatów;
  • wystąpień (prezentacji);
  • samodzielnie prowadzonych elementów lekcji;
  • sprawdzianów praktycznych;
  • projektów grupowych;
  • samodzielnie wykonywanych prac (np. modele, albumy, zielniki, prezentacje Power Point, plakaty);
  • aktywności poza lekcjami (np. udział w konkursach, zawodach);
  • przygotowania do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów itp.);
  • innych form opisanych w PSO.
 2. Pisemne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności to:
  • praca klasowa;
  • kartkówka.

§2

 1. Praca klasowa jest sprawdzianem opanowania większej partii zrealizowanego materiału
  (najczęściej ma dotyczyć wiadomości i/lub umiejętności z jednego działu).
 2. Praca klasowa może trwać do 90 minut. Czas trwania pracy klasowej ustala nauczyciel biorąc pod uwagę jej formę oraz zakres materiału, który obejmuje.
 3. Praca klasowa ma być oceniona i zwrócona uczniom w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie od jej napisania.
  Do tego czasu nie wlicza się ferii i świąt oraz tych dni roboczych, w których zgodnie z innymi przepisami nie odbywają się zajęcia edukacyjne.
 4. Jeżeli nauczyciel z przyczyn od niego zależnych nie zwróci ocenionych prac klasowych po dwóch tygodniach, wpisuje oceny tylko uczniom, którzy wyrażą na to zgodę.
 5. Liczbę prac klasowych pisanych przez uczniów ogranicza się do jednej w ciągu dnia i do trzech w ciągu tygodnia (z zastrzeżeniem pkt. 8).
 6. Nauczyciel ma obowiązek tydzień wcześniej poinformować zespół klasowy i odnotować w dzienniku lekcyjnym termin planowanej pracy klasowej.
 7. Zapowiedziana praca klasowa nie powinna być przekładana na inny termin bez szczególnie ważnych powodów.
 8. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach praca klasowa zapowiedziana przez nauczyciela i wpisana do dziennika lekcyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami może zostać na wniosek uczniów przełożona na termin późniejszy.
  W terminie tym odbędzie się nawet, gdy przekroczy dozwoloną w pkt. 5 ilość prac klasowych w ciągu dnia lub tygodnia.
 9. O możliwości i formie poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej decyduje nauczyciel przedmiotu.

§3

 1. Kartkówka jest to krótka, pisemna odpowiedź na pytania dotyczące 1 – 3 ostatnich lekcji.
 2. Kartkówka nie musi być zapowiedziana.
 3. O czasie trwania kartkówki decyduje nauczyciel.
 4. Oceniona kartkówka ma być zwrócona uczniom w czasie nie dłuższym niż tydzień od jej napisania. Do tego czasu nie wlicza się ferii i świąt oraz tych dni roboczych, w których zgodnie z innymi przepisami nie odbywają się zajęcia edukacyjne.
 5. Jeżeli nauczyciel z przyczyn od niego zależnych nie zwróci ocenionych kartkówek po tygodniu, wpisuje oceny tylko uczniom, którzy wyrażą na to zgodę.
 6. Liczba kartkówek pisanych przez uczniów w ciągu dnia i tygodnia jest nieograniczona.

§4

Zasady przeliczania punktów na ocenę przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciele określają w PSO.

§5

 1. Uczeń, który nie przystąpił do pisemnego sprawdzianu wiadomości i umiejętności, otrzymuje zamiast oceny symbol: „0”.
 2. Uczeń ten ma obowiązek przystąpienia do analogicznego sprawdzianu o tym samym stopniu trudności z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej w inny sposób uzgodniony z nauczycielem w ciągu dwóch najbliższych konsultacji.
 3. Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu lub nie zaliczy w inny sposób partii materiału, o których mowa, otrzyma ocenę niedostateczną (wpisaną wewnątrz zera).
 4. Jeżeli uczeń przystąpi do sprawdzianu lub zaliczy w inny sposób partię materiału, o których mowa, nauczyciel wpisze ocenę wewnątrz zera.
 5. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych sytuacjach, nauczyciel może zwolnić ucznia z obowiązku zaliczania sprawdzianu, o którym mowa powyżej.

§6

 1. Nieuzasadniona odmowa przystąpienia przez ucznia do pracy klasowej lub kartkówki jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.
 2. Ucieczka, nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na pracy klasowej i kartkówce traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.
 3. Nieuzasadniona odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.
 4. Nieuzasadniona odmowa wykonania przez ucznia ćwiczenia/zadania praktycznego podczas zajęć wychowania fizycznego, informatyki, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej.

§7

W uzasadnionych przypadkach (np. uczniowie pracowali niesamodzielnie lub ich prace, wypowiedzi świadczą o tym, że wymagają dodatkowych wyjaśnień i powtórzeń, by opanować dany materiał) nauczyciel może odstąpić od oceny kartkówek, prac klasowych, odpowiedzi ustnych i innych form sprawdzania wiadomości i umiejętności.

§8

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniowie otrzymują do wglądu podczas lekcji danych zajęć edukacyjnych, a rodzice (opiekunowie prawni) mają do tego prawo w czasie „Dni Otwartych” i zebrań.

§9

 1. Uczniowie mają prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny raz w półroczu z przedmiotu, który odbywa się raz w tygodniu i dwa razy w półroczu z przedmiotów, które odbywają się kilka razy w tygodniu.
  Zasady zgłaszania nieprzygotowania określa nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
 2. Prawo, o którym mowa powyżej, zostaje zawieszone dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej.

§10

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w prowadzonej przez Samorząd Uczniowski loterii „Szczęśliwy Numerek”. Polega ona na losowaniu numeru porządkowego ucznia, który w danym dniu będzie zwolniony z odpowiedzi ustnych i niezapowiedzianych kartkówek.
 2. Uczeń, którego numer został wylosowany, pisze zapowiedziane kartkówki i prace klasowe, jego zadanie domowe może być sprawdzone i ocenione przez nauczyciela.
 3. Loteria obowiązuje na każdym przedmiocie i u każdego nauczyciela.
 4. Loteria zostaje zawieszona dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej.

§11

 1. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach trwającej krócej niż tydzień, uczeń ma prawo:
  • nie odrobić pracy domowej na pierwszą lekcję zajęć edukacyjnych, które opuścił, jeśli wypadają pierwszego dnia po jego nieobecności;
  • nie uczestniczyć w sprawdzaniu wiadomości i umiejętności wprowadzanych w trakcie jego nieobecności w pierwszym dniu ponownego pobytu w szkole.
 2. Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach trwającej co najmniej tydzień, uczeń ma prawo:
  • nie odrobić pracy domowej na pierwszą lekcję zajęć edukacyjnych, które opuścił;
  • przez trzy kolejne dni nauki nadrabiać zaległości i uzupełniać materiał.
   W tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności wprowadzanych podczas jego nieobecności.

§12

Ustala się dzień wolny od odpowiedzi ustnych i kontrolnych prac pisemnych po Bożym Narodzeniu, Wielkanocy, feriach zimowych i innych przerwach trwających dłużej niż 4 dni lekcyjne oraz bezpośrednio po całodziennej (do godziny 1800) lub kilkudniowej wycieczce szkolnej.
 

Rozdział IV

Śródroczne i roczne ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów

§1

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.
  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych w semestrach, terminy przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
 2. Decyzją Rady Pedagogicznej koniec pierwszego półrocza ustala się na przedostatnią sobotę stycznia. Jeżeli dzień ten wypada w czasie ferii zimowych, koniec pierwszego półrocza przesuwa się na drugą sobotę po feriach.

§2

 1. Klasyfikację za pierwsze półrocze przeprowadza się w ciągu ostatniego tygodnia tego półrocza
  lub w pierwszym tygodniu drugiego semestru, a klasyfikację za drugie półrocze i roczną w ciągu ostatnich dwóch tygodni zajęć przed wakacjami.
 2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć uczniów w danym półroczu oraz roku szkolnym i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz zachowania zgodnie ze skalami określonymi w niniejszym regulaminie.
 3. Klasyfikacyjne oceny roczne odzwierciedlają wiedzę, umiejętności i pracę ucznia w całym roku szkolnym. Są wystawiane przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne według przyjętych przez nich zasad na podstawie ocen cząstkowych oraz klasyfikacyjnych za oba półrocza.
 4. Klasyfikacji rocznej można dokonać również w przypadku nieprzeprowadzenia klasyfikacji za pierwsze półrocze, jeżeli istnieją podstawy do oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w drugim półroczu, a jego wiadomości i umiejętności z pierwszego półrocza zostały uzupełnione i pozwalają na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§3

 1. Klasyfikacyjnej (śródrocznej i rocznej) oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia.
 2. Klasyfikacyjną śródroczną i roczną ocenę z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, a gdy w gimnazjum jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 Ustawy o Systemie Oświaty, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.
 3. Jeżeli w czasie przeprowadzania klasyfikacji śródrocznej lub rocznej, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest nieobecny z przyczyn od niego niezależnych (np. choroba, zdarzenie losowe), dyrektor wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela, który wystawi uczniom oceny klasyfikacyjne.
 4. Wyznaczony przez dyrektora nauczyciel wystawia oceny klasyfikacyjne na podstawie ocen cząstkowych uczniów według zasad przyjętych przez nauczyciela, którego zastępuje.

§4

 1. Minimalna ilość ocen cząstkowych, na podstawie których wystawia się śródroczną ocenę klasyfikacyjną, nie powinna być mniejsza niż:
  • trzy - dla przedmiotów realizowanych w wymiarze: jedna godzina tygodniowo;
  • cztery - dla przedmiotów realizowanych w wymiarze: dwie godziny tygodniowo;
  • pięć - dla przedmiotów realizowanych w wymiarze: trzy godziny tygodniowo;
  • sześć - dla przedmiotów realizowanych w wymiarze: cztery i więcej godzin tygodniowo.

§5

 1. Klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) oceny z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali:
  stopień celujący6
  stopień bardzo dobry5
  stopień dobry4
  stopień dostateczny3
  stopień dopuszczający2
  stopień niedostateczny1
 2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są stopnie: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający.
 3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest stopień niedostateczny.

