powrót do strony głównej
zobacz nowe logo
tekst jednolity
stan prawny Dz. VI i VII na dzień
20 września 2016
Organizacja Szkoły

STATUT GIMNAZJUM
Organizacja Gimnazjum
 

Rok szkolny Dokumenty: arkusz organizacji ; plan - rozkład zajęć Lekcje Oddziały- zajęcia: WF dodatkowe Biblioteka Świetlica Nauczyciele Wychowawcy
Pedagog Psycholog Doradca zawodowy* Inni pracownicy

Postanowienia ogólne
WSO
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Uczniowie Gimnazjum
Inne procedury szkolne
Monitoring wizyjny
 Na podstawie art. 60, ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624) Rada Pedagogiczna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej
uchwala co następuje:
Dział VI
ORGANIZACJA GIMNAZJUM

Rozdział I

Planowanie działalności gimnazjum

§1

Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

§2

 1. Podstawy organizacji pracy gimnazjum w danym roku szkolnym stanowią:
  • uchwalane przez radę pedagogiczną w porozumieniu z radą rodziców i/lub zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski:
   • Program Wychowawczy Szkoły;
   • Szkolny Program Profilaktyki;
  • uchwalane przez radę pedagogiczną i/lub zaopiniowane przez Samorząd Uczniowski
   i Radę Rodziców:
   • Wewnątrzszkolny System Oceniania;
   • szkolny plan nauczania;
   • arkusz organizacji gimnazjum;
   • plan dydaktyczno–wychowawczo–opiekuńczy i kalendarz gimnazjum;
   • tygodniowy rozkład zajęć i plan dyżurów nauczycielskich.

§3

Szkolny plan nauczania ustala się z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego oraz ze wskazaniem przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora na podstawie ramowego planu nauczania określonego w odrębnych przepisach.

§4

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji gimnazjum opracowywany zgodnie z zasadami uchwalonymi przez organ prowadzący gimnazjum
  na dany rok szkolny.
  Arkusz opracowywany jest na podstawie szkolnego planu nauczania.
 2. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 3. W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników placówki, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych oraz ogólną liczbę godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum.

§5

Nauczyciele planują swoją pracę dydaktyczno–wychowawczą w formie rozkładów materiału lub planów wynikowych.

§6

Plan dydaktyczno–wychowawczo–opiekuńczy opracowuje się na dany rok szkolny.
Zawiera on terminarz zebrań i konsultacji z rodzicami, kalendarz imprez, konkursów, wystaw i innych działań.

§7

Organizację stałych, obowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji gimnazjum z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§8

 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia dydaktyczne przedstawia dyrektorowi gimnazjum w wyznaczonym przez niego terminie program nauczania danych zajęć edukacyjnych.
 2. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w szkole przedstawione przez nauczycieli lub zespoły nauczycieli programy nauczania.
 3. Dopuszczone do użytku w gimnazjum programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.
 4. Dyrektor gimnazjum jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego.

§9

Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania z użyciem podręcznika, materiału edukacyjnego, materiału ćwiczeniowego lub bez ich stosowania.

§10

 1. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie poszczególnych zajęć edukacyjnych przedstawia dyrektorowi gimnazjum, w wyznaczonym przez niego terminie, propozycję jednego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiałów ćwiczeniowych do zajęć edukacyjnych dla uczniów danej klasy.
 2. Zespół nauczycieli, o których mowa, może przedstawić dyrektorowi gimnazjum propozycję więcej niż jednego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiałów ćwiczeniowych:
  • do języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków;
  • w przypadku uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej lub językowej.

§11

 1. Przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych nauczyciele uwzględniają:
  • przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów;
  • wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.
 2. Przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, nauczyciele uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów.

§12

Na wniosek zespołu nauczycieli dyrektor gimnazjum może:
 • dokonać zmian w szkolnym zestawie podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu podręcznika, materiału edukacyjnego lub ćwiczeniowego;
 • uzupełnić szkolny zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych.

§13

Dyrektor gimnazjum corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.
 

