powrót do strony głównej
zobacz nowe logo

 STATUT GIMNAZJUM
 inne dokumenty szkolne
 dokumenty związane ze szkołą

TATUT GIMNAZJUM (ostatnia zmiana: IX 2016)
  Postanowienia ogólne Czas nauki Zajęcia Korzystanie z zasobów Obowiązek szkolny Indywidualny tok cele i zadania współpraca: rodziców- inne opieka nad uczniami dyżury nauczycielskie wychowawcy zmiana wychowawcy
  WSO Ocenianie: osiągnięć edukacyjnych- zachowania Zakres oceny Cel oceny Przedmiot oceny Wymagania edukacyjne oceny z: w-f, techniki, sztuki Skala ocen Dostosowanie wymagań edukacyjnych Informowanie uczniów i rodziców Zastępstwo Ocenianie cząstkowe Poprawa ocen cząstkowych Uzasadnianie ocen
Sposoby oceny: klasówki- kartkówka- niezaliczenie prac- wgląd do prac zgłaszanie nieprzygotowania Szczęśliwy Numerek Po usprawiedliwionej nieobecności dzień wolny od sprawdzianów i odpowiedzi Terminy zajęć edukacyjnych Klasyfikowanie semestralne i końcoworoczne Skala ocen Kryteria klasyfikacyjne Laureaci konkursów Informowanie o przewidywanych ocenach Poprawianie ocen Promocja Formy pomocy przedmiot: religia- dodatkowe Odwołania Komisja egzaminacyjna- oceny Egzamin poprawkowy- termin- komisja- protokół Promowanie warunkowe Klasyfikacja: brak- egzamin- termin- obserwacja rodziców Ocena zachowania skala- ustalanie- dodatkowe punkty- zmiana oceny-
system: punkty dodatnie - 1 2 3 punkty ujemne - 1 2 3 notowanie- anulowanie
Warunki nauczania indywidualnego
Egzamin gimnazjalny klas III: j. obcy, warunki szczególne - 1 2 3 ocena
  PSO Kryteria ocen przedmiotowych: Biologia  Chemia  Edukacja dla Bezpieczeństwa  Fizyka 1  Fizyka 2  Fizyka 3  Geografia  Historia  Matematyka  Język Niemiecki  Plastyka, Muzyka  Język Polski  Język Angielski  Fizyka  Religia  Zajęcia Techniczne  Wychowanie Fizyczne  Wiedza o Społeczeństwie
  Zarządzanie szkołą Dyrekcja- kompetencje- Wicedyrektor- zadania Rada Pedagogiczna komisje stałe- zadania inne- kompetencje- regulamin pracy- uchwały- posiedzenia- protokół- nowelizacja komisje stałe i doraźne
  Samorząd Uczniowski Regulamin Rada Cele Kompetencje Organy Cele Samorządu klasowego Rada Zarząd Opiekun Formy pracy OrdynacjaKomisjaWyborcza; Dokumentacja Inne postanowienia
  Rada Rodziców cele i założenia organizacja uchwały wybory zebrania fundusze księgowość preliminarz wydatków inne postanowienia
  Organizacja Szkoły Rok szkolny Dokumenty: arkusz organizacji ; plan- rozkład zajęć Lekcje Oddziały- zajęcia WF dodatkowe Biblioteka (regulamin)   Świetlica (szczegóły) Nauczyciele Wychowawcy Pedagog Psycholog godziny przyjęć   Inni pracownicy
  Uczniowie Gimnazjum Rekrutacja-   uczniów spoza rejonu
Prawa uczniów Pedagog i psycholog szkolny – godziny przyjęć
Obowiązki Odwołania Rzecznik: ucznia- wybory- kompetencje Skargi Odwołania
Warunki nauczania indywidualnego
Egzamin gimnazjalny klas III: j. obcy, warunki szczególne - 1 2 3 ocena
  Inne procedury szkolne Rozstrzyganie sporów między: pracownikami uczniami i nauczycielami wewnątrzklasowe Odwołania Skargi- decyzje współpraca szkoły z : instytucjami- policją Telefony komórkowe Usprawiedliwienia nieobecności - spóźnienia- Upomnienia Zwolnienia z religii- Strój galowy Księga odwiedzin Dziennik lekcyjny Dni wolne (odpracowanie) Odwoływanie zajęć Propozycje zmian w statucie
Warunki nauczania indywidualnego, dostosowanie wymagań
Egzamin gimnazjalny klas III: j. obcy, warunki szczególne - 1 2 3 ocena
Monitoring wizyjny
dokumenty szkolne pozostałe
  Ramowy plan nauczania (trzyletni) j. polski historia wiedza o społeczeństwie plastyka, muzyka technika język niemiecki język angielski matematyka fizyka i astronomia chemia biologia geografia informatyka wychowanie fizyczne religia godzina wychowawcza zajęcia artystyczne Edukacja dla bezpieczeństwa   Wychowanie do życia w rodzinie
  Szkolny zestaw programów Język polski Historia WOS Plastyka Muzyka Język niemiecki Język angielski Matematyka Fizyka Chemia Biologia Geografia Informatyka Technika Wychowanie fizyczne Religia Wych. do życia w rodzinie
  Szkolny zestaw podręczników
r. szk. 2015/2016
JĘZYK POLSKI kl:  I   II   III    JĘZYK NIEMIECKI kl:  I   II   III    CHEMIA kl:  I   II   III 
JĘZYK ANGIELSKI kl:  I   IIa,b   IIc-e (b)   III    MATEMATYKA kl:  I   II   III   
HISTORIA kl:  I   II   III  BIOLOGIA kl:  I   II   III    FIZYKA kl:  I   II   III   
INFORMATYKA kl:  I   II   
GEOGRAFIA kl:  I   II   III    EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA kl:  I 
PLASTYKA i ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE w kl:  Ipla 
ZAJĘCIA TECHNICZNE kl:  II   III    WOS kl:  III   MUZYKA kl:  III  I RELIGIA kl:  I   II   III 
  Szkolny program
wychowawczy
Podstawy prawne Założenia Zadania Gimnazjum
Powinności: rodziców - nauczycieli i wychowawców Formy pracy Ocenianie zachowania Nagrodykary Model absolwenta
Współpraca z Policją i Strażą Miejską
  Szkolny program
profilaktyki
Podstawy prawne Założenia Zadania Spodziewane efekty Procedury osiągania celów Metody i formy działań
O środkach psychoaktywnych (Pedagog i psycholog – godziny przyjęć)
  Regulