powrót do strony głównej
zobacz nowe logo
tekst jednolity
stan prawny Dz. IX-X na dzień
20 września 2016
Inne procedury szkolne

STATUT GIMNAZJUM
Inne procedury szkolne

Rozstrzyganie sporów między: pracownikami wewnątrzklasowe uczniami i nauczycielami Odwołania Skargi- decyzje
Pomoc: psych-ped. klasy terapeutyczne Kształcenie specjalne Zajęcia: rozwijające uzdolnienia dydaktyczno-wyrównawcze korekcyjno-kompensacyjne logopedyczne socjoterapeutyczne związane z wyborem kierunku kształcenia Współpraca szkoły z : instytucjami- policją Telefony komórkowe Alkomaty i narkotesty Nieobecności Spóźnienia Upomnienia Religia - zwolnienia Dni wolne Strój galowy Księga odwiedzin Monitoring wizyjny Dziennik lekcyjny Odwoływanie zajęć Odwoływanie poj. godz Dod. dni wolne Propozycje zmian w statucie

Postanowienia ogólne
WSO
Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców
Organizacja Szkoły
Uczniowie Gimnazjum
Zarządzanie szkołą
 Na podstawie art. 60, ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624) Rada Pedagogiczna Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej
uchwala co następuje:
 Dział IX
 POMOC
 PSYCHOLOGICZNO-
 PEDAGOGICZNA

Rozdział I

Ogólne zasady udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej

§1

Gimnazjum udziela uczniom, ich rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§2

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na:
  • wspieraniu ich w rozwiązywaniu napotkanych problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  • rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 2. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna dla rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń.

§3


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom polega na zaspokajaniu ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wynikających z:
 • niepełnosprawności;
 • niedostosowania społecznego,
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • szczególnych uzdolnień;
 • specyficznych trudności w uczeniu się;
 • zaburzeń komunikacji językowej;
 • choroby przewlekłej;
 • sytuacji kryzysowych, traumatycznych;
 • niepowodzeń edukacyjnych;
 • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
 • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi, zmianą środowiska edukacyjnego, wcześniejszym kształceniem za granicą.

§4

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy ucznia, rodziców (opiekunów prawnych), dyrektora szkoły, nauczyciela, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego.
 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Pomocy psychologiczno–pedagogicznej udzielają nauczyciele, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi.
 4. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest organizowana we współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi), poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, placówkami, organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

§5

  Pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:
 • klas terapeutycznych;
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, zawodu, planowaniem kształcenia
  i kariery zawodowej;
 • warsztatów;
 • porad, konsultacji.

§6

 1. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji procesu nauczania do specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.
 2. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych.
 3. Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
 4. Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalistycznej, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
 5. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi: do 15.

§7

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
 2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywnych.
 3. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia trwa 45 minut.
 4. Liczba uczestników zajęć rozwijających uzdolnienia wynosi: do 8.

§8

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce i spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 2. Godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut.
 3. Liczba uczestników zajęć dydaktyczno–wyrównawczych wynosi: do 8.

§9

 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami, odchyleniami rozwojowymi i specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 2. Godzina zajęć korekcyjno-kompensacyjnych trwa 60 minut.
 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne krótsze niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas zajęć.
 4. Liczba uczestników zajęć korekcyjno–kompensacyjnych wynosi: do 5.

§10

 1. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej i utrudniają naukę.
 2. Godzina zajęć logopedycznych trwa 60 minut.
 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zajęcia logopedyczne krótsze niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas zajęć.
 4. Liczba uczestników zajęć logopedycznych wynosi: do 4.

§11

 1. Zajęcia socjoterapeutyczne i inne o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
 2. Godzina zajęć socjoterapeutycznych i innych o charakterze terapeutycznym trwa 60 minut.
 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zajęcia terapeutyczne krótsze niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas zajęć.
 4. Liczba uczestników zajęć terapeutycznych wynosi: do 10.

§12

 1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia, zawodu, planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się dla wszystkich uczniów w celu wspomagania ich w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są z wykorzystaniem metod aktywnych.
 3. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzą nauczyciele i specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi.

§13

Zajęcia rozwijające uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje.

§14

Nauka w klasie terapeutycznej oraz udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych trwa do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego lub do złagodzenia, wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 

Rozdział II

Procedura organizowania pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów

§1


 1. Planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla ucznia jest zadaniem wychowawcy.
 2. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom w szkole.

§2

 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe, edukacyjne lub możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, specjalista niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym wychowawcę/szkolnego koordynatora do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Wychowawca/szkolny koordynator do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej niezwłocznie informuje innych nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy.
 3. O stwierdzonej potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wychowawca/szkolny koordynator do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej informuje także rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.

§3

 1. Wychowawca/szkolny koordynator do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności ustala formy i okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 2. Wychowawca/szkolny koordynator do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracuje z:
  • rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia;
  • nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem;
  • poradnią psychologiczno–pedagogiczną lub poradnią specjalistyczną.
 3. Gdy uczeń był wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wychowawca/szkolny koordynator do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, planując udzielanie mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy, zawarte w dokumentacji.

§4

 1. Jeśli do wychowawcy/szkolnego koordynatora do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej wpłynie orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub inna opinia poradni psychologiczno–pedagogicznej, poradni specjalistycznej, niezwłocznie podejmuje on działania opisane w §2, pkt. 2 oraz w §3.
 2. Ponadto w tych przypadkach przy planowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia uwzględnienia się zalecenia zawarte w orzeczeniu/opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.

§5

O ustalonych dla każdego ucznia formach i okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole jego rodziców (opiekunów prawnych).

§6

 1. Gimnazjum gromadzi, w indywidualnej teczce dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną:
  • dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza, innego specjalistę;
  • inną dokumentację związaną z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej w bezpośredniej pracy prowadzą dokumentację tej pomocy.

Rozdział III

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

§1


Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może uczęszczać do gimnazjum do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 21 rok życia.

§2

Uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zapewnia się:
 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
 • zajęcia specjalistyczne;
 • inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne (rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne);
 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
 • przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym.

§3

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowawca/szkolny koordynator do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej zwołuje zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.
 2. Pracę zespołu, o którym mowa, koordynuje wychowawca klasy lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora gimnazjum.
 3. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.
 4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:
  • rodzice (opiekunowie prawni ucznia);
  • na wniosek dyrektora gimnazjum: przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni specjalistycznej;
  • na wniosek lub za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) ucznia: inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
 5. Dyrektor gimnazjum zawiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim.
 6. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych), nauczycieli, specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.

§4

Zespół, o którym mowa w §3, opracowuje dla ucznia indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.

§5

 1. Indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny określa:
  • zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, szczególnie przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
  • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem,
   w tym w przypadku:
   1. ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym;
   2. ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym;
   3. ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym;
  • formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
  • działania wspierające rodziców (opiekunów prawnych) ucznia;
  • zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
  • zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne i inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne ucznia;
  • działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań;
  • zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia w realizacji zadań, o których mowa.
 2. W ramach zajęć rewalidacyjnych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym należy uwzględnić w szczególności:
  • naukę orientacji przestrzennej i poruszania się, systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niewidomego;
  • naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niesłyszącego lub z afazją;
  • zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym komunikacyjne – w przypadku ucznia z autyzmem, zespołem Aspergera.

§6

 1. Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub poradnią specjalistyczną.
 2. Indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż do czasu zakończenia przez ucznia nauki w gimnazjum.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno–terapeutycznego dla swojego dziecka.
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) otrzymują, na swój wniosek, kopię indywidualnego programu edukacyjno–terapeutycznego.
 5. Indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny opracowuje się w terminie:
  • do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego kształcenie w gimnazjum;
  • 30 dni od złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program – gdy uczeń kontynuuje kształcenie w gimnazjum.

§7

 1. Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym:
  • dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;
  • ocenia efektywność udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • jeśli zachodzi taka potrzeba, dokonuje modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno–terapeutycznego dla ucznia.
 2. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i ewentualnej modyfikacji jego programu indywidualnego programu edukacyjno–terapeutycznego dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub poradnią specjalistyczną.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą uczestniczyć w dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz modyfikacji jego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

§8

 1. W gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 2. Nauczyciele, o których mowa:
  • prowadzą wraz z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne;
  • realizują wraz z innymi nauczycielami zintegrowane działania i zajęcia specjalistyczne określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
  • prowadzą z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
  • uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli;
  • uczestniczą, w miarę potrzeb, w zintegrowanych działaniach i zajęciach specjalistycznych, określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
  • udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia specjalistyczne określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

§9

 1. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przystępuje do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
 2. Dostosowanie warunków i formy egzaminu gimnazjalnego następuje na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Dostosowanie warunków i formy egzaminu gimnazjalnego dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego polega w szczególności na:
  • minimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności;
  • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego;
  • wykorzystaniu odpowiednich środków dydaktycznych;
  • odpowiednim przedłużeniu czasu;
  • zapewnieniu obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności ucznia;
  • dostosowaniu zestawów zadań, arkuszy egzaminacyjnych do niepełnosprawności ucznia.
Dział X
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY

Rozdział I

Tryb rozstrzygania sporów

§1

 1. Wszystkie organy szkoły powinny ze sobą ściśle współpracować w celu realizacji zadań statutowych oraz w miarę możliwości wspólnie podejmować ważne decyzje.
 2. Wszelkie spory zaistniałe na terenie szkoły powinny być rozwiązywane w atmosferze zrozumienia i wzajemnego poszanowania stron.
 3. W sprawach wniosków do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z pełnionej funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole – postępowanie wyjaśniające przeprowadza organ prowadzący szkołę lub dyrektor w ciągu 14 dni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 30 dni) od daty otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie złożonego wniosku. Wszystkie zainteresowane w tych sprawach strony/osoby mają prawo składać wyjaśnienia na piśmie lub ustnie.
 4. Ewentualne spory między pracownikami szkoły rozstrzygane są przez dyrektora po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i wysłuchaniu wszystkich zainteresowanych stron.
 5. Spory pomiędzy uczniami i nauczycielami rozpatruje dyrektor szkoły zgodnie z zasadami
  przyjętymi w pkt. 2 i 4.
 6. Decyzje w sprawach określonych w pkt. 4 i 5 podejmuje dyrektor w terminie 14 dni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 30 dni) od daty wpłynięcia pisemnego zażalenia w tej sprawie – po rzetelnym zbadaniu i wyjaśnieniu sprawy.
 7. Treść podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem dyrektor przekazuje niezwłocznie wszystkim zainteresowanym stronom na piśmie.
 8. Od decyzji dyrektora wnioskodawcy mogą się odwołać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 9. Spory wewnątrz klasy rozstrzyga cała klasa z wychowawcą. W razie konieczności w rozstrzyganiu sporu mogą brać również udział: pedagog, psycholog szkolny, szkolny rzecznik praw ucznia, dyrektor, wicedyrektor, rodzice (opiekunowie prawni) i inne osoby wspierające pracę wychowawczą szkoły (np. pracownicy poradni psychologiczno–pedagogicznej).
 10. W przypadku naruszenia praw uczniów przez innych członków społeczności szkolnej osobą upoważnioną do przeprowadzenia analizy sprawy jest dyrektor (wicedyrektor), pedagog, psycholog szkolny, opiekun samorządu uczniowskiego, szkolny rzecznik praw ucznia.
  Jeżeli jedną ze stron sporu jest dyrektor (wicedyrektor), sprawę można przekazać organowi pełniącemu nadzór pedagogiczny nad szkołą.