Rozdział II

Podstawowe formy działalności edukacyjnej

§1

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej gimnazjum są:
  • obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Systemie Oświaty;
  • dodatkowe zajęcia edukacyjne.
 2. Do dodatkowych zajęć edukacyjnych zalicza się:
  • zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  • zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
  • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
  • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
 3. W celu podniesienia poziomu realizacji treści wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, dyrektor gimnazjum może przyznać poszczególnym oddziałom dodatkowe godziny z przeznaczeniem na realizację konkretnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Udział w zajęciach realizowanych w ramach godzin, o których mowa powyżej, jest dla uczniów obowiązkowy.
 5. Absencja na zajęciach, o których mowa powyżej, wpływa na frekwencję uczniów
  i jest traktowana tak jak nieobecność na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
 6. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy.
 7. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym.
 8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 9. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może ustalić inny czas trwania zajęć edukacyjnych, nie dłuższy jednak niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 10. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne: pięciominutowe, dwie przerwy śniadaniowe - dziesięciominutowe oraz jedną tzw. długą przerwę - dwudziestominutową.
 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może ustalić inny czas trwania przerw międzylekcyjnych, nie krótszy jednak niż 5 minut.

§2

 1. Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.
 2. Oddziały są dzielone na grupy:
  • na zajęciach języków obcych i informatyki, jeżeli oddział liczy powyżej 24 uczniów - w każdym przypadku;
  • na zajęciach, z których treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, jeżeli oddział liczy powyżej 30 uczniów - w każdym przypadku;
  • na zajęciach, o których mowa w poprzednich podpunktach, jeżeli oddział liczy mniej niż, odpowiednio - 24 lub 30 uczniów - w miarę posiadanych przez gimnazjum środków i za zgodą organu prowadzącego.
 3. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§3

 1. W gimnazjum tworzy się klasy ogólne.
 2. Na podstawie opracowanych przez nauczycieli własnych (autorskich) programów nauczania lub na podstawie decyzji rady pedagogicznej, w porozumieniu z radą rodziców, w gimnazjum można tworzyć klasy o różnych profilach (np. profil biologiczno-chemiczny, matematyczno-fizyczny, informatyczny, humanistyczny, sportowy, językowy) lub ze zwiększoną ilością godzin poszczególnych przedmiotów w tygodniowym planie zajęć.
 3. Opracowany przez nauczyciela autorski program nauczania, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej oraz innego nauczyciela mianowanego, posiadającego wykształcenie wyższe z dziedziny wiedzy zgodnej z zakresem treści, które program obejmuje, zostaje włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
 4. Zasady, tryb i kryteria rekrutacji uczniów do klas profilowanych określa się w czasie tworzenia danego profilu.

§4

 1. Niektóre elementy obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia nadobowiązkowe
  mogą być – jeżeli jest to uzasadnione celami tych zajęć – prowadzone poza systemem
  klasowo–lekcyjnym w grupach fakultatywnych (oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych), a także podczas wycieczek i wyjazdów.
 2. Zajęcia, o których mowa w pkt. 1, są organizowane lub współorganizowane z posiadanych przez gimnazjum środków finansowych.

§5

 1. W miarę posiadanych środków finansowych gimnazjum organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne w formie kół i zespołów zainteresowań.
 2. Listę dodatkowych zajęć edukacyjnych określa corocznie dyrektor, po zaopiniowaniu projektu przez Radę Pedagogiczną, a także Radę Rodziców, jeżeli zajęcia te mają być dofinansowane ze środków Rady Rodziców.

§6

Na wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły lub Rady Rodziców w gimnazjum można organizować dodatkowe zajęcia pozalekcyjne finansowane w całości
przez rodziców (opiekunów prawnych).

§7

Gimnazjum może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną związaną
z działalnością statutową szkoły.
 

Rozdział III

Biblioteka i czytelnia szkolna

§1

 1. Ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej mogą korzystać wszyscy nauczyciele, uczniowie gimnazjum oraz ich rodzice (opiekunowie prawni). Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów wypożyczają na kartę czytelniczą dzieci.
 2. Odwiedzający czytelnię mają prawo do korzystania z całego księgozbioru biblioteki
  (w tym podręcznego) oraz komputerów z dostępem do Internetu.

§2

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza można wypożyczyć większą ilość książek.
 2. Książki są wypożyczane na okres dwóch miesięcy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza można wypożyczać książki na dłuższy czas.
 3. W przypadku nieoddania książki po upływie dwóch miesięcy uczeń otrzyma ustne upomnienie. Jeśli w ciągu następnego miesiąca nie zwróci książki do biblioteki, otrzyma 10 punktów ujemnych z zachowania.

§3

Zauważone uszkodzenia wypożyczanych książek, czasopism czy innych dokumentów szkolnych
należy zgłosić bibliotekarzowi.