§6

 1. Przy śródrocznym i rocznym ocenianiu klasyfikacyjnym dopuszcza się stosowanie w dzienniku lekcyjnym zapisu ocen w formie następujących skrótów:
  stopień celujący (6)cel
  stopień bardzo dobry (5)bdb
  stopień dobry (4)db
  stopień dostateczny (3)dst
  stopień dopuszczający (2)dop
  stopień niedostateczny (1)ndst

§7

Uczniowie otrzymują oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne na podstawie następujących kryteriów:
ocenę niedostateczną otrzyma uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności nawet w minimalnym stopniu, ma rażące braki programowe, popełnia bardzo liczne i poważne błędy, lekceważy obowiązki szkolne;
ocenę dopuszczającą otrzyma uczeń, który posiada minimalne wiadomości i umiejętności niezbędne w nauce danego przedmiotu, w minimalnym stopniu jest aktywny na zajęciach, rokuje na opanowanie podstawowych wiadomości pomimo braków w swojej dotychczasowej wiedzy;
ocenę dostateczną otrzyma uczeń, który posiadł wiadomości i umiejętności najważniejsze w nauce danego przedmiotu, niezbyt trudne do opanowania nawet przy minimalnym wysiłku;
ocenę dobrą otrzyma uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności złożone, stosowane w sytuacjach typowych, użyteczne w szkole i w życiu;
ocenę bardzo dobrą otrzyma uczeń, który posiadł wiadomości i umiejętności złożone, trudne do opanowania, umożliwiające samodzielne rozwiązywanie problemów wymagających korzystania z różnych źródeł informacji;
ocenę celującą otrzyma uczeń, który wykracza w swojej wiedzy i umiejętnościach poza obowiązujący program nauczania, samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą do celów teoretycznych i praktycznych, swobodnie posługuje się terminologią naukową, bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych itp. na szczeblu co najmniej regionalnym, opanowane przez niego wiadomości i umiejętności stanowią efekt samodzielnej pracy, są rezultatem indywidualnych zainteresowań i poszukiwań.

§8

 1. Uczeń, który otrzymał niedostateczną śródroczną ocenę klasyfikacyjną, ma obowiązek zaliczenia materiału z pierwszego półrocza do końca kwietnia. Jest to warunek otrzymania przez niego pozytywnej klasyfikacyjnej oceny rocznej.
 2. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może przedłużyć termin, o którym mowa, nawet do końca drugiego półrocza.
 3. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia z obowiązku zaliczenia materiału z pierwszego półrocza.

§9

 1. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
  oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
  celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 2. Jeżeli uczeń zdobył tytuł laureata po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§10

 1. Miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy są zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych w formie pisemnej lub ustnej potwierdzonej adnotacją w dzienniku lekcyjnym.
 2. Jeżeli w tym czasie wychowawca jest nieobecny z przyczyn od niego niezależnych (np. choroba, zdarzenie losowe), dyrektor wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela, który przekaże te informacje uczniom i ich rodzicom (opiekunom prawnym).
 3. Dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych (śródrocznych, rocznych) z zajęć edukacyjnych, a wychowawcy o przewidywanych dla nich klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych ocenach zachowania.
  Obowiązek ten nie dotyczy przypadku nieobecności ucznia w szkole.
 4. Jeżeli w tym czasie nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub wychowawca jest nieobecny z przyczyn od niego niezależnych (np. choroba, zdarzenie losowe), dyrektor wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela, który przekaże te informacje uczniom.

§11

W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo postawić:
 • niedostateczną ocenę klasyfikacyjną śródroczną, której nie przewidywał dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym śródrocznym posiedzeniem rady pedagogicznej;
 • niedostateczną ocenę klasyfikacyjną roczną, której nie przewidywał miesiąc przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej, informując o tym ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych).

§12

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od niedostatecznej.

§13

Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego oceny pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

§14

Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.

§15

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

§16

 1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli:
  • w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie trzeciej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego oceny pozytywne;
  • przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem §17;
  • zrealizował uczniowski projekt edukacyjny, z zastrzeżeniem §1 rozdziału X niniejszego statutu.
 2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli:
  • w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie trzeciej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
  • przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, z zastrzeżeniem §17;
  • zrealizował uczniowski projekt edukacyjny, z zastrzeżeniem §1 rozdziału X niniejszego statutu.
 3. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego lub nie przystąpił do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w następnym roku szkolnym, z zastrzeżeniem §17 niniejszego rozdziału.

§17

 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty.
  Zwolnienie to jest równoznaczne z uzyskaniem przez ucznia najwyższego wyniku z odpowiedniej części egzaminu.
 2. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, mogą być, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły, zwolnieni przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.
 3. W szczególnych przypadkach losowych, zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej może, na udokumentowany wniosek złożony przez dyrektora szkoły w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia, zwolnić go z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego.

§18

Uczeń, który w danym roku szkolnym przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, ale nie uzyskał świadectwa ukończenia szkoły i w następnym roku szkolnym powtarza ostatnią klasę gimnazjum, przystępuje ponownie do egzaminu gimnazjalnego w tym roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę.
 

§19

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej zostanie stwierdzone, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, gimnazjum umożliwi uczniowi uzupełnienie braków.
 2. Uczniowi, który napotkał trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną oceną klasyfikacyjną lub nieotrzymaniem promocji, gimnazjum udziela pomocy w następujących formach:
  • zapewnienie (w miarę możliwości szkoły) udziału w zajęciach dydaktyczno–wyrównawczych, konsultacjach indywidualnych z poszczególnymi nauczycielami;
  • udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzieleniu materiału do uzupełnienia na części;
  • zorganizowanie pomocy koleżeńskiej uczniów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce;
  • umożliwienie poprawienia ocen przez pisanie w domu dodatkowych prac, wykonywanie prostych zadań zleconych przez nauczyciela.

§20

Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z dodatkowych (nadobowiązkowych) zajęć edukacyjnych
nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie przez niego szkoły.

§21

Klasyfikacyjne śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania ucznia.
 

Rozdział V

Tryb i procedura odwołania od klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych

§1

Uczniowie lub ich rodzice (opiekunowie prawni), którzy stwierdzą, że przy wystawianiu klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej oceny z zajęć edukacyjnych nastąpiło naruszenie przepisów niniejszego regulaminu lub innych przepisów prawa, mogą wnieść zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie: od dnia ustalenia oceny do 2 dni roboczych po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§2

 1. W przypadku złożenia zastrzeżeń dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
  Jeżeli nie stwierdzi nieprawidłowości w procesie wystawiania oceny z zajęć edukacyjnych,
  oddala zastrzeżenia jako bezpodstawne.
 2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego dyrektor szkoły stwierdzi uchybienia w procesie wystawiania klasyfikacyjnej śródrocznej lub rocznej oceny z zajęć edukacyjnych, powołuje komisję, która przeprowadza egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala ocenę klasyfikacyjną.
 3. Treść decyzji wraz z uzasadnieniem stanowiska przyjętego w związku ze złożonymi zastrzeżeniami przekazuje się wnioskodawcy na piśmie w terminie 3 dni od daty wpłynięcia zażalenia.
 4. Od decyzji dyrektora szkoły wnioskodawca może się odwołać do organu pełniącego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§3

 1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w możliwie najszybszym terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi), nie później niż w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia przez nich zastrzeżeń, o których mowa w §1.

§4

W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia wchodzą:
 • dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze, jako przewodniczący;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne (mogą to być również nauczyciele zatrudnieni w innym gimnazjum).

§5

Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których ocena została zakwestionowana, może być na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach zwolniony z udziału w pracach komisji przeprowadzającej egzamin sprawdzający.
W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje w jego zastępstwie innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne (może to być również nauczyciel zatrudniony w innej szkole).

§6

Do sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia stosuje się wszystkie przepisy proceduralne odnoszące się do egzaminu poprawkowego, z tym że pytania i zadania przygotowuje się na poziomie wskazanej
przez wnioskodawcę oceny.

§7

W przypadku osiągnięcia przez ucznia pozytywnego wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności dyrektor szkoły zwraca się do nauczyciela o zmianę oceny z zajęć edukacyjnych (uczeń otrzymuje ocenę uzyskaną w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności).

§8

Negatywny wynik sprawdzianu wiadomości i umiejętności wiąże się z pozostawieniem oceny wystawionej przez nauczyciela.
Jeżeli była to ocena niedostateczna - może zostać zmieniona w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu poprawkowego.

§9

 1. Ustalona w wyniku sprawdzianu wiadomości i umiejętności klasyfikacyjna śródroczna i roczna ocena z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od wystawionej wcześniej, zakwestionowanej oceny.
 2. Wyniki postępowania odwoławczego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności przedstawia się radzie pedagogicznej w celu ewentualnego wprowadzenia i zatwierdzenia zmian w uchwale w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów.

§10

 • Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) złożony do dyrektora gimnazjum dokumentacja dotycząca sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).
 • Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają możliwość wglądu do dokumentacji, o której mowa, w siedzibie gimnazjum, w obecności nauczyciela prowadzącego przedmiot, z którego przeprowadzany był sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz dyrektora szkoły.
 • Czas i miejsce wglądu ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) do dokumentacji, o której mowa, dyrektor gimnazjum ustala z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia przez nich wniosku.

§11

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie.
 2. Dodatkowy termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia wyznacza dyrektor szkoły niezwłocznie po ustaniu przyczyny nieobecności, o której mowa powyżej, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).

 

Rozdział VI

Tryb uzyskiwania
przez uczniów wyższej
niż przewidywana rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych

§1

Za przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w statucie szkoły.

§2

Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej
o jeden stopień.

§3

 1. Możliwość podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej otrzymują uczniowie spełniający następujące kryteria:
  • co najmniej połowa ocen cząstkowych jest równa lub wyższa od wnioskowanej oceny;
  • frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu wynosi minimum 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
  • usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach szkolnych;
  • przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów
   i prac pisemnych;
  • uzyskanie ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych;
  • skorzystanie ze wszystkich oferowanych wcześniej przez nauczyciela form poprawy,
   w szczególności podczas konsultacji indywidualnych.

§4

 1. Uczeń, który ubiega się o możliwość podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, składa pisemny wniosek do nauczyciela przedmiotu w terminie 2 dni od daty uzyskania informacji o zaproponowanej ocenie.
 2. Nauczyciel weryfikuje wniosek w ciągu następnego dnia.

§5

Jeśli uczeń nie spełnia kryteriów określonych w §3, jego wniosek zostaje oddalony, a nauczyciel odnotowuje na nim przyczynę odrzucenia.