Rozdział II

Procedura i tryb przyjmowania i rozpatrywania
skarg i wniosków

§1

Każdy członek społeczności szkolnej oraz pozostałe osoby mogą składać do dyrektora szkoły skargi i wnioski dotyczące w szczególności jej pracy i wykonywanych zadań statutowych.

§2

 1. W przypadku wniesienia skargi ustnej, osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza protokół, który powinien zawierać w szczególności:
  • datę przyjęcia skargi;
  • dane osobowe zgłaszającego;
  • zwięzły opis sprawy;
  • podpis osoby wnoszącej skargę;
  • podpis osoby przyjmującej skargę.
 2. Jeżeli wnioskodawca tego zażąda, osoba odbierająca skargę potwierdza fakt jej przyjęcia.
 3. Skargi anonimowe pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Jeżeli z treści skargi nie można ustalić jej przedmiotu, niezwłocznie wzywa się wnoszącego do złożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia wniosku terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli nie uczyni tego w wyznaczonym terminie, jego skarga pozostanie bez rozpoznania.

§3

 1. Po wpłynięciu skargi dyrektor szkoły niezwłocznie podejmuje niezbędne kroki w celu przeanalizowania, wyjaśnienia i zbadania zarzutów.
 2. Jeżeli po zbadaniu i przeanalizowaniu sprawy dyrektor stwierdzi zaistniałe uchybienia i nieprawidłowości, wydaje polecenie lub podejmuje inne stosowne środki w celu ich usunięcia.
 3. Treść decyzji wraz z uzasadnieniem dyrektor przekazuje wnioskodawcy na piśmie w terminie 14 dni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 30 dni) od daty wpłynięcia skargi.
 4. Od decyzji dyrektora wnioskodawca może się odwołać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 5. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie,
  ani też innej osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.
 Dział XI
 PROCEDURY  POSTĘPOWANIA  W SYTUACJACH  KRYZYSOWYCH

Rozdział I

Procedury współpracy z instytucjami ochrony bezpieczeństwa publicznego (np. policja, straż miejska)

§1

 1. Gimnazjum jest zobowiązane do wczesnego rozpoznawania u swych wychowanków symptomów zagrożenia niedostosowaniem społecznym i podejmowania stosownych oddziaływań wychowawczo–profilaktycznych, a wobec uczniów niedostosowanych społecznie – także działań interwencyjnych.
 2. Na nauczycielach i wychowawcach spoczywa szczególny obowiązek reagowania na wszelkie niepokojące sygnały i zachowania uczniów.

§2

 1. W ramach długofalowej pracy profilaktyczno-wychowawczej gimnazjum utrzymuje z policją oraz strażą miejską systematyczną współpracę w zakresie rozpoznawania i eliminowania przejawów niedostosowania społecznego wśród uczniów oraz eliminowania innych grożących im niebezpieczeństw.
 2. Głównymi koordynatorami i organizatorami współpracy z policją oraz strażą miejską są: dyrektor, pedagog i psycholog szkolny.

§3

 1. W ramach współpracy z policją nauczycie gimnazjum kontaktują się w szczególności ze specjalistą do spraw nieletnich i patologii oraz dzielnicowym, w rejonie których znajduje się szkoła, a w razie konieczności także z pozostałymi funkcjonariuszami.
 2. W ramach współpracy ze strażą miejską nauczycie gimnazjum kontaktują się z funkcjonariuszami wyznaczonymi przez komendanta tej instytucji.
 3. Nauczyciele gimnazjum wyznaczeni przez dyrektora do współpracy z policją i strażą miejską wspólnie z funkcjonariuszami tych służb ustalają wzajemne zasady kontaktów.

§4

 1. W ramach współpracy z policją i strażą miejską gimnazjum w szczególności:
  • organizuje spotkania nauczycieli i rodziców (opiekunów prawnych) uczniów z funkcjonariuszami policji i straży miejskiej na temat zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją wśród młodzieży;
  • organizuje spotkania uczniów z policjantami i funkcjonariuszami straży miejskiej na temat bezpieczeństwa, ochrony własnego zdrowia i życia w sytuacjach zagrożenia, zachowań ryzykownych, odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów uzależnień, agresji, przemocy itp.;
  • realizuje (przy współudziale funkcjonariuszy straży miejskiej i policji) programy profilaktyczne oraz organizuje imprezy, konkursy i olimpiady związane z tematyką bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia;
  • udziela policji lub straży miejskiej informacji o funkcjonowaniu uczniów na terenie szkoły (frekwencja, wyniki w nauce, zachowanie, kontakty z rodzicami) oraz o ich ewentualnych przejawach demoralizacji;
  • udostępnia funkcjonariuszom policji lub straży miejskiej dane osobowe uczniów
   lub ich rodziców (opiekunów prawnych) na zasadach określonych w innych przepisach, zwłaszcza w ustawie o ochronie danych osobowych;
  • zgłasza do straży miejskiej zdarzenia i sytuacje zakłóceń spokoju i porządku publicznego na terenie szkoły, które mogą mieć negatywny wpływ na działalność placówki lub obniżać poziom bezpieczeństwa znajdujących się w niej osób;
  • zgłasza policji wszelkie zdarzenia zaistniałe na terenie szkoły wypełniające znamiona przestępstwa lub stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia i życia uczniów lub innych członków społeczności szkolnej (zgłoszenia dokonuje dyrektor gimnazjum lub wyznaczony przez niego nauczyciel);
  • umożliwia policjantom i funkcjonariuszom straży miejskiej kontakt z uczniem w celu przeprowadzenia z nim rozmowy wychowawczo – profilaktycznej lub wyjaśniającej okoliczności sprawy, którą prowadzą, wykonanie w stosunku do uczniów czynności dochodzeniowo – śledczych oraz procesowych lub innych zleconych przez sąd dla nieletnich);
 2. Wszelkie czynności w stosunku do ucznia powinny się odbywać za zgodą dyrektora, w obecności pedagoga, psychologa szkolnego, wychowawcy, rzecznika praw ucznia lub innego nauczyciela wskazanego przez dyrektora, po zawiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.