§4

 1. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe z ich winy (zgodnie z obowiązującym w szkole systemem oceny zachowania).
 2. Zgubioną lub zniszczoną książkę uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) powinni odkupić, a gdy jest to niemożliwe, dostarczyć na jej miejsce inną, po wcześniejszym uzgodnieniu z bibliotekarzem.
  W uzasadnionych przypadkach, na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) bibliotekarz może odstąpić od tej zasady i zwolnić ucznia z obowiązku odkupienia książki.

§5

 1. Do zakresu działań bibliotekarza należy w szczególności:
  • w ramach pracy pedagogicznej:
   • udostępnianie zbiorów wypożyczalni i czytelni zgodnie z regulaminem biblioteki;
   • prowadzenie działalności informacyjnej;
   • udzielanie porad przy wyborze lektury;
   • prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej przy współpracy z wychowawcami klas i nauczycielami poszczególnych przedmiotów;
   • opiekowanie się zespołami uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy;
   • informowanie rady pedagogicznej na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach;
   • prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne imprezy czytelnicze);
   • udział w realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów, bibliotekarzami innych szkół i innymi instytucjami pozaszkolnymi;
  • ramach prac organizacyjno–technicznych:
   • gromadzenie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bibliograficznymi;
   • sporządzanie planów pracy;
   • sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności i przedstawianie ich radzie pedagogicznej;
   • prowadzenie statystyki wypożyczeń i dziennika pracy biblioteki;
   • organizowanie, aktualizowanie i prowadzenie warsztatu informacyjnego biblioteki.

§6

Czas pracy biblioteki i dostęp do jej zbiorów jest taki sam, jak czas trwania zajęć lekcyjnych w szkole, z wyłączeniem środy przeznaczonej na prace wewnętrzne.

§7

 1. Z księgozbioru podręcznego biblioteki można korzystać wyłącznie na miejscu, w czytelni.
 2. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach książki z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki pod warunkiem, że zostaną zwrócone
  następnego dnia przed lekcjami.
 3. Książki z księgozbioru podręcznego podaje bibliotekarz.
 4. Przeczytane czasopisma należy odnieść na miejsce, a książki oddać bibliotekarzowi.

§8

W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie, a także zakaz spożywania posiłków
i picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

§9

 1. Pod koniec każdego roku szkolnego oraz w przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły
  czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką.
 2. Wypożyczone książki powinny być zwrócone do biblioteki w ustalonym terminie
  (ogłoszonym w sposób zwyczajowo przyjęty w gimnazjum).

Rozdział IV

Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

§1

 1. W bibliotece szkolnej gromadzone są podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodne z obowiązującym w gimnazjum szkolnym zestawem podręczników.
 2. Koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych pokrywane są z dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 5 pkt 1, 3 i 5,z uwzględnieniem ust. 5A Ustawy o Systemie Oświaty.

§2

 1. Dyrektor gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego, może ustalić w szkolnym zestawie podręczników podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, których koszt zakupu dla ucznia przekracza kwotę dotacji celowej.
 2. W takim przypadku różnicę między kosztem zakupu dla ucznia kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, a wysokością kwoty dotacji celowej,
  pokrywa organ prowadzący gimnazjum.

§3

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor gimnazjum może, na wniosek lub za zgodą rady rodziców, ustalić w szkolnym zestawie podręczników podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, których koszt zakupu dla ucznia przekracza kwotę dotacji celowej.
 2. W takim przypadku różnicę między kosztem zakupu dla ucznia kompletu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, a wysokością kwoty dotacji celowej,
  pokrywa rada rodziców gimnazjum.

§4

 1. Uczniowie gimnazjum mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zgromadzonych w bibliotece szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Gimnazjum:
  • nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;
  • zapewnia uczniom nieodpłatny dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną;
  • przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.

§5

 1. Podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową uczniowie wypożyczają z biblioteki szkolnej w pierwszym tygodniu roku szkolnego.
 2. Uczniowie zwracają do biblioteki szkolnej podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową w tygodniu poprzedzającym zakończenie zajęć dydaktycznych.
 3. W uzasadnionych przypadkach termin zwrotu podręcznika lub materiału edukacyjnego mającego postać papierową może być, za zgodą bibliotekarza, przedłużony do ostatniego tygodnia ferii letnich.

§6

W przypadku uszkodzenia lub niezwrócenia podręcznika albo materiału edukacyjnego do biblioteki szkolnej w wyznaczonym terminie dyrektor gimnazjum może żądać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia zwrotu kosztu ich zakupu.