§6

 1. Uczeń dopuszczony do podwyższenia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zdaje sprawdzian pisemny z zastrzeżeniem pkt. 2.
 2. W przypadku zajęć wychowania fizycznego, informatyki, zajęć artystycznych, muzyki, plastyki,
  zajęć technicznych sprawdzian, o którym mowa, ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Sprawdzian odbywa się w terminie dwóch dni od pozytywnej weryfikacji wniosku.
 4. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
 5. Zakres i stopień trudności sprawdzianu odpowiada kryteriom wystawiania oceny, o jaką uczeń się ubiega.
 6. Zestaw zadań na sprawdzian przygotowuje i sprawdzian przeprowadza nauczyciel wystawiający ocenę, o podwyższenie której uczeń się ubiega.
 7. Nauczyciel, o którym mowa, może być na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach zwolniony z obowiązku przeprowadzenia sprawdzianu. Wówczas dyrektor szkoły powołuje na jego miejsce innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne (może to być również nauczyciel zatrudniony w innej szkole).

§7

 1. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający:
  • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
  • wskazanie nauczyciela przeprowadzającego sprawdzian;
  • termin egzaminu;
  • imię i nazwisko ucznia;
  • pytania i zadania egzaminacyjne;
  • wynik egzaminu i ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia.

§8

 1. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) złożony do dyrektora gimnazjum dokumentacja dotycząca sprawdzianu jest udostępniana do wglądu uczniowi
  lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).
 2. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają możliwość wglądu do dokumentacji,
  o której mowa, w siedzibie gimnazjum, w obecności nauczyciela przeprowadzającego sprawdzian oraz dyrektora szkoły.
 3. Czas i miejsce wglądu ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) do dokumentacji,
  o której mowa, dyrektor gimnazjum ustala z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia przez nich wniosku.

 

Rozdział VII

Egzamin poprawkowy

§1

Wystawiona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może zostać zmieniona wyłącznie w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu poprawkowego.

§2

 1. Egzamin poprawkowy zdaje dobrowolnie, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) uczeń, który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z:
  • jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo
  • jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego.
 2. Wnioski, o których mowa powyżej, rodzice/opiekunowie prawni składają do dyrektora gimnazjum w terminie do 7 dni od posiedzenia rocznej klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

§3

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej.
 2. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Pytania i zadania na egzamin poprawkowy (na poziomie wymaganym na ocenę dopuszczającą) przygotowuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
 4. Zakres materiału i zagadnienia, które obejmować będzie egzamin poprawkowy, uczniowie
  lub ich rodzice/opiekunowie prawni odbierają w sekretariacie szkoły w terminie: od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych do końca czerwca.
 5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych (rozdanie świadectw).
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

§4

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
 • dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze - jako przewodniczący;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

§5

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być na własną prośbę lub w innych uzasadnionych przypadkach zwolniony z udziału w pracach komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy.
Wówczas dyrektor szkoły powołuje na egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne (może to być również nauczyciel zatrudniony w innej szkole).

§6

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
  • skład komisji;
  • termin egzaminu;
  • imię i nazwisko ucznia;
  • pytania i zadania egzaminacyjne;
  • wynik egzaminu i ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 2. Do protokołu dołącza się:
  • pisemne prace ucznia;
  • zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;
  • zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 3. Protokół z egzaminu poprawkowego stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§7

 1. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) złożony do dyrektora gimnazjum dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).
 2. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają możliwość wglądu do dokumentacji, o której mowa, w siedzibie gimnazjum, w obecności nauczyciela egzaminatora oraz dyrektora szkoły.
 3. Czas i miejsce wglądu ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) do dokumentacji, o której mowa, dyrektor gimnazjum ustala z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia przez nich wniosku.

§8

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę
  (z zastrzeżeniem §9).

§9

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może raz w ciągu całego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem, że zajęcia te są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

§10

Uczniowie lub ich rodzice (opiekunowie prawni), którzy uznają, że przy przeprowadzaniu egzaminu poprawkowego nastąpiło naruszenie przepisów niniejszego regulaminu lub innych przepisów prawa, mogą wnieść zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§11

 1. W przypadku złożenia zastrzeżeń dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
  Jeżeli nie stwierdzi nieprawidłowości, oddala zastrzeżenia.
 2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego dyrektor stwierdzi uchybienia w procesie przeprowadzania egzaminu poprawkowego, powołuje komisję, która ponownie przeprowadza egzamin i ustala klasyfikacyjną roczną ocenę z zajęć edukacyjnych.
 3. Komisja przeprowadza egzamin i ustala klasyfikacyjną roczną ocenę z zajęć edukacyjnych w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w §10.
 4. Treść decyzji wraz z uzasadnieniem stanowiska przyjętego w związku ze złożonymi zastrzeżeniami przekazuje się wnioskodawcy na piśmie w terminie 5 dni od dnia ich zgłoszenia.
 5. Od decyzji dyrektora szkoły wnioskodawca może się odwołać do organu pełniącego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Rozdział VIII

Egzamin klasyfikacyjny

§1

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brakuje podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
  W takim przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności w szkole może
  (dobrowolnie, na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Wnioski, o których mowa, rodzice (opiekunowie prawni) składają do dyrektora gimnazjum w terminie do 7 dni od posiedzenia rocznej klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
 5. Do egzaminu klasyfikacyjnego stosuje się wszystkie przepisy proceduralne odnoszące się do egzaminu poprawkowego, z tym że egzamin obejmuje materiał z okresu, w którym uczeń
  nie został sklasyfikowany.
 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
 7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się najpóźniej w dniu poprzedzającym zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych.
 8. Przewodniczący komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (opiekunami prawnymi) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

§2

 1. Poziom pytań i zadań na egzaminie klasyfikacyjnym musi być zróżnicowany, by umożliwić wystawienie oceny od dopuszczającej do bardzo dobrej, a na życzenie ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) także oceny celującej.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
  • nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – jako przewodniczący;
  • nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego znajduje się w sytuacji prawnej, jak gdyby otrzymał klasyfikacyjną ocenę niedostateczną.
 4. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.
 5. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) złożony do dyrektora gimnazjum dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).
 6. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają możliwość wglądu do dokumentacji, o której mowa, w siedzibie gimnazjum, w obecności nauczyciela prowadzącego przedmiot, z którego przeprowadzany był egzamin klasyfikacyjny oraz dyrektora szkoły.
 7. Czas i miejsce wglądu ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) do dokumentacji,
  o której mowa, dyrektor gimnazjum ustala z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia przez nich wniosku.

§3

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.

§4

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również (na zasadach określonych odrębnymi przepisami) uczeń realizujący indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

§5

Uczniowie lub ich rodzice (opiekunowie prawni), którzy uznają, że przy przeprowadzaniu egzaminu klasyfikacyjnego nastąpiło naruszenie przepisów niniejszego regulaminu lub innych przepisów prawa, mogą wnieść zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego.

§6

 1. W przypadku złożenia zastrzeżeń dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
  Jeżeli nie stwierdzi nieprawidłowości, oddala zastrzeżenia.
 2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego dyrektor stwierdzi uchybienia w procesie przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, powołuje komisję, która ponownie przeprowadza egzamin i ustala klasyfikacyjną roczną ocenę z zajęć edukacyjnych.
 3. Komisja przeprowadza egzamin i ustala klasyfikacyjną roczną ocenę z zajęć edukacyjnych w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 4. Treść decyzji wraz z uzasadnieniem stanowiska przyjętego w sprawie przekazuje się wnioskodawcy na piśmie w terminie 5 dni od dnia ich zgłoszenia.
 5. Od decyzji dyrektora szkoły wnioskodawca może się odwołać do organu pełniącego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Rozdział IX

Egzamin gimnazjalny

§1

 1. W klasie trzeciej gimnazjum przeprowadzany jest egzamin zwany dalej egzaminem gimnazjalnym.
 2. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
  • w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
  • w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii;
  • w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
 3. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 4. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
 5. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.

§2

 1. Do części trzeciej egzaminu uczeń przystępuje z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
 2. Jeżeli uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (opiekunowie prawni) składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o  przystąpieniu ucznia do egzaminu z zakresu jednego z tych języków.
 3. Deklarację, o której mowa, składa się do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

§3

 1. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 2. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, o którym mowa powyżej, przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych).

§4

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego pisemną informację o:
  • zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;
  • rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
 2. W przypadku niezłożenia informacji o rezygnacji i nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym uczeń otrzymuje z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym wynik „0%”.

§5

 1. Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza go na  stronie internetowej nie później niż do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w  którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
 2. Do 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej także:
  • komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na egzaminie gimnazjalnym;
  • informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

§6

 1. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ma prawo przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki określone w Ustawie o Systemie Oświaty.
 2. Opinię, o której mowa, rodzice (opiekunowie prawni) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły do 15 października roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin.
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia.
 4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia.
 5. Uczeń chory, niesprawny czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, może przystąpić do egzaminu w  warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia.
  Może on także korzystać w czasie egzaminu z koniecznego sprzętu medycznego i leków.
 6. Zaświadczenie, o którym mowa, przedkłada się dyrektorowi gimnazjum do 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.
 7. W uzasadnionych przypadkach zaświadczenie może być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 8. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym odbywa się egzamin, był objęty pomocą psychologiczno–pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z  wcześniejszym kształceniem za  granicą, zaburzenia komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub  traumatyczną, może przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb i możliwości na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
  Opinię, o której mowa, wydaje się na wniosek nauczyciela po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) lub na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.
 9. Uczeń niebędący obywatelem polskim, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, może przystąpić do części pierwszej lub części drugiej egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

§7

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów, o których mowa w §6, i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE do 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

§8

 1. Na podstawie szczegółowej informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o sposobie dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rada pedagogiczna wskazuje dla każdego ucznia, o którym mowa w §4, sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu.
 2. Wskazań tych rada pedagogiczna dokonuje w okresie od 16 do 30 października roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin – dla uczniów:
  • z opiniami o specyficznych trudnościach w uczeniu się, orzeczeniami o potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczeniami lekarskimi o stanie zdrowia, którzy przedłożyli te dokumenty w szkole do 15 października;
  • objętych pomocą psychologiczno–pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzeniami komunikacji językowej, sytuacją kryzysową lub traumatyczną, którzy uzyskali wymaganą opinię rady pedagogicznej do 15 października;
  • niebędących obywatelami polskimi, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, którzy uzyskali wymaganą opinię rady pedagogicznej do 15 października.
 3. W przypadku uczniów, którzy przedłożą orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia po 15 października, rada pedagogiczna dokonuje wskazań, o których mowa w pkt. 1, niezwłocznie po wpłynięciu tych dokumentów do szkoły.
 4. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno–pedagogiczną ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzeniami komunikacji językowej, sytuację kryzysową lub traumatyczną, którzy uzyskali wymaganą opinię rady pedagogicznej po 15 października, rada pedagogiczna dokonuje wskazań, o których mowa, niezwłocznie po uzyskaniu przez ucznia tej opinii.
 5. W przypadku uczniów niebędących obywatelami polskimi, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, którzy uzyskali wymaganą opinię rady pedagogicznej po 15 października, rada pedagogiczna dokonuje wskazań, o których mowa, niezwłocznie po uzyskaniu przez ucznia tej opinii.