§5

 1. Szczegółowe procedury czynności, o których mowa w §4 określają odrębne przepisy.
 2. Ponadto należy je przeprowadzać według następujących zasad:
  • po przybyciu do szkoły policjant powinien wylegitymować się przed dyrektorem oraz podać mu podstawę prawną swoich działań;
  • policjant każdorazowo uzgadnia z dyrektorem lub upoważnionym przez niego nauczycielem metodę i formę kontaktu z uczniem;
  • dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przybyciu policjantów i ich planowanych działaniach wobec dziecka;
  • jeśli rodzic (opiekun prawny) ucznia zastrzeże sobie prawo uczestniczenia w tych działaniach, dyrektor wstrzymuje podjęcie przez policjantów czynności do momentu przybycia rodzica (opiekuna prawnego);
  • jeżeli nie uda się skontaktować z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia – dyrektor może zezwolić policji na wykonanie zaplanowanych czynności bez ich wiedzy (czynności te muszą być przeprowadzone w obecności pedagoga, psychologa szkolnego, wychowawcy, rzecznika praw ucznia lub innego nauczyciela wskazanego przez dyrektora, który będzie czuwać nad realizacją praw dziecka) – wykonanie czynności nie zwalnia szkoły z obowiązku powiadomienia o nich rodziców (opiekunów prawnych) ucznia w możliwie najszybszym terminie;
  • jeżeli rodzice (opiekunowie prawni) ucznia odmówią uczestnictwa przy czynnościach policji, dyrektor wyznacza w ich zastępstwie pedagoga, psychologa szkolnego, wychowawcę, rzecznika praw ucznia lub innego nauczyciela, który będzie czuwać nad realizacją praw dziecka;
  • czynności, o których mowa, powinny się odbywać (w miarę możliwości) na terenie gimnazjum;
  • w uzasadnionych przypadkach dyrektor może zezwolić policjantom na przewiezienie ucznia poza teren szkoły (w takiej sytuacji uczniowi musi towarzyszyć pedagog, psycholog szkolny, wychowawca, rzecznik praw ucznia lub inny nauczyciel, który będzie czuwać nad realizacją praw dziecka) – po zakończeniu czynności policja powinna odwieźć ucznia do szkoły lub w obecności nauczyciela przekazać go rodzicom (opiekunom prawnym).

§6

 1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej, a w szczególności ochrony uczniów przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej dyrektor lub Rada Pedagogiczna gimnazjum mogą dodatkowo wprowadzać w postaci zarządzeń i regulaminów wewnętrznych inne, szczegółowe zasady postępowania w kontaktach z policją lub strażą miejską.
 2. Zasady te nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa zewnętrznego oraz niniejszym statutem.
 

Rozdział II

Procedura kontroli i egzekwowania realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów

§1

 1. Usprawiedliwienia nieobecności uczeń przynosi na pierwszą godzinę wychowawczą po ustaniu nieobecności.
 2. Jeżeli z przyczyn od niego niezależnych uczeń nie jest w stanie dotrzymać tego terminu, uzgadnia z wychowawcą najbliższy możliwy termin doniesienia usprawiedliwienia.
  Niespełnienie tych warunków, bądź niedotrzymanie nowego terminu spowoduje, że nieobecności nie zostaną usprawiedliwione.

§2

 1. Gimnazjum respektuje tylko usprawiedliwienia/zwolnienia wystawione osobiście, bądź zaakceptowane (parafowane) przez rodziców (opiekunów prawnych) uczniów.
 2. Ucznia z lekcji może zwolnić wychowawca lub nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne na podstawie pisemnego lub osobistego zwolnienia rodziców (opiekunów prawnych), pielęgniarki szkolnej lub własnej decyzji, jeżeli zapewniony będzie bezpieczny powrót ucznia do domu.

§3

 1. Uczeń spóźniony wchodzi do klasy w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu zakłócić tok lekcji i niezwłocznie przystępuje do pracy.
  Swoje spóźnienie usprawiedliwia w trybie i na zasadach określonych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.
 2. Usprawiedliwienia spóźnienia uczeń może także dokonać na zasadach określonych przez wychowawcę klasy, najpóźniej podczas pierwszej godziny wychowawczej odbywającej się po lekcji, na którą się spóźnił.

§4

 1. Powyżej trzech dni absencji ucznia na zajęciach szkolnych rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek poinformować wychowawcę o przyczynach i przewidywanym czasie trwania nieobecności.
 2. Jeżeli po trzech dniach nieobecności ucznia w szkole wychowawca nie otrzyma zgłoszenia od rodziców (opiekunów prawnych), a absencja ucznia trwa nadal, jest zobowiązany skontaktować się z nimi.
 3. O każdym przypadku wagarów informuje się rodziców (opiekunów prawnych) ucznia
  w możliwie najszybszym terminie.