§7

Uczniowie gimnazjum mają nieodpłatny dostęp do podręczników i materiałów edukacyjnych w postaci elektronicznej:
 1. w bibliotece i czytelni szkolnej;
 2. w pracowniach przedmiotowych.

Rozdział V

Świetlica szkolna

§1

Świetlica szkolna zapewnia zajęcia świetlicowe:
 • uwzględniające potrzeby edukacyjne, rozwojowe i możliwości psychofizyczne uczniów;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów;
 • zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny uczniów;
 • odrabianie lekcji.

§2

 1. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 700 – 1430.
 2. Jeśli zajdzie taka potrzeba, gimnazjum jest zobowiązane zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na organizację dojazdu lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 3. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) gimnazjum jest zobowiązane zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców (opiekunów prawnych).

§3

Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać maksymalnie 25 uczniów.

§4

Do świetlicy zapisani są uczniowie dojeżdżający i oni też mają pierwszeństwo korzystania ze świetlicy przed i po lekcjach.

§5

Uczniowie korzystający ze świetlicy powinni zachowywać się kulturalnie,
szanować wyposażenie świetlicy.

§6

Klasy odbywające zajęcia przedmiotowe w świetlicy, wchodzą do niej po przerwie z nauczycielem.

§7

Sprzęt audio–video znajdujący się w świetlicy obsługuje tylko nauczyciel.

§6

Gry, czasopisma, sprzęt sportowy wypożyczany jest tylko za zgodą nauczyciela - opiekuna świetlicy i zawsze ma być odkładany na miejsce.

§7

Za zniszczony sprzęt odpowiada uczeń, on też powinien w miarę możliwości naprawić
wyrządzone szkody. Możliwe jest także pociągnięcie do odpowiedzialności finansowej rodziców (opiekunów prawnych) ucznia w celu pokrycia kosztów naprawy wyrządzonej przez niego szkody.
 
Dział VII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY GIMNAZJUM

Rozdział I

Zagadnienia podstawowe

§1

 1. W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych: ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi.
  Prawa i obowiązki nauczycieli i innych pracowników zawarte są w Regulaminie Pracy w Gimnazjum.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników gimnazjum określają odrębne przepisy.

§2

Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników gimnazjum oraz zasady ich wynagradzania
określają odrębne przepisy.

§3

 1. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz tryb ich uzyskiwania określają odrębne przepisy (z zastrzeżeniem pkt. 2).
 2. Nauczyciele stażyści zobowiązani są do składania cząstkowych sprawozdań ze stażu
  w pierwszym tygodniu zimowych i letnich ferii szkolnych.

§4

 1. Nauczyciele podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku (Kodeks Karny, Dz. U. Nr 48, poz. 553, z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie Karta Nauczyciela.
 2. Dyrektor szkoły jest zobowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela,
  gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

§5

Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela.
 

Rozdział II

Zakres zadań nauczycieli – przepisy ogólne

§1

 1. Podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest realizowanie statutowych zadań gimnazjum.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych ma obowiązek kierować się dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo, zdrowie a także poszanowanie ich godności osobistej.
 3. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne, obiektywne ocenianie zgodne z zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów oraz przestrzeganie ich praw i egzekwowanie obowiązków zawartych w statucie.

§2

 1. Nauczyciel prowadzący pracę dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.
 2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:
  • zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego poprzez realizację programu nauczania zawartego w szkolnym zestawie programów nauczania;
  • odpowiada za jakość i wyniki własnej pracy dydaktyczno–wychowawczej;
  • stosuje właściwe metody nauczania i wychowania uznane przez współczesne nauki pedagogiczne;
  • systematycznie i rzetelnie przygotowuje się do zajęć;
  • w pełni wykorzystuje czas przeznaczony na zajęcia edukacyjne;
  • właściwie i terminowo prowadzi pozostającą w jego gestii dokumentację działalności pedagogicznej;
  • sprawuje pieczę i opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada na zasadach
   określonych w odrębnych przepisach za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo;
  • dba o powierzone mienie szkolne (gabinet, pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny);
  • wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania oraz
   kształtuje u nich zachowania prozdrowotne;
  • udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych adekwatnej
   do ich potrzeb i możliwości.

§3

Do podstawowych zadań każdego nauczyciela gimnazjum należy także doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez pracę własną, udział w pracach zespołów nauczycielskich oraz korzystanie z pozaszkolnych form doskonalenia i wspierania działalności pedagogicznej.

§4

Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.

§5

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski, a nauczyciele danego przedmiotu edukacyjnego lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą komisję przedmiotową.
 2. Pracami poszczególnych zespołów lub komisji, o których mowa w pkt.1, kierują przewodniczący.
 3. Funkcję przewodniczącego klasowego zespołu nauczycielskiego pełni wychowawca klasy, a funkcję przewodniczącego komisji przedmiotowej, wychowawczej itp. pełni wybrany przez komisję, bądź powołany przez dyrektora nauczyciel będący jej członkiem.
 4. Klasowy zespół nauczycielski, komisja wychowawcza i komisje przedmiotowe pracują według własnego regulaminu oraz planu sporządzonego na dany rok szkolny zgodnie z ustaleniami planu pracy gimnazjum.
 5. Cele działania klasowych zespołów nauczycielskich i komisji przedmiotowych obejmują w szczególności:
  • organizowanie współpracy nauczycieli dla ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania, uzgodnienia sposobów realizacji tych programów, korelowania treści nauczania;
  • wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania (diagnoza dydaktyczna i wychowawcza);
  • organizowanie wymiany doświadczeń, wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli (lekcje otwarte, scenariusze lekcji);
  • współdziałanie przy organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych;
  • wspólne opiniowanie przygotowywanych lub proponowanych do realizacji w gimnazjum innowacji i eksperymentalnych programów nauczania;
  • wspólne organizowanie imprez i konkursów (szkolnych, międzyszkolnych, powiatowych, wojewódzkich).
 6. Klasowe zespoły nauczycielskie i komisje przedmiotowe systematycznie dokumentują swoją działalność, protokołują zebrania oraz składają radzie pedagogicznej pisemne sprawozdania
  ze swej działalności (komisje przedmiotowe raz w półroczu, klasowe zespoły nauczycielskie raz w roku).

Rozdział III

Zakres zadań wychowawcy

§1

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonym mu zespołem klasowym, a w szczególności:
  • tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój uczniów, proces ich edukacji oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
  • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
  • podejmowanie działań mediacyjnych i umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym oraz pomiędzy wychowankami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 1:
  • otacza indywidualną opieką każdego ucznia powierzonego mu oddziału;
  • kontroluje realizację obowiązku szkolnego przez wychowanków, w szczególności w zakresie regularnego uczęszczania przez nich na zajęcia lekcyjne;
  • wspólnie z uczniami i ich rodzicami (opiekunami prawnymi) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego integrujące zespół uczniowski;
  • przy współpracy uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy z uwzględnieniem preorientacji zawodowej;
  • zapoznaje uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) z obowiązującymi w gimnazjum zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
  • współdziała z nauczycielami uczącymi jego klasę, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z  racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki;
  • utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów w celu:
   • poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych swoich podopiecznych;
   • współdziałania z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów, wspierania ich w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
   • uzyskania pomocy i wsparcia dla swoich działań wychowawczych;
   • włączania rodziców (opiekunów prawnych) w życie klasy i szkoły.
  • organizuje wycieczki klasowe (jednodniowe lub kilkudniowe);
  • współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi specjalistami świadczącymi profesjonalną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  • dba o edukację kulturalną uczniów poprzez organizowanie wyjść do kina, teatru, muzeum itp.;
  • przewodniczy i aktywnie uczestniczy w pracach klasowego zespołu nauczycielskiego mających na celu ujednolicenie działań wychowawczych i opiekuńczych w stosunku do uczniów powierzonego mu oddziału.

§2

 1. Realizując swe zadania, wychowawca w szczególności organizuje spotkania z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów (zebrania, konsultacje podczas „Dni Otwartych”) co najmniej 3 razy w roku szkolnym.
 2. Informacje o spotkaniu przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty w gimnazjum, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
 3. W spotkaniach z rodzicami (opiekunami prawnymi) mogą też uczestniczyć: uczniowie, inni nauczyciele uczący w klasie, pedagog, psycholog szkolny lub inne osoby wspierające działania wychowawcze szkoły.