§9

 1. W szczególnych przypadkach, nieujętych w informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w §7, decyzję o sposobach dostosowania warunków egzaminu podejmuje dyrektor gimnazjum:
  • po uzgodnieniu z radą pedagogiczną;
  • w porozumieniu z OKE;
  • w terminie wyznaczonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 2. W przypadkach losowych, po terminie, o którym mowa, decyzję o sposobach dostosowania warunków egzaminu nieujętych w informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dyrektor gimnazjum podejmuje:
  • po uzgodnieniu z radą pedagogiczną;
  • w porozumieniu z OKE;
  • niezwłocznie po otrzymaniu odpowiednich dokumentów od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.

§10

 1. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, egzamin gimnazjalny może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.
 2. Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa, składa do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dyrektor gimnazjum w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia, najpóźniej 3 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego.
 3. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony w terminie późniejszym.

§11

Dyrektor gimnazjum informuje na piśmie rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o wskazanych przez radę pedagogiczną sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych do 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.

§12

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia składają pisemne oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa.
 2. Uczeń może skorzystać z:
  • pełnego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu (wszystkie wskazane przez radę pedagogiczną sposoby);
  • częściowego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu (wybrane spośród wszystkich wskazanych przez radę pedagogiczną sposobów).

§13

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone może być zwolniony przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego części, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

§14

 1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej, laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej egzaminu.
 2. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia tytułu laureata lub finalisty.
 3. Zwolnienie z danego zakresu części pierwszej lub z danego zakresu części drugiej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
 4. Zwolnienie z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 5. Gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia, złożony nie później niż 2 tygodnie przed terminem egzaminu gimnazjalnego, informuje Okręgową Komisję Egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§15

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, bądź przerwał dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, przystępuje do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym.
 2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia.

§16

Najpóźniej tydzień przed egzaminem wychowawcy są zobowiązani poinformować uczniów o warunkach jego przebiegu.
Fakt przekazania powyższych informacji należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.

§17

Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.

§18

 1. W czasie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktu z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

§19

 1. Jeżeli uczeń niesamodzielnie rozwiązuje zadania, wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali egzaminacyjnej, zakłóca przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia odpowiednią część/zakres/poziom egzaminu tego ucznia.
 2. Uczeń, o którym mowa, przystępuje ponownie do odpowiedniej części/zakresu/poziomu egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później jednak niż do 20 sierpnia danego roku szkolnego.

§20

 1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania przez ucznia; występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia; dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
 2. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację, o której mowa, uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).
 3. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo złożyć wniosek o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zamierza unieważnić dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
  Wniosek składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1.

§21

 1. W przypadku braku możliwości przekazania uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) pisemnej informacji, o której mowa w § 20, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od dyrektora szkoły, rozstrzyga o unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
 3. W przypadku unieważnienia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora szkoły, pisemną informację o tym unieważnieniu wraz z uzasadnieniem uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).

§22

 1. Jeżeli w trakcie ponownego egzaminu uczeń niesamodzielne rozwiązuje zadania, wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali egzaminacyjnej, zakłóca przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia egzamin tego ucznia.
 2. W zaświadczeniu o wynikach egzaminu ucznia, o którym mowa, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiedniej części/zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego wpisuje się "0".

§23

 1. Prace uczniów sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 2. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustala Okręgowa Komisja Egzaminacyjna na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
  Wynik ten jest ostateczny.
 3. Wynik egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na promocję i nie jest odnotowywany na świadectwie ukończenia szkoły.

§24

 1. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu gimnazjalnego z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych, kart odpowiedzi, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia egzamin danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
 2. W takim przypadku termin ponownego przeprowadzenia egzaminu ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

§25

 1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez nią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 2. Podczas dokonywania wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) zapewnia się możliwość zapoznania się z zasadami oceniania rozwiązań zadań.

§26

 1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą zwrócić się do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o weryfikację sumy punktów uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym.
 2. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

§27

 1. Uczeń, który uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania, może w ciągu 2 dni od daty odpowiedniej części/zakresu/poziomu egzaminu zgłosić do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej swoje zastrzeżenia.
 2. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu, na skutek zastrzeżeń o których mowa lub z urzędu, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej może unieważnić egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie.
 3. Unieważnienie może dotyczyć poszczególnych lub wszystkich uczniów w szkole.

§28

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum.

§29

Dyrektor gimnazjum umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub dyrektora właściwej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzenie na terenie szkoły próbnego zastosowania propozycji pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.
 

Rozdział X

Uczniowski projekt edukacyjny

§1

 1. Uczniowie klas drugich gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Projekt gimnazjalny nie wpływa na oceny z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy trzeciej.
 3. Uczeń, który nie zaliczył projektu w klasie drugiej, może ponownie realizować go w klasie trzeciej.
 4. Uczeń klasy trzeciej, który nie zaliczył projektu, nie kończy szkoły.
 5. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z obowiązku realizacji projektu.
  W tym przypadku na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się: „zwolniony”.

§2

 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.
 2. Poszczególne zadania w ramach realizacji projektu mogą być również wykonywane indywidualnie.
 3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
  • wybór tematu projektu;
  • określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  • wykonanie zaplanowanych działań;
  • publiczne przedstawienie rezultatów projektu.
  • podsumowanie pracy uczniów nad projektem.
 4. Realizując projekt, uczeń:
  • zdobywa wiedzę i umiejętności związane z przedmiotem projektu;
  • wybiera zagadnienie, problem lub działanie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i założonymi celami projektu;
  • poszukuje sposobów zbadania i rozwiązania problemu oraz skutecznego przeprowadzenia założonego działania;
  • organizuje własną pracę i współpracuje z innymi realizatorami projektu;
  • wytrwale i w przemyślany sposób dąży do realizacji zamierzonego celu;
  • przygotowuje i przeprowadza publiczną prezentację efektów projektu.

§3

 1. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 2. Propozycje tematów projektów uczniowskich mogą zgłaszać: nauczyciele, uczniowie, rodzice (opiekunowie prawni), organ prowadzący szkołę, organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad gimnazjum, przedstawiciele środowiska lokalnego.

§4

 1. Udział, zaangażowanie i wkład pracy ucznia w realizację projektu edukacyjnego mają wpływ na jego klasyfikacyjną ocenę zachowania, zgodnie z kryteriami oceny projektu obowiązującymi w danym roku szkolnym.
 2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu i kryteriach jego oceny, ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 1.

§5

 1. W celu realizacji projektów uczniowskich w każdym roku szkolnym powołuje się zespół do spraw organizacji projektu.
 2. W skład zespołu wchodzą opiekunowie projektu, wychowawcy klas drugich oraz szkolny koordynator do spraw projektu.
 3. Zespół, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:
  • zadania nauczyciela – opiekuna projektu;
  • temat projektu i rodzaj problemu do rozwiązania;
  • zakres podejmowanych przez uczniów działań;
  • cele i termin realizacji projektu;
  • zasady dokumentowania pracy nad projektem;
  • termin i sposób prezentacji efektów projektu;
  • szczegółowe kryteria oceny realizacji projektu;
  • sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem.

Rozdział XI

Ocenianie zachowania uczniów

§1

Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez niego obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia.

§2

Klasyfikacyjna śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom;
 • stopień respektowania zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§3

Ocenie podlega zachowanie uczniów w szkole, autobusie szkolnym oraz te zachowania poza szkołą,
które mają wpływ na funkcjonowanie uczniów w szkole i oddziałują na środowisko szkolne.

§4

Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania uczniów ma na celu:
 • ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia nad sobą - w tym kształtowanie własnego charakteru;
 • dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym) informacji na temat zachowania się ucznia;
 • pomoc rodzicom (opiekunom prawnym) w ich działaniach wychowawczych;
 • wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki.

§5

Zachowanie ucznia może nie być ocenione, jeżeli brakuje podstaw do ustalenia oceny z powodu jego nieobecności na zajęciach przekraczającej 80%.
W takim przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się: „nieklasyfikowany”.

§6

 1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:
  • warunkach, sposobie i kryteriach wystawiania ocen z zachowania,
  • warunkach i trybie uzyskiwania przez uczniów wyższej niż przewidywana klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania,
  • skutkach ustalenia uczniowi nieodpowiedniej i nagannej  klasyfikacyjnej śródrocznej oceny zachowania.
 2. Fakt przekazania powyższych informacji uczniom oraz ich rodzicom (opiekunom prawnym) należy odnotować w dzienniku lekcyjnym oraz potwierdzić podpisami przedstawicieli uczniów
  i ich  rodziców (opiekunów prawnych).
 3. Dodatkowo, w ostatnim tygodniu marca każdego roku szkolnego wychowawcy klas są zobowiązani poinformować uczniów o aktualnie przewidywanych dla nich klasyfikacyjnych rocznych ocenach zachowania. Stwarza to zainteresowanym uczniom możliwość podwyższenia tych ocen do czasu przeprowadzenia klasyfikacji rocznej.

§7

Klasyfikacyjne ocenianie zachowania uczniów odbywa się według następującej skali ocen:
 • wzorowe;
 • bardzo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;
 • naganne.