§5

 1. Niespełnienie przez uczniów obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia w miesiącu na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych).

§6

Wychowawca klasy:
 • raz w tygodniu (np. podczas godziny wychowawczej) kontroluje frekwencję uczniów powierzonego mu oddziału;
 • na bieżąco przeprowadza rozmowy wychowawcze z uczniami opuszczającymi lekcje bez usprawiedliwienia;
 • w miarę możliwości stara się na bieżąco informować rodziców (opiekunów prawnych) o wagarach dziecka.

§7

 1. Do dziesiątego dnia każdego miesiąca wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym zestawienie frekwencji uczniów za poprzedni miesiąc.
  Czas ten wydłuża się o dni wolne od zajęć lekcyjnych.
 2. Do 20 dnia każdego miesiąca wysyłane są do rodziców (opiekunów prawnych) upomnienia w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne.
  Czas ten wydłuża się o dni wolne od zajęć lekcyjnych.

§8

 1. Upomnienia regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne wysyłane są do rodziców (opiekunów prawnych) uczniów, którzy opuścili w miesiącu co najmniej 10 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.
  Poniżej 10 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych w miesiącu sprawę z uczniem oraz jego rodzicami (opiekunami prawnymi) omawia wychowawca.
 2. Upomnienia w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne wysyła się według następujących zasad:
  • od 10 godzin do 50% godzin nieobecności nieusprawiedliwionych w miesiącu – upomnienie wewnątrzszkolne;
  • 50% i więcej godzin nieobecności nieusprawiedliwionych w miesiącu - upomnienie w formie urzędowej (z klauzulą o grzywnie).

§9

 1. Upomnienie w sprawie regularnego posyłania dziecka na zajęcia szkolne powinno mieć pisemne potwierdzenie, że rodzice (opiekunowie prawni) je otrzymali.
 2. Jeżeli liczba nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych wynosi 50% w miesiącu, szkoła może:
  • skierować sprawę do rozpoznania przez sąd rodzinny,
  • wnioskować do organu prowadzącego o egzekucję grzywny w celu przymuszenia do realizacji obowiązku szkolnego.

§10

W przypadkach szczególnie uzasadnionych oraz nieobjętych powyższą procedurą można przyspieszyć skierowanie wniosku do sądu rodzinnego lub o egzekucję grzywny, bądź też odstąpić od podjęcia tych działań.
 

Rozdział III

Procedura postępowania wobec uczniów uniemożliwiających prowadzenie lekcji

§1

 1. Założeniem wdrożenia niniejszej procedury jest zapewnienie realizacji prawa wszystkich uczniów gimnazjum do nauki w przyjaznych i bezpiecznych warunkach.
 2. Procedura ma na celu wyeliminowanie z rzeczywistości szkolnej sytuacji, w których jeden uczeń (lub grupa uczniów) poprzez swoje zachowanie niezgodne z obowiązującymi regulaminami znacznie utrudnia lub uniemożliwia pozostałym uczniom w klasie skupienie się, koncentrację i właściwą pracę podczas lekcji, a nauczycielowi wykonywanie w sposób właściwy swoich obowiązków dydaktycznych

§2

Wychowawcy klas są zobowiązani przedstawić założenia procedury uczniom podczas godzin wychowawczych a rodzicom (opiekunom prawnym) podczas zebrań.
Powyższy fakt należy odnotować w dzienniku lekcyjnym, a przedstawiciele uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) powinni to potwierdzić podpisami.

§3

 1. Procedurę mogą stosować wszyscy nauczyciele, wychowawcy i pracownicy pedagogiczni gimnazjum podczas każdej lekcji i zajęć pozalekcyjnych.
 2. Procedurę stosuje się wobec każdego ucznia, który swoim zachowaniem znacznie utrudnia lub uniemożliwia pozostałym uczniom w klasie skupienie się, koncentrację i właściwą pracę.
 3. Każdy przypadek wdrożenia procedury jest na bieżąco dokumentowany przy pomocy specjalnego formularza: „Karta Interwencji”.

§4

Wdrożenie procedury przebiega w następujący sposób:

 

Rozdział IV

Procedura postępowania wobec uczniów używających telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych i przedmiotów niebezpiecznych zakłócających przebieg lekcji lub stwarzających zagrożenie w trakcie pobytu w szkole

§1

 1. Założeniem wdrożenia niniejszej procedury jest zapewnienie realizacji prawa wszystkich uczniów gimnazjum do nauki w przyjaznych i bezpiecznych warunkach.
 2. Procedura ma na celu wyeliminowanie z rzeczywistości szkolnej sytuacji, w których jeden uczeń (lub grupa uczniów) poprzez używanie telefonu komórkowego lub innych urządzeń multimedialnych zakłóca proces dydaktyczny i wychowawczy, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub narusza dobra osobiste innych osób.

§2

Wychowawcy klas są zobowiązani przedstawić założenia poniższej procedury uczniom podczas godzin wychowawczych a rodzicom (opiekunom prawnym) podczas zebrań.
Powyższy fakt należy odnotować w dzienniku lekcyjnym, a przedstawiciele uczniów i rodziców (opiekunów prawnych) powinni to potwierdzić podpisami.

§3

 1. Procedurę mogą stosować wszyscy nauczyciele, wychowawcy i pracownicy pedagogiczni gimnazjum podczas każdej lekcji, przerwy i zajęć pozalekcyjnych.
 2. Procedurę stosuje się wobec każdego ucznia, który używa telefonu komórkowego
  lub innych urządzeń multimedialnych niezgodnie z zapisem statutowym lub korzysta z nich w sposób niewłaściwy.