Rozdział IV

Pedagog szkolny

§1

 1. Do zadań pedagoga szkolnego należy:
  • prowadzenie badań, działań diagnostycznych uczniów, diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, wspierania mocnych stron uczniów;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, wspierania rozwoju uczniów;
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, innych problemów dzieci, młodzieży;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania, inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym, pozaszkolnym uczniów;
  • inicjowanie, prowadzenie działań mediacyjnych, interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • pomoc rodzicom, nauczycielom w rozpoznawaniu, rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji, uzdolnień uczniów;
  • wspieranie nauczycieli, specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • prowadzenie obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającej na celu rozpoznanie ich trudności w uczeniu się i szczególnych uzdolnień;
  • przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego uczniów we współpracy z Policją, Strażą Miejską, Sądem Rejonowym;
  • kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo i zagrożonych niedostosowaniem i patologią społeczną do Sądu Rodzinnego i dla Nieletnich w celu objęcia ich niezbędną pomocą;
  • kontrolowanie i egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów;
  • pomoc organizacyjna i merytoryczna dotycząca przeprowadzania badań specjalistycznych uczniów (np. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni zdrowia psychicznego);
  • prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej i finansowej dla uczniów;
  • organizowanie pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej;
  • koordynowanie działań o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym (np. warsztaty profilaktyczne, integracyjne, psychoedukacyjne);
  • udzielanie rodzicom (opiekunom prawnym) porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych;
  • udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi trudności dydaktyczne i wychowawcze.
 2. Pedagog szkolny pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który po zatwierdzeniu przez dyrektora gimnazjum zostaje włączony w plan dydaktyczno–wychowawczo–opiekuńczy szkoły.
 3. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Pedagogicznej raz w półroczu.

Rozdział V

Psycholog szkolny

§1

 1. Do zadań psychologa szkolnego należy:
  • prowadzenie badań, działań diagnostycznych uczniów, diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, wspierania mocnych stron uczniów;
  • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych, wspierania rozwoju uczniów;
  • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
  • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, innych problemów dzieci, młodzieży;
  • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania, inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym, pozaszkolnym uczniów;
  • inicjowanie, prowadzenie działań mediacyjnych, interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  • pomoc rodzicom, nauczycielom w rozpoznawaniu, rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji, uzdolnień uczniów;
  • wspieranie nauczycieli, specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • prowadzenie obserwacji pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającej na celu rozpoznanie ich trudności w uczeniu się i szczególnych uzdolnień;
  • wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się uczniów;
  • zapobieganie zaburzeniom zachowania uczniów;
  • eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania;
  • korygowanie u uczniów odchyleń od normy;
  • prowadzenie doradztwa psychologicznego dla nauczycieli i rodziców (opiekunów prawnych);
  • organizowanie lub prowadzenie (w miarę możliwości) zajęć terapii rodzinnej dla osób zainteresowanych tą formą pomocy;
  • koordynowanie działań o charakterze profilaktycznym, socjalizacyjnym (np. warsztaty profilaktyczne, integracyjne, psychoedukacyjne).
 2. Psycholog szkolny pracuje w oparciu o roczny plan pracy, który po zatwierdzeniu przez dyrektora gimnazjum zostaje włączony w plan dydaktyczno–wychowawczo–opiekuńczy szkoły.
 3. Psycholog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Psycholog szkolny składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Pedagogicznej raz w półroczu.

Rozdział VI

Szkolny doradca zawodowy

§1

 1. W gimnazjum, w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych, może być zatrudniony szkolny doradca zawodowy.
 2. Do zadań doradcy zawodowego należy:
  • diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne, zawodowe, pomoc w planowaniu kształcenia, kariery zawodowej;
  • gromadzenie, aktualizacja, udostępnianie informacji edukacyjnych, zawodowych;
  • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, zawodu, planowaniem kształcenia, kariery zawodowej;
  • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej;
  • współpraca z nauczycielami w tworzeniu, zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  • wspieranie nauczycieli, specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • pomoc uczniom w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej;
  • współpraca z nauczycielami w zapewnieniu spójności i ciągłości działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 3. W przypadku braku doradcy zawodowego, dyrektor wyznacza nauczyciela realizującego jego zadania.

Rozdział VII

Zakres zadań innych pracowników gimnazjum

§1

Do zadań pracowników administracyjno-ekonomicznych należy wykonywanie prac związanych z finansami gimnazjum zgodnie z obowiązującymi przepisami według przydzielonych zakresów czynności.

§2

Do zadań pracowników administracyjnych należy wykonywanie prac administracyjno-biurowych zgodnie z obowiązującymi przepisami według przydzielonych zakresów czynności.

§3

Do obowiązków pracowników obsługi należy:
 • całodobowy dozór obiektu (woźne, sprzątaczki i stróże nocni);
 • sprzątanie, pilnowanie porządku na terenie gimnazjum (woźne i sprzątaczki);
 • konserwacja i naprawa urządzeń i sprzętu szkolnego (konserwator);
 • obsługa imprez szkolnych.

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!