§8

 1. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie i funkcjonowanie.
 2. Następuje to na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej, opinii poradni specjalistycznej oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających lub indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanych przez szkolny zespół do spraw pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

§9

Uczeń otrzyma klasyfikacyjną ocenę z zachowania na podstawie następujących kryteriów:
ocenę wzorową otrzyma uczeń, który w każdej sytuacji przestrzega zasad zawartych w statucie oraz regulaminach szkolnych i jest wzorem dla innych, tworzy pozytywną atmosferę w klasie i szkole, dba o dobre imię i honor szkoły, czynnie uczestniczy w życiu społecznym klasy, szkoły, środowiska lokalnego, bierze aktywny udział w działalności organizacji szkolnych, często reprezentuje klasę, szkołę w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych, imprezach artystycznych, wyróżnia  się taktem i kulturalnym sposobem bycia, właściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych, akademii (strój galowy, stosowna postawa), posiada właściwe nawyki higieniczne, przestrzega zasad współżycia społecznego, dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, aktywnie przeciwstawia się wszelkim przejawom zła, w stopniu wysokim opanował umiejętności społeczne komunikowania się i współpracy w grupie, podejmuje samodzielne i odpowiedzialne decyzje, swoją postawą pozytywnie wpływa na zachowanie innych uczniów, systematycznie i rzetelnie przygotowuje się do lekcji, posiada i samodzielnie rozwija swoje zainteresowania, dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi uczniami (np. pomaga im w nauce), regularnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia, ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, jest punktualny, nie spóźnia się na lekcje (z zastrzeżeniem §10);
ocenę bardzo dobrą otrzyma uczeń, który przestrzega zasad zawartych w statucie oraz regulaminach szkolnych, dba o pozytywną atmosferę w klasie i szkole, uczestniczy w życiu społecznym klasy, szkoły, środowiska lokalnego, bierze udział w działalności organizacji szkolnych, reprezentuje klasę, szkołę w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych, imprezach artystycznych, ma kulturalny sposób bycia, właściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych, akademii (strój galowy, stosowna postawa), posiada właściwe nawyki higieniczne, przestrzega zasad współżycia społecznego, opanował umiejętności społeczne komunikowania się i  współpracy w grupie, systematycznie i rzetelnie przygotowuje się do lekcji, posiada i rozwija swoje zainteresowania, regularnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia, ma usprawiedliwione nieobecności, jest punktualny, nie spóźnia  się na lekcje (z zastrzeżeniem §10);
ocenę dobrą otrzyma uczeń, który przestrzega zasad zawartych w statucie i regulaminach szkolnych, zachowuje się kulturalnie, respektuje prawa innych, stara się brać udział w życiu społecznym klasy, szkoły, w miarę możliwości reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych, imprezach kulturalnych, rzetelnie przygotowuje się do lekcji,
posiada i rozwija swoje zainteresowania, ma właściwe nawyki higieniczne, systematycznie uczęszcza na  zajęcia, jest punktualny (z zastrzeżeniem §10);
ocenę poprawną otrzyma uczeń, który zachowuje się poprawnie, nie narusza postanowień statutu i regulaminów szkolnych, stara się współpracować z grupą, uczestniczyć w życiu klasy, działać zgodnie z obowiązującymi zasadami moralnymi i współżycia społecznego, poprawnie odnosi się do nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły i innych osób, dostatecznie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, stara się nie wagarować, nie spóźniać na zajęcia;
ocenę nieodpowiednią otrzyma uczeń, który łamie postanowienia statutu i innych regulaminów szkolnych, wchodzi w konflikt z prawem, nie współpracuje z grupą, nie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, nie respektuje zasad moralnych oraz współżycia społecznego, narusza prawa innych, jest agresywny w  stosunku do  członków społeczności szkolnej (kolegów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi), zachowuje się niekulturalnie, używa wulgarnego słownictwa, nie szanuje mienia szkolnego i innych osób (świadomie je niszczy), zaśmieca teren szkoły, lekceważy polecenia nauczycieli, umyślnie i celowo przeszkadza w prowadzeniu lekcji, samowolnie opuszcza teren szkoły podczas zajęć, wagaruje, nie uczęszcza systematycznie na zajęcia szkolne, jest niepunktualny, spóźnia się na lekcje;
ocenę naganną otrzyma uczeń, który nagminnie, w sposób rażący łamie postanowienia statutu i  innych regulaminów szkolnych, wchodzi w konflikt z prawem, popełnia czyny karalne, nie chce współpracować z grupą, świadomie utrudnia lub niszczy jej pracę, nie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, nie respektuje zasad moralnych oraz współżycia społecznego, świadomie, celowo narusza prawa innych, jest agresywny w stosunku do członków społeczności szkolnej (kolegów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi), stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia swojego oraz innych osób, zachowuje się niekulturalnie, używa wulgarnego słownictwa, nie szanuje mienia szkolnego i innych osób (świadomie je niszczy), zaśmieca teren szkoły, nie stosuje się do poleceń nauczycieli, lekceważy obowiązki szkolne, umyślnie i celowo przeszkadza w prowadzeniu lekcji, samowolnie opuszcza teren szkoły podczas zajęć, swoją postawą i zachowaniem wywiera niekorzystny wpływ na innych uczniów, popiera zło, przyzwala na jego przejawy, posiada, zażywa lub rozprowadza używki, substancje odurzające i psychotropowe (nikotynowe, alkoholowe, narkotyczne, dopalacze itp.), nagminnie wagaruje, jest niepunktualny, spóźnia się na lekcje, nie podejmuje trudu pracy nad sobą, nie wykazuje motywacji do tego, by poprawić swoje zachowanie.

§10

 1. Uczeń, który otrzymał w półroczu więcej niż 100 punktów ujemnych, nie może otrzymać wzorowej  klasyfikacyjnej oceny zachowania.
 2. Uczeń, który otrzymał w półroczu więcej niż 150 punktów ujemnych z zachowania,
  nie może otrzymać bardzo dobrej  klasyfikacyjnej oceny zachowania.
 3. Uczeń, który otrzymał w półroczu więcej niż 200 punktów ujemnych z zachowania,
  nie może otrzymać dobrej  klasyfikacyjnej oceny zachowania.

§11

 1. Klasyfikacyjną śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia oraz premii przydzielonej mu po zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, uczniów danej klasy oraz jego samego (samoocena).
 2. Przy ustalaniu klasyfikacyjnej śródrocznej oceny zachowania wychowawca klasy może przyznać poszczególnym uczniom według własnego uznania punkty, które ma do  dyspozycji - tzw. „premia” (od -50 do +50 punktów dla każdego ucznia w półroczu).

§12

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w związku z niewłaściwym zachowaniem i postawą ucznia, na swój wniosek albo wniosek zgłoszony przez nauczyciela lub dyrektora, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, wychowawca może obniżyć wystawioną klasyfikacyjną śródroczną i roczną ocenę zachowania nawet do nagannej.

§13

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w związku z przykładnym zachowaniem i postawą ucznia, bądź wyraźnymi efektami w jego pracy nad sobą, na swój wniosek albo wniosek zgłoszony przez nauczyciela lub dyrektora, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, wychowawca może podwyższyć wystawioną klasyfikacyjną śródroczną i roczną ocenę zachowania nawet do wzorowej.

§14

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

Rozdział XII

Szczegółowe kryteria bieżącej oceny zachowania

§1

W gimnazjum obowiązuje opracowany i zatwierdzony przez radę pedagogiczną punktowy system oceny zachowania.

§2

Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 100 punktów „zaliczki”.