§4

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za telefon komórkowy i inne urządzenia multimedialne, które uczeń przyniósł na jej teren.
  Nie będą więc respektowane żadne roszczenia z tytułu ich zagubienia, zepsucia lub kradzieży.
 2. Każdy przypadek wdrożenia procedury jest na bieżąco dokumentowany przy pomocy specjalnego formularza: „Karta Interwencji”.

§5

Wdrożenie procedury przebiega w następujący sposób:

 

Rozdział V

Procedura badania alkomatem i narkotestem uczniów, wobec których zachodzi uzasadnione podejrzanie,
że znajdują się pod wpływem niedozwolonych substancji psychoaktywnych

§1

 1. Założeniem procedury jest realizacja postanowienia zawartego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem.
  W myśl §10 powyższego rozporządzenia, „szkoły i placówki opracowują, zgodnie ze statutem, strategię działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem“.
 2. Celem przeprowadzania niniejszej procedury jest minimalizowanie na terenie szkoły negatywnych zjawisk, będących objawami demoralizacji, a związanych z używaniem przez uczniów niedozwolonych substancji psychoaktywnych, tj. alkoholu i narkotyków.
 3. Ponadto, stosowanie procedury zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa uczniowi,
  który znajduje się pod wpływem niedozwolonych substancji, oraz redukuje zaangażowanie w środowisko szkolne innych służb (policja, pogotowie), zapobiegając przedwczesnym alarmom.

§2

Wychowawcy klas są zobowiązani do przedstawienia uczniom założeń i przebiegu procedury podczas godzin wychowawczych, a rodzicom (opiekunom prawnym) w trakcie zebrań.

§3

 1. Procedura może być zastosowana wobec każdego ucznia, który swoim zachowaniem uzasadnia jej wdrożenie oraz posiada zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na jej przeprowadzanie.
 2. Procedurę przeprowadza dyrektor szkoły oraz pedagog/psycholog szkolny.
 3. Procedura jest przeprowadzana z zapewnieniem uczniowi poczucia, że jego prawa
  nie są naruszane, a pracownikami szkoły kieruje troska o jego zdrowie i życie.
  Miejsce jej przeprowadzania powinno zapewnić uczniowi maksymalny komfort i dyskrecję.

§4

 1. Przebieg procedury wygląda następująco:
  • uczeń, wobec którego powzięte jest uzasadnione podejrzanie, że znajduje się pod wpływem niedozwolonych substancji (np. nietypowe zachowanie lub wyczuwalny zapach alkoholu w wydychanym powietrzu), zostaje odizolowany w bezpiecznym miejscu;
  • nauczyciel, który zwrócił uwagę na zachowanie ucznia, z pomocą pracownika obsługi wzywa pedagoga/psychologa szkolnego i powiadamia dyrektora szkoły oraz w miarę możliwości wychowawcę klasy;
  • uczeń zostaje poinformowany o tym, że zostanie wobec niego zastosowana procedura badania alkomatem/narkotestem;
  • uczeń, po uprzednim poinstruowaniu, wykonuje test w obecności dyrektora i pedagoga/psychologa szkolnego.
 2. Badanie na obecność alkoholu wykonywane jest alkomatem jednorazowego użytku.
 3. W przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków, wykonywany jest test, badający stężenie substancji w ślinie. Zastosowanie takiego testu jest wygodniejsze i mniej obciążające dla osoby poddawanej badaniu niż badanie zawartości substancji w moczu.
 4. Jeśli uczeń stanowczo odmawia poddania się badaniu, dyrektor wzywa policję i pogotowie oraz powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.
 5. W przypadku, gdy test na obecność niedozwolonych substancji da wynik pozytywny
  (potwierdzi się obecność substancji w organizmie), również zostają powiadomione w/w służby, a rodzice (opiekunowie prawni) ucznia będą niezwłocznie wezwani do szkoły.
 6. Jeśli wynik badania jest negatywny, uczeń powraca do przerwanych zajęć pod opieką pedagoga/psychologa szkolnego.

§5

 1. Fakt przeprowadzenia badania alkomatem/narkotestem zawsze jest odnotowywany w notatce służbowej pedagoga/psychologa szkolnego, podpisanej przez dyrektora szkoły.
 2. Faktu przeprowadzania badania nie odnotowujemy w dzienniku lekcyjnym.

§6

Jeśli wynik badania będzie pozytywny, rodzice (opiekunowie prawni) zostaną obciążeni kosztem zakupu testu, zgodnie z przedstawioną im fakturą VAT.
 

Rozdział VI

Monitoring wizyjny

§1

 1. W celu zapewnienia wszystkim członkom społeczności szkolnej bezpiecznego pobytu w gimnazjum, a w szczególności bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki uczniom, budynek i teren wokół gimnazjum obejmuje się nadzorem monitoringu wizyjnego.
 2. Monitorowanie wizyjne stanowi uzupełnienie realizowanego w szkole systemu dyżurów pracowników obsługi, uczniów i nauczycieli oraz patroli straży miejskiej.

§2

 1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawcy są zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o funkcjonowaniu w szkole systemu monitoringu wizyjnego.
 2. Wszystkie miejsca objęte monitoringiem powinny być oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi.

§3

Rejestrowane przez kamery dane nie mogą naruszać zasad godności osobistej ani prawa do prywatności uczniów i pracowników szkoły.