§3

W ciągu półrocza posiadaną liczbę punktów (zaliczkę) uczeń może powiększyć o punkty przydzielone mu przez poszczególnych nauczycieli i wychowawcę, lub pomniejszyć o przyznane przez nich punkty karne (ujemne) według poniższych zasad:
  OBOWIĄZKI SZKOLNE PUNKTY DODATNIE
5 Udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych na szczeblu szkolnym
10 Udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym
20 Udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim
30 Udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim
20 Osiągnięcia, sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach na szczeblu szkolnym
100 Osiągnięcia, sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach na szczeblu wojewódzkim
50 Osiągnięcia, sukcesy w zawodach sportowych i konkursach artystycznych na szczeblu gminnym
70 Osiągnięcia, sukcesy w konkursach przedmiotowych, olimpiadach na szczeblu powiatowym
30 Osiągnięcia, sukcesy w zawodach sportowych i konkursach artystycznych na szczeblu gminnym
50 Osiągnięcia, sukcesy w zawodach sportowych i konkursach artystycznych na szczeblu powiatowym
70 Osiągnięcia, sukcesy w zawodach sportowych i konkursach artystycznych na szczeblu wojewódzkim
100 Osiągnięcia, sukcesy w zawodach sportowych i konkursach artystycznych na szczeblu ogólnopolskim
1 - 50 Osiągnięcia, sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe zdobyte poza szkołą (punkty raz w półroczu)
1 - 10 Udział w apelach, imprezach artystycznych, akademiach, uroczystościach szkolnych
1 - 15 Udział w apelach, imprezach artystycznych, akademiach, uroczystościach pozaszkolnych, w środowisku lokalnym
- nie należy sumować punktów za udział i osiągnięcia,
- nie należy sumować punktów za udział/osiągnięcia w kolejnych etapach, lecz przyznać uczniowi premię za udział/osiągnięcia w etapie najwyższym,
- w przypadkach spornych, niejasnych wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść ucznia (wybrać opcję bardziej korzystną dla niego)
1 - 30 Pomoc w przygotowaniu, zorganizowaniu, przeprowadzeniu apeli, akademii, imprez i uroczystości szkolnych
1 – 20 Pełnienie istotnej funkcji w klasie (punkty raz w półroczu)
1 – 30 Pełnienie istotnej funkcji w szkole (punkty raz w półroczu)
1 – 20 Redagowanie gazetki klasowej/szkolnej (punkty raz w półroczu)
1 – 50 Solidne wykonywanie obowiązków i powierzonych zadań w samorządzie klasowym (punkty raz w półroczu)
1 – 50 Solidne wykonywanie obowiązków i powierzonych zadań w samorządzie szkolnym (punkty raz w półroczu)
1 - 30 Sumienne i rzetelne wywiązanie się z powierzonych zadań i obowiązków
5 Rzetelnie wykonany dyżur w klasie
1 - 30 Dobrowolna, bezinteresowna praca na rzecz klasy/szkoły w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (maksymalna łączna liczba możliwych do zdobycia
w ten sposób punktów wynosi: 100 w półroczu)
10 - 50 Aktywne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (punkty raz w półroczu za każdą formę zajęć)
0 – 50 Aktywne uczestnictwo w realizowanych przez szkołę projektach
5 – 15 Samodzielne przygotowanie i prowadzenie godziny wychowawczej
1 – 5 Pełnienie funkcji asystenta nauczyciela podczas lekcji
50 Wszystkie nieobecności usprawiedliwione lub stuprocentowa frekwencja (punkty raz w półroczu)
30 Punktualność, brak nieusprawiedliwionych spóźnień
(punkty raz w półroczu)
  OBOWIĄZKI SZKOLNE - PUNKTY UJEMNE
5 Nieusprawiedliwione spóźnienia (punkty raz w miesiącu – za każde spóźnienie)
10 Wagary, ucieczki z lekcji ((punkty raz w miesiącu za każdą nieusprawiedliwioną godzinę)
2 – 10 Rozmowy na lekcjach
5 – 40 Przeszkadzanie innym (kolegom, nauczycielowi) w pracy na lekcji
2 – 10 Niewłaściwe zachowanie podczas lekcji (np. jedzenie, picie, żucie gumy, czytanie gazety, pisanie listów itp.)
20 Samowolne opuszczenie sali lekcyjnej lub innego miejsca, w którym odbywają się zajęcia (np. boisko szkolne, stadion)
10 - 100 Używanie telefonów komórkowych lub innych urządzeń i przedmiotów niezgodnie z zapisem statutowym
5 – 20 Nieprzestrzeganie regulaminów pracowni przedmiotowych, biblioteki, świetlicy, sali gimnastycznej itp.
5 – 20 Nieuporządkowanie swojego miejsca, stanowiska po zakończeniu lekcji, pracy
20 Nieuzasadnione przebywanie na korytarzu szkolnym i głośne zachowanie, przeszkadzanie innym podczas lekcji
10 – 50 Nieodpowiednie zachowanie poza szkołą (autobus szkolny, droga do kina, na obiekty sportowe, wycieczki, spacer itp.)
30 Samowolne opuszczenie terenu szkoły podczas zajęć (lekcje, przerwy)
10 Niewypełnianie poleceń nauczyciela
5 – 10 Niewywiązanie się z dobrowolnie przyjętego na siebie zobowiązania
1 - 20 Zaniedbanie funkcji, zadań powierzonych w samorządzie klasowym/szkolnym (punkty raz w półroczu)
10 Niedotrzymanie terminu zwrotu książki do biblioteki szkolnej
0 - 25 Lekceważenie, niewywiązywanie się z obowiązków podczas realizowania szkolnych projektów edukacyjnych
  KULTURA OSOBISTA - PUNKTY DODATNIE
20 - 50 Odpowiednia postawa, wygląd, zachowanie podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, konkursów itp. (punkty raz w półroczu)
20 - 50 Odpowiedni, stosowny wygląd w dni powszednie (punkty raz w półroczu)
20 - 50 Wyjątkowa kultura osobista, takt w relacjach z innymi (punkty raz w półroczu
1 - 30 Uczynność, życzliwość, chętne wyświadczanie drobnych przysług
  KULTURA OSOBISTA - PUNKTY UJEMNE
5 – 30 Niewłaściwe zachowanie podczas uroczystości szkolnych i apeli
5 – 10 Brak kultury języka, przezywanie innych, zaczepki słowne
2 – 10 Używanie wulgaryzmów
5 Nieodpowiedni, niestosowny wygląd (dzień powszedni)
5 Brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych, egzaminach, konkursach itp.
1 – 10 Nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej
50 - 200 Nieokazywanie szacunku, lekceważenie, znieważanie, naruszanie dóbr osobistych nauczycieli, wychowawców oraz innych pracowników szkoły
10 Zaśmiecanie, zanieczyszczanie terenu klasy, szkoły, otoczenia
  SZCZEGÓLNE ZASŁUGI - PUNKTY DODATNIE
10 – 100 Praca społeczna na rzecz innych ludzi (opieka nad niepełnosprawnymi, chorymi, młodszymi, starcami, wolontariat, kwesta na rzecz ubogich i potrzebujących itp.) w czasie wolnym
10 – 50 Dobrowolna opieka nad dłużej nieobecnym kolegą (np. przynoszenie notatek, prac domowych, przekazywanie informacji)
10 – 50 Pomoc kolegom w nauce, szczególnie w czasie wolnym
20 – 50 Aktywne przeciwstawianie się złu, reagowanie na wszelkie przejawy brutalności, wulgarności itp.
20 – 50 Wywieranie korzystnego wpływu na innych uczniów poprzez swoją postawę i zachowanie
20 – 50 Uczciwa postawa ucznia w sytuacji, w której jest to sprzeczne z jego interesem, działa na jego niekorzyść
20 Widoczne, w miarę trwałe efekty pracy nad sobą (nauka, zachowanie)
  SZCZEGÓLNE WYKROCZENIA - PUNKTY UJEMNE
20 - 100 Posiadanie, rozprowadzanie, używanie papierosów i innych substancji nikotynowych (w tym e-papierosów)
50 - 100 Posiadanie, rozprowadzanie, używanie substancji alkoholowych
  Posiadanie, rozprowadzanie, używanie substancji odurzających i psychotropowych (np. narkotyków, dopalaczy) - naganna  klasyfikacyjna ocena zachowania niezależnie od ilości gromadzonych punktów
20 - 50 Wszczynanie bójek, prowokowanie do nich innych uczniów
20 - 150 Pobicia, zaczepki, agresja fizyczna lub psychiczna
50 Wyłudzanie pieniędzy
50 Wymuszenia
50 Zastraszanie, grożenie innym
50 Przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów
100 Kradzież
20 Kłamstwa, oszustwa
100 Fałszowanie ocen, podpisów, zwolnień, zaświadczeń itp.
5 – 20 Akceptowanie, popieranie zła, nie reagowanie na jego przejawy, nie sprzeciwianie się mu, przebywanie wśród osób korzystających z zakazanych używek
5 – 20 Negatywny wpływ na kolegów (namawianie, podżeganie do niewłaściwego zachowania)
50 Umyślne niszczenie mienia szkolnego (sprzęt, wyposażenie, pomoce naukowe, kwiaty itp.)
50 Umyślne niszczenie mienia prywatnego, rzeczy należących do innych osób

§4

 1. Punkty z zachowania mają prawo wstawiać uczniowi wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum, bez względu na to, czy prowadzą zajęcia edukacyjne w jego klasie.
 2. Punkty wpisuje uczniom osobiście nauczyciel, który je przydzielił.
 3. Punkty dotyczące zachowania wystawiane przez poszczególnych nauczycieli mają wpływ
  na ocenę klasyfikacyjną (śródroczną i roczną) ocenę zachowania.
 4. Nauczyciel wpisujący uczniowi punkty z zachowania powinien opatrzyć je własnymi inicjałami w wyznaczonym miejscu.
 5. Przy wstawianiu uczniowi jednorazowo minimum 50 punktów nauczyciel zobowiązany jest uzasadnić wpis w wyznaczonym miejscu.
 6. Nauczyciele są zobowiązani wpisywać uczniom punkty z zachowania w miarę możliwości na bieżąco, bez zbędnych opóźnień.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może anulować punkty (dodatnie lub ujemne), które wstawił uczniowi.

Rozdział XIII

Szczegółowe kryteria ustalania klasyfikacyjnych ocen zachowania

§1

Wychowawca klasy otrzymuje do swojej dyspozycji od –50 do +50 punktów dla każdego ucznia w półroczu (tzw. „premia”).
Przy wystawianiu klasyfikacyjnej śródrocznej oceny zachowania może je rozdysponować pośród swoich wychowanków według własnego uznania, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i samych ocenianych.

§2

Klasyfikacyjną śródroczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali:
Klasyfikacyjna ocena zachowania Łączna liczba punktów uzyskanych w półroczu
Wzorowa 281 i więcej
Bardzo dobra 201 - 280
Dobra 151 - 200
Poprawna 100 - 150
Nieodpowiednia 51 - 99
Naganna 50 i mniej

§3

Klasyfikacyjną - roczną ocenę zachowania ustala się na podstawie ocen klasyfikacyjnych uzyskanych przez ucznia w obu półroczach według następujących zasad:
 • ocenom klasyfikacyjnym przyporządkowuje się cyfry:
  • wzorowa – 6
  • bardzo dobra – 5
  • dobra – 4
  • poprawna – 3
  • nieodpowiednia – 2
  • naganna – 1
 • oceny klasyfikacyjne, zamienione na cyfry – podstawia się do wzoru:
   
  wzór na obliczenie średniej
   
 • jeśli wynik nie jest liczbą całkowitą, zaokrąglamy go:
  • w górę, gdy ocena z II półrocza jest wyższa od oceny z I półrocza
  • w dół, gdy ocena z II półrocza jest niższa od oceny z I półrocza
Taki sposób ustalania wyniku jest adekwatny do tendencji, jaką przejawiał uczeń w ciągu całego roku szkolnego i uwzględnia, czy jego zachowanie uległo poprawie, czy pogorszyło się.
 

Rozdział XIV

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej
niż przewidywana klasyfikacyjnej
oceny zachowania

§1

 1. W ostatnim tygodniu marca wychowawcy klas są zobowiązani poinformować uczniów o aktualnie przewidywanych dla nich klasyfikacyjnych rocznych ocenach zachowania. W przypadku absencji ucznia lub nauczyciela termin ten ulega przedłużeniu o czas jego nieobecności w szkole.
 2. Wychowawca proponuje klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania na podstawie następującego wzoru:

ocena proponowana

§2

Uczeń, który chciałby uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania zgłasza się do wychowawcy klasy w ciągu następnego tygodnia (pierwszy tydzień kwietnia).

§3

Wychowawca klasy ustala indywidualnie z zainteresowanymi uczniami program podwyższania
ich oceny zachowania. Program ten musi zawierać poniższe elementy:
 • poprawa zachowania we wskazanym przez wychowawcę obszarze (w którym uczeń zgromadził najwięcej punktów ujemnych),
 • poprawa zachowania we wskazanym przez wychowawcę obszarze dodatnim (w którym uczeń zgromadził najmniej punktów dodatnich),
 • prace na rzecz klasy, szkoły – wymagające twórczego wysiłku i wieloaspektowego zaangażowania (np. przygotowanie audycji do radiowęzła, przygotowanie i/lub wystąpienie na akademii, uroczystości szkolnej, organizacja akcji charytatywnej) bądź udokumentowane, poświadczone prace społeczne na rzecz innych osób, zwierząt, środowiska naturalnego (np. wolontariat).

§4

Wychowawca klasy udziela uczniom wskazówek, porad, ukierunkowuje ich, wskazuje możliwe sposoby działania w zakresie podwyższenia oceny zachowania.
Decyzję o sposobie, trybie i czasie realizacji planu poprawy zachowania uczeń podejmuje samodzielnie lub z rodzicami (opiekunami prawnymi). Ma to na celu wzmacnianie autonomii uczniów i ich podmiotowości wyrażonej w przejmowaniu odpowiedzialności za własny rozwój.

§5

W następnym tygodniu po zgłoszeniu chęci podwyższenia przewidywanej klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania (drugi tydzień kwietnia) uczeń składa do wychowawcy klasy w celu zatwierdzenia pisemny „Indywidualny Plan Podwyższenia Oceny Zachowania” podpisany przez rodziców (opiekunów prawnych).
Powinien on przedstawiać zaplanowane przez ucznia sposoby, tryb i czas realizacji poprawy wszystkich sfer zachowania wskazanych przez wychowawcę na podstawie §3.

§6

Po zatwierdzeniu wychowawca klasy dołącza kopie „Indywidualnych Planów Podwyższenia Oceny Zachowania” poszczególnych uczniów do dokumentacji zespołu klasowego.
Okres przechowywania tych planów upływa 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

§7

 1. Uczeń powinien wykazywać inicjatywę i samodzielnie poszukiwać możliwości realizacji swojego „Indywidualnego Planu Podwyższenia Oceny Zachowania” bądź zabiegać o stworzenie mu ich przez nauczycieli – np. zgłaszając się do organizatorów imprez, uroczystości, akcji szkolnych.
 2. Realizacja (lub brak realizacji) zadań w poszczególnych sferach będzie na bieżąco punktowana zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

§8

Przy wystawianiu klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania wychowawca klasy rozlicza ucznia z realizacji „Indywidualnego Planu Podwyższenia Oceny Zachowania”. Stopień zrealizowania tego planu przez ucznia znajdzie odzwierciedlenie w wysokości premii półrocznej, którą otrzyma od wychowawcy
(od –50 do +50 punktów) oraz będzie wpływał (poprzez ilość zgromadzonych punktów) na ocenę klasyfikacyjną za drugie półrocze i roczną.
 

Rozdział XV

Tryb i procedura odwołania
od klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania

§1

Uczniowie lub ich rodzice (opiekunowie prawni), którzy stwierdzą, że przy wystawianiu klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania nastąpiło naruszenie przepisów niniejszego regulaminu lub innych przepisów prawa, mogą wnieść zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie: od dnia ustalenia oceny do 2 dni roboczych po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§2

 1. W przypadku złożenia zastrzeżeń dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające.
  Jeżeli nie stwierdzi nieprawidłowości, oddala zastrzeżenia jako bezpodstawne.
 2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego dyrektor stwierdzi uchybienia w procesie oceniania, powołuje komisję, która ponownie ustala klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania.
 3. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 4. Treść decyzji wraz z uzasadnieniem stanowiska przyjętego w sprawie przekazuje się wnioskodawcy na piśmie w terminie 5 dni od dnia ich zgłoszenia.
 5. Od decyzji dyrektora szkoły wnioskodawca może się odwołać do organu pełniącego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§3

W skład komisji ustalającej klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania wchodzą:
 • dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez niego - jako przewodniczący;
 • wychowawca klasy;
 • wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w klasie ocenianego ucznia;
 • pedagog, jeśli jest zatrudniony w szkole;
 • psycholog, jeśli jest zatrudniony w szkole;
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
 • przedstawiciel rady rodziców.

§4

 1. Komisja ustala nową klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania ucznia w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 2. Ustalona przez komisję ocena zachowania nie może być niższa od poprzedniej, zakwestionowanej.
 3. Z prac komisji ustalającej klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania sporządza się protokół
  zawierający:
  • skład komisji;
  • termin posiedzenia komisji;
  • imię i nazwisko ucznia;
  • wynik głosowania;
  • ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
 4. Protokół z prac komisji ustalającej klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 5. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) złożony do dyrektora gimnazjum dokumentacja pracy komisji, o której mowa, jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).
 6. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mają możliwość wglądu do dokumentacji,
  o której mowa, w siedzibie gimnazjum, w obecności wychowawcy i dyrektora szkoły.
 7. Czas i miejsce wglądu ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) do dokumentacji,
  o której mowa, dyrektor gimnazjum ustala z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia przez nich wniosku.
 8. Wyniki postępowania wyjaśniającego oraz prac komisji ustalającej nową ocenę zachowania przedstawia się radzie pedagogicznej w celu ewentualnego wprowadzenia i zatwierdzenia zmian w uchwale w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów.

Rozdział XVI

Nagrody i kary

§1

Uczniów nagradza się za:
 • wybitne osiągnięcia w nauce, sportowe i artystyczne;
 • wzorowe zachowanie;
 • aktywny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska lokalnego;
 • pozytywny wpływ na kolegów i koleżanki;
 • efekty w pracy nad sobą (pod względem nauki i zachowania);
 • pomoc słabszym, młodszym, starszym, niepełnosprawnym w szkole i poza nią;
 • aktywne przeciwstawianie się wszelkim przejawom zła;
 • prace społeczne na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego;
 • udział i osiągnięcia w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.

§2

Motywując uczniów do pracy nad sobą nagradzamy ich za każdą, nawet minimalną poprawę zachowania.

§3

Uczniowie mogą otrzymać następujące nagrody:
 • ustna pochwała nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy wobec całej klasy;
 • ustna pochwała dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej;
 • pochwała wychowawcy, dyrektora z wpisem do dziennika lekcyjnego;
 • dyplom uznania od dyrektora;
 • list pochwalny, gratulacyjny wychowawcy lub dyrektora do rodziców (opiekunów prawnych);
 • wpis do Kroniki Szkolnej;
 • wyróżnienie na tablicy ogłoszeniowej, stronie internetowej szkoły;
 • promocja do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem (średnia ocen 4,75 i wyżej oraz co najmniej bardzo dobra ocena zachowania);
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (średnia ocen 4,75 i wyżej oraz co najmniej bardzo dobra ocena zachowania
 • Dyplom Wzorowego Ucznia (średnia ocen 5,0 i wyżej oraz wzorowa ocena z zachowania);
 • nagrody rzeczowe;
 • nagroda książkowa za najwyższą średnią ocen klasyfikacyjnych rocznych w klasie (dotyczy tych zespołów klasowych, w których żaden z uczniów nie osiągnął średniej ocen: 4,75);
 • prawo udziału w wycieczkach i imprezach organizowanych przez inną klasę;
 • nagrody finansowe (częściowe lub całościowe finansowanie wycieczek, wyjść do kina itp.);
 • stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (przyznawane zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem);
 • w przypadku szczególnych zasług – złagodzenie, a nawet darowanie poprzednio zastosowanej kary.

§4

 1. W przypadkach nietypowych i szczególnie uzasadnionych uczeń może otrzymać nagrodę inną niż przewidziane w niniejszym regulaminie.
 2. Decyzję o przyznaniu takiej nagrody i jej formie podejmuje szkolna komisja wychowawcza
  lub rada pedagogiczna.

§5

Dyrektor gimnazjum może występować z wnioskami do innych instytucji o przyznanie uczniom nagród i stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce, sportowe lub artystyczne

§6

 1. W celu zwiększenia motywacji do nauki oraz dla wyrównania szans na otrzymanie nagrody dla wszystkich (nie tylko najzdolniejszych) uczniów, wprowadza się nagrodę zbiorową dla klasy trzeciej, która osiągnęła „Największy Skok Edukacyjny” podczas pobytu w gimnazjum.
 2. Klasa ta wyłoniona zostanie na podstawie porównania przeliczonych procentowo wyników sprawdzianu po klasie szóstej szkoły podstawowej i egzaminu gimnazjalnego.
 3. Nagrodę stanowi jednodniowa wycieczka finansowana dla całej klasy przez szkołę.

§7

 1. W celu zwiększenia motywacji uczniów do nauki i poprawy zachowania wprowadza się nagrodę zbiorową dla sześciu najwybitniejszych przedstawicieli z każdej klasy drugiej i trzeciej, którzy:
  • uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce;
  • mieli wzorową frekwencję na zajęciach szkolnych;
  • odznaczają się wybitną osobowością i kulturą osobistą;
  • wzorowo się zachowują;
  • angażują się w działalność kulturalną i społeczną na forum klasy i szkoły;
  • wykazali znaczną poprawę zachowania.
 2. Nagrodę stanowi jednodniowa wycieczka finansowana w całości przez szkołę.

§8

W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wychowawczo uczniowi można udzielić jednorazowo
więcej niż jedną nagrodę

§9

Jeżeli zostaną ujawnione okoliczności wskazujące, że nagroda została udzielona uczniowi niezasadnie, dyrektor gimnazjum, po zbadaniu sprawy, niezwłocznie uchyla tę nagrodę.

§10

 1. Wobec uczniów łamiących postanowienia statutu szkoły można zastosować kary i środki wychowawcze.
 2. Kary i środki wychowawcze stosuje się w szczególności za:
  • niewywiązywanie się z obowiązków uczniowskich;
  • nieprzestrzeganie, łamanie postanowień obowiązujących w szkole regulaminów i przepisów;
  • zachowania sprzeczne z prawem;
  • samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas zajęć i przerw;
  • niewłaściwy, lekceważący stosunek do nauki i obowiązków szkolnych;
  • obojętność na przejawy zła, przyzwolenie dla niego;
  • stosowanie agresji i przemocy w kontaktach interpersonalnych;
  • niszczenie, dewastację mienia prywatnego i szkolnego;
  • zaśmiecanie, zanieczyszczanie terenu szkoły;
  • posiadanie, rozprowadzanie, stosowanie używek, substancji odurzających i psychotropowych (nikotynowych, alkoholowych, narkotycznych, dopalaczy itp.);
  • kłamstwa, oszustwa, fałszerstwa;
  • wagary i spóźnienia;
  • nieodpowiedni, niestosowny wygląd na terenie szkoły.

§11

 1. Wobec uczniów można zastosować następujące środki wychowawcze:
  • zobowiązanie do naprawienia (w miarę możliwości) wyrządzonej szkody;
  • zobowiązanie do przeproszenia osoby skrzywdzonej;
  • ustne, pisemne lub telefoniczne powiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) o niewłaściwym zachowaniu dziecka;
  • ustne, pisemne lub telefoniczne powiadomienie kuratora sądowego o niewłaściwym zachowaniu dziecka (jeśli sąd rodzinny i dla nieletnich zastosował wobec niego taki środek);
  • rozmowa wychowawcza z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem lub dyrektorem szkoły;
  • rozmowa ostrzegawczo–profilaktyczna z funkcjonariuszem straży miejskiej, policjantem do spraw nieletnich, policjantem dzielnicowym, kuratorem sądowym (w obecności pedagoga, psychologa szkolnego, wychowawcy, dyrektora lub innego nauczyciela);
  • zawarcie pisemnego kontraktu obligującego ucznia do poprawy wskazanych obszarów funkcjonowania, obwarowanego sankcjami za niewywiązanie się z przyjętych zobowiązań (do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych ucznia);
  • zobowiązanie do uczestnictwa w indywidualnych zajęciach o charakterze terapeutycznym prowadzonych przez pedagoga lub psychologa szkolnego (do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych ucznia);
  • zobowiązanie do uczestnictwa w grupowych zajęciach o charakterze socjoterapeutycznym prowadzonych przez pedagoga lub psychologa szkolnego (do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych ucznia);
  • w przypadkach ewidentnego łamania prawa skierowanie sprawy na policję, do prokuratury lub sądu dla nieletnich (do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych ucznia).
 2. Możliwe jest także pociągnięcie do odpowiedzialności finansowej rodziców (opiekunów prawnych) ucznia w celu pokrycia kosztów naprawy wyrządzonej przez niego szkody.