§4

 1. Monitoringiem mogą być objęte następujące elementy infrastruktury szkolnej:
  • boiska szkolne;
  • podwórko szkolne;
  • teren wokół szkoły (przystanek autobusu szkolnego, parking przyszkolny itp.);
  • budynek szkolny, a w szczególności wejścia do szkoły, korytarze, klatki schodowe i inne ciągi komunikacyjne.
 2. Kamer monitoringu wizyjnego nie instaluje się w pokoju nauczycielskim, gabinecie pielęgniarki szkolnej, toaletach, łazienkach oraz szatniach, w których uczniowie dokonują zmiany całej odzieży.

§5

Rejestruje się i archiwizuje tylko obraz z kamer systemu monitoringu. Dźwięk nie podlega rejestracji.

§6

 1. Dane zarejestrowane przez kamery są trwale zapisywane na nośniku fizycznym.
 2. Zapisany nośnik fizyczny powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem, utratą lub zniszczeniem.
 3. Dane zapisane na nośniku fizycznym przechowuje się przez 30 dni.
 4. Po upływie tego terminu zapisy należy trwale usunąć, tak aby ich odzyskanie nie było możliwe.

§7

 1. Dane zapisane na nośniku fizycznym nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 2. Upublicznienie zapisu jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach i po wyrażeniu zgody przez wszystkich pełnoletnich uczestników zarejestrowanego zdarzenia, a w przypadku osób niepełnoletnich - przez ich rodziców (opiekunów prawnych).
 3. Decyzję o upublicznieniu zapisu z nośnika fizycznego podejmuje dyrektor gimnazjum.

§8

Zapisany nośnik fizyczny powinien być zabezpieczony przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

§9

 1. Dostęp do danych zapisanych na nośniku fizycznym ma dyrektor gimnazjum lub upoważniona przez niego osoba.
 2. Zapisane dane z monitoringu udostępnia się również uprawnionym do tego instytucjom (np. policja, sąd, prokuratura) w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor gimnazjum może zezwolić rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów na zapoznanie się z zapisem z monitoringu.

Rozdział VII

 Inne ustalenia

§1

 1. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, przebywają w tym czasie w świetlicy lub bibliotece pod opieką nauczyciela.
 2. Jeżeli lekcja religii, etyki jest pierwszą lub ostatnią w rozkładzie zajęć danego dnia, w szczególnych przypadkach uczeń może zostać zwolniony z obowiązku przebywania w tym czasie na terenie szkoły. Decyzję taką może podjąć dyrektor gimnazjum na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.
  W oświadczeniu rodziców powinna znajdować się wyraźna klauzula o tym, że biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko w tym czasie.
 3. Uczniowie, którzy w trakcie trwania lekcji powracają do szkoły z zajęć w–f, zachowują się cicho, aby nie zakłócać zajęć, które odbywają się w salach.
  Czas pozostały do dzwonka na przerwę spędzają w świetlicy lub bibliotece szkolnej pod opieką nauczyciela.

§2

 1. Strój galowy noszony przez uczniów podczas uroczystości szkolnych to:
  • biała/jasna bluzka, ciemna spódnica lub spodnie – dziewczęta;
  • biała/jasna koszula, ciemne spodnie – chłopcy.
 2. W dni powszednie uczniów obowiązuje stosowny, odpowiedni wygląd.

§3

 1. Dyrektor gimnazjum może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosek został złożony przez inny podmiot niż samorząd uczniowski – także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
 2. Wniosek o którym mowa, dyrektor szkoły rozpatruje w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące.

§4

Na terenie gimnazjum uczniom zapewnia się nieodpłatny dostęp do internetu (w pracowni informatycznej, czytelni). W związku z tym szkoła instaluje i aktualizuje (zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach) oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

§5

Gimnazjum nie odpowiada za cenne przedmioty przynoszone do szkoły przez uczniów
i nie respektuje roszczeń z tytułu ich zagubienia, zniszczenia lub kradzieży.

§6

 1. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły.
 2. W sytuacjach wyjątkowych, po przedstawieniu pisemnego zwolnienia rodziców (opiekunów prawnych), uczeń może opuścić teren szkoły.

§7

 1. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby uprawnione.
 2. Wszystkie osoby nie będące członkami społeczności szkolnej, także rodzice (opiekunowie prawni) wchodzące na teren gimnazjum zobowiązane są wpisać się do księgi odwiedzin znajdującej się w dyżurce woźnej.

§8

Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania wynikające z wewnątrzszkolnych ustaleń zwiera aktualizowana corocznie wewnątrzszkolna broszura dotycząca prowadzenia dokumentacji szkolnej.

§9

 1. Dziennik lekcyjny jest dokumentem szkolnym.
  Odpowiadają za niego i mają do niego dostęp wszyscy pracownicy pedagogiczni gimnazjum.
 2. Uczniom nie wolno przenosić dziennika lekcyjnego.
 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor gimnazjum może zezwolić na to, by dziennik lekcyjny był przenoszony pomiędzy salami przez woźną szkolną.
 4. Znajdujące się w dzienniku lekcyjnym wpisy uczniowie mogą przeglądać tylko za zgodą
  i pod nadzorem nauczyciela.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel lub wychowawca może uzyskać zgodę dyrektora gimnazjum na zabranie dziennika lekcyjnego lub arkuszy ocen uczniów do domu. Powinien odnotować zabranie oraz zwrot tych dokumentów w specjalnym rejestrze, który prowadzi sekretariat szkoły.
 6. Nauczyciel, który zabiera dziennik lekcyjny lub arkusze ocen uczniów do domu, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich stan i bezpieczeństwo. Ma także obowiązek zabezpieczyć je, by zawarte w nich informacje nie zostały ujawnione osobom nieuprawnionym.