§12

Wobec uczniów można zastosować następujące kary:
 • ustne upomnienie nauczyciela, wychowawcy wobec całej klasy;
 • upomnienie wychowawcy, dyrektora wobec całej klasy z wpisem do dziennika lekcyjnego;
 • pozbawienie pewnych przywilejów (np. udział w loterii „Szczęśliwy Numerek”, konkursach, wycieczkach i imprezach szkolnych);
 • pozbawienie pełnionych funkcji (np. w samorządzie klasowym, samorządzie szkolnym, poczcie sztandarowym);
 • pozbawienie prawa reprezentowania szkoły w konkursach i olimpiadach: wiedzy, artystycznych i sportowych;
 • obniżenie oceny zachowania;
 • przeniesienie do innej klasy (decyzję o zastosowaniu takiego środka podejmuje szkolna komisja wychowawcza lub rada pedagogiczna);
 • przeniesienie do innej szkoły (na wniosek dyrektora skierowany do kuratora oświaty, po konsultacji z samorządem uczniowskim i szkolną komisją wychowawczą lub radą pedagogiczną),
  jeżeli wyczerpane zostały pozostałe określone w statucie możliwości skutecznego oddziaływania wychowawczego na ucznia lub poradnia psychologiczno–pedagogiczna w swej opinii zaleca zmianę jego środowiska rówieśniczego;
 • relegowanie pełnoletniego gimnazjalisty, który w sposób rażący łamie prawo i narusza obowiązujące w szkole regulaminy, a wobec którego wyczerpane zostały pozostałe, określone w statucie możliwości skutecznego oddziaływania wychowawczego (po konsultacji z samorządem uczniowskim i szkolną komisją wychowawczą lub radą pedagogiczną);
 • relegowanie ucznia spoza obwodu, który w sposób rażący łamie prawo i narusza obowiązujące w szkole regulaminy, a wobec którego wyczerpane zostały pozostałe, określone w statucie możliwości skutecznego oddziaływania wychowawczego (po konsultacji z samorządem uczniowskim i szkolną komisją wychowawczą lub radą pedagogiczną, informując o tym rodziców (opiekunów prawnych) ucznia oraz dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie uczeń mieszka).

§13

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał z zachowania ocenę nieodpowiednią, w następnym półroczu roku szkolnego pozbawiony zostaje prawa do zgłaszania nieprzygotowania do lekcji bez podania przyczyny oraz przywilejów z tytułu loterii „Szczęśliwy numerek”.

§14

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał z zachowania ocenę naganną, w następnym półroczu roku szkolnego pozbawiony zostaje prawa do zgłaszania nieprzygotowania do lekcji bez podania przyczyny, przywilejów z tytułu loterii „Szczęśliwy numerek” oraz prawa udziału w wycieczkach i dyskotekach klasowych i szkolnych.

§15

Jeżeli nieodpowiednia lub naganna ocena z zachowania jest oceną roczną, postanowienia zapisane odpowiednio w §13 i §14 obowiązują w pierwszym półroczu kolejnego roku szkolnego.

§16

 1. W przypadkach nietypowych i szczególnie uzasadnionych wobec ucznia można zastosować inną karę lub środek wychowawczy, aniżeli przewidziane w niniejszym regulaminie.
 2. Decyzję o zastosowaniu takiej kary i jej formie podejmuje szkolna komisja wychowawcza lub rada pedagogiczna.

§17

Stosując wobec ucznia karę lub środek wychowawczy, należy kierować się przede wszystkim jego dobrem, to jest dążeniem do osiągnięcia korzystnych zmian w jego postawach, osobowości i zachowaniu.

§18

Każdy uczeń ma prawo złożyć radzie pedagogicznej ustnie lub na piśmie (osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela: nauczyciela, wychowawcę, pedagoga, psychologa szkolnego, opiekuna samorządu uczniowskiego lub szkolnego rzecznika praw ucznia) wyjaśnienia dotyczące sytuacji, która może spowodować nałożenie na niego kary.

§19

Kara może zostać wobec ucznia zastosowana tylko po rzetelnym wyjaśnieniu sprawy, umożliwieniu mu skorzystania z prawa do obrony, którą może uzyskać u pedagoga, psychologa szkolnego, wychowawcy, szkolnego rzecznika praw ucznia lub opiekuna samorządu uczniowskiego.

§20

 1. Zastosowana kara lub środek wychowawczy powinny być adekwatne do popełnionego uchybienia i mieć charakter wychowawczy.
 2. Przy stosowaniu kary lub środka wychowawczego uwzględnia się rodzaj i okoliczności popełnionego przez ucznia uchybienia, jego stosunek do zaistniałej sytuacji, dotychczasową postawę, cechy osobowości i stan zdrowia.
 3. Uczeń nie może być karany wielokrotnie za jedno przewinienie.
 4. W przypadku, gdy uczeń popełni więcej przewinień, można zastosować jedną karę łączną - odpowiednio surowszą.
 5. Stosowane wobec uczniów kary i środki wychowawcze nie mogą naruszać ich nietykalności cielesnej i godności osobistej.
 6. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec uczniów odpowiedzialności zbiorowej i kar zbiorowych.

§21

Uczeń, który wykaże odwagę cywilną i dobrowolnie przyzna się do popełnionego przewinienia
(zwłaszcza w sytuacjach, w których wina jego nie zostałaby wykryta), może liczyć na złagodzenie, zawieszenie lub anulowanie kary.

§22

 1. W przypadkach uzasadnionych względami wychowawczymi (np. szczególnych zasług ucznia, przeproszenia pokrzywdzonego, naprawienia wyrządzonej szkody, widocznych efektów pracy nad sobą i poprawy zachowania), nałożona na ucznia kara lub środek wychowawczy może zostać czasowo zawieszony, złagodzony a nawet darowany.
 2. Decyzję o czasowym zawieszeniu, złagodzeniu i darowaniu kary lub środka wychowawczego podejmuje klasowy zespół nauczycielski, komisja wychowawcza lub rada pedagogiczna.
 3. Gdy w okresie czasowego zawieszenia wykonania kary lub środka wychowawczego uczeń dopuści się ponownie przewinienia, zawieszona kara lub środek wychowawczy podlega wykonaniu,
  chyba że dyrektor gimnazjum postanowi inaczej ze względów wychowawczych.

§23

O zastosowanej wobec ucznia karze niezwłocznie informuje się jego rodziców (opiekunów prawnych).

§24

 1. Od każdej nałożonej kary uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od daty uzyskania o niej informacji.
  Dyrektor ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie i przekazać wnioskodawcy odpowiedź na piśmie w terminie 14 dni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 30 dni) od daty jego złożenia.
 2. Od decyzji dyrektora szkoły wnioskodawca może się odwołać do organu pełniącego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§25

Jeżeli zostaną ujawnione okoliczności wskazujące, że kara została zastosowana wobec ucznia niezasadnie, dyrektor gimnazjum, po zbadaniu sprawy, niezwłocznie uchyla ją.
 

Rozdział XVII

Informowanie rodziców (opiekunów prawnych)
o osiągnięciach edukacyjnych
i zachowaniu uczniów

§1

 1. Wychowawca ma obowiązek utrzymywać stały kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów w sprawach ich postępów w nauce i zachowaniu się.
 2. Wychowawca informuje rodziców (opiekunów prawnych) o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów:
  • podczas zebrań;
  • indywidualnie, po uprzednim ustaleniu formy i terminu kontaktu (np. list, rozmowa telefoniczna, wizyta domowa, notatka w zeszycie ucznia, spotkanie w szkole);
  • w czasie konsultacji podczas „Dni Otwartych”.

§2

„Dni Otwarte” odbywają się według harmonogramu ustalonego przez radę pedagogiczną na dany rok szkolny. Podczas tych dni wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pedagog, psycholog udzielają rodzicom (opiekunom prawnym) informacji o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów oraz doradzają i wskazują metody pracy w domu.
 

Rozdział XVIII

Inne postanowienia

§1

 1. Proces oceniania jest jawny w każdej fazie zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców (opiekunów prawnych).
  Mają oni prawo do informacji o ocenach, wynikach prac pisemnych i sprawdzianów wiadomości i umiejętności oraz wglądu do dokumentacji związanej z ocenianiem.
 2. Informacje dotyczące przebiegu i wyników procesu oceniania są poufne dla osób postronnych. Za osoby postronne nie uważa się pracowników pedagogicznych szkoły oraz uczniów
  tej samej klasy.

§2

 1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.
 2. Zwolnienie następuje na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń.
 3. Zwolnienie następuje na czas określony w opinii, o której mowa.
 4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), uczeń może być zwolniony z zajęć informatyki lub wychowania fizycznego.
 5. Decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza. Zwolnienie następuje na czas określony w tej opinii.
 6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć informatyki lub wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie mu śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 7. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, publicznej poradni specjalistycznej, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły może zwolnić do końca nauki w gimnazjum ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. W takim przypadku w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§3

 1. Uczniowie zwolnieni z zajęć informatyki lub wychowania fizycznego na okres co najmniej jednego półrocza oraz zwolnieni z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, w wyjątkowych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły mogą nie uczestniczyć w tych zajęciach i nie przebywać na lekcjach, jeżeli ich rodzice (opiekunowie prawni) złożą takie oświadczenie.
  Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy lekcja wychowania fizycznego, informatyki lub drugiego języka obcego nowożytnego jest dla ucznia pierwszą albo ostatnią w rozkładzie zajęć danego dnia. W oświadczeniu rodziców powinna znajdować się wyraźna klauzula o tym, że biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko w tym czasie.
 2. Uczniowie zwolnieni z zajęć informatyki lub wychowania fizycznego na okres krótszy niż półrocze muszą uczestniczyć w tych zajęciach (przebywać na lekcjach). Obowiązuje ich znajomość zagadnień teoretycznych z tych przedmiotów.

§4

Okres przechowywania dokumentacji związanej z ocenianiem określają odrębne przepisy.
W przypadkach nimi nie uregulowanych (np. dotyczących pisemnych prac kontrolnych) okres ten nie może być krótszy, niż do końca roku szkolnego.

§5

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję, które rodzaje dokumentacji, nie określone odmiennymi przepisami, podlegają przechowywaniu i na jakich zasadach.

§6

Niniejszy regulamin jest dokumentem jawnym. Powinien być bezwarunkowo udostępniany w całości wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom (opiekunom prawnym), którzy o to poproszą.
 

Valid HTML 4.01 Transitional   Poprawny CSS!