§10

 1. Oceny podawane są uczniom do wiadomości i na bieżąco wpisywane do dziennika lekcyjnego, z wyjątkiem ocen z zajęć wychowania fizycznego,informatyki i języków obcych.
 2. W związku z podziałem na grupy na zajęciach wychowania fizycznego, informatyki i języków obcych ustala się następujące zasady dokumentowania procesu dydaktycznego
  w dzienniku lekcyjnym:
  • nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą dodatkowe dzienniki lekcyjne, a dane w nich zawarte zobowiązani są nanosić we właściwym dzienniku lekcyjnym w ciągu tygodnia od przeprowadzonych zajęć;
  • nauczyciele prowadzący zajęcia w grupach równoległych do zajęć wychowania fizycznego uzupełniają dziennik lekcyjny na bieżąco.
 3. W przypadku zajęć z informatyki i języków obcych prowadzonych z podziałem na grupy ustala się następujące zasady dokumentowania procesu dydaktycznego w dzienniku lekcyjnym:
  • jeden z nauczycieli prowadzi dodatkowy dziennik lekcyjny, a dane w nim zawarte zobowiązany jest nanosić we właściwym dzienniku lekcyjnym w ciągu tygodnia od przeprowadzonych zajęć;
  • nauczyciel prowadzący zajęcia w grupie równoległej uzupełnia właściwy dziennik lekcyjny na bieżąco;
  • po półroczu następuje zmiana w wyżej określonych obowiązkach nauczycieli.

§11

Szczegółowe zasady prowadzenia dziennika lekcyjnego określa wewnątrzszkolna broszura dotycząca dokumentacji przebiegu nauczania.

§12

Do żadnej z sal lekcyjnych lub innych pomieszczeń dydaktycznych szkoły (np. biblioteka, świetlica, szatnia) uczniowie nie mogą wchodzić bez wiedzy i zgody nauczyciela, ani przebywać w nich
bez jego opieki.

§13

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może podjąć decyzję o odwołaniu pierwszych lub ostatnich z przewidzianych rozkładem dnia dla danej klasy lekcji.
 2. Informację o tym przekazuje się uczniom w sposób zwyczajowo przyjęty w gimnazjum najpóźniej w dniu poprzedzającym odwołane zajęcia.
 3. Uczniowie są zobowiązani przekazać rodzicom (opiekunom prawnym) informację o tym,
  że dnia następnego rozpoczną zajęcia później lub wcześniej je zakończą.

§14

 1. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne, może
  w każdym roku szkolnym ustalić do ośmiu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno–wychowawczych.
 2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych mogą być ustalone:
  • w dni, w których odbywa się egzamin gimnazjalny,
  • w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,
  • w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej.
 3. W ustalonych przez dyrektora dodatkowych dniach wolnych od pracy szkoła ma obowiązek zorganizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze oraz poinformować rodziców (opiekunów prawnych) o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach.
 4. Dyrektor gimnazjum do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§15

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

§16

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor gimnazjum może odwołać zajęcia lekcyjne.
  W trybie tym odwołana może być część zajęć w danym dniu, cały dzień zajęć lub kilka kolejno następujących po sobie dni.
 2. O każdym przypadku odwołania zajęć lekcyjnych i jego przyczynie dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz kuratorium oświaty.
 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor gimnazjum może podjąć decyzję o odpracowaniu wszystkich lub części odwołanych zajęć.
  O terminie i formie odpracowania odwołanych zajęć edukacyjnych dyrektor powiadamia organ prowadzący szkołę oraz kuratorium oświaty.

§17

 1. Jeśli taka jest wola rodziców (opiekunów prawnych), w gimnazjum istnieje możliwość grupowego ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego oraz konkretnej oferty ubezpieczenia na dany rok szkolny dokonuje działająca w gimnazjum Rada Rodziców.
 3. Umowę z ubezpieczycielem wskazanym przez Radę Rodziców zawiera dyrektor gimnazjum jako ubezpieczający (szkoła jest stroną umowy).
 4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), dyrektor szkoły może podjąć starania o nieodpłatne ubezpieczenie ucznia przez ubezpieczyciela.
 5. Informacje o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunkach ubezpieczenia w zakresie praw i obowiązków ubezpieczonego udostępniane są rodzicom (opiekunom prawnym) na stronie internetowej szkoły.
 6. Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków ma charakter dobrowolny.
  Odmowa zawarcia umowy ubezpieczenia nie może rodzić dla uczniów jakichkolwiek skutków ze strony szkoły.

Rozdział XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

Niniejszy statut jest dokumentem jawnym, dostępnym dla wszystkich członków społeczności szkolnej
oraz innych zainteresowanych osób, instytucji i organizacji.

§2

 1. Uczniowie i ich rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek zapoznać się ze statutem szkoły, który jest dostępny:
  • w wersji elektronicznej - na stronie internetowej szkoły;
  • w wersji papierowej - w bibliotece szkolnej.
 2. O każdej zmianie w treści statutu uczniowie i ich rodzice (opiekunowie prawni) niezwłocznie informowani są:
  • podczas godzin wychowawczych;
  • podczas zebrań rodziców (opiekunów prawnych);
  • poprzez informacje zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Uwaga:

1. Opublikowany dokument nie prezentuje informacji dodatkowych, zawartych w oryginale Statutu: Konsultacje z Samorządem Uczniowskim oraz Zmiany zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną. Są one dostępne dla zainteresowanych na zasadach określonych w regulaminach szkolnych.

2. Tekst na stronach internetowych może się różnić w stosunku do dokumentu papierowego;
różnice spowodowane są formatowaniem zależnym, m.in., od przyjętej szerokości strony.
jb

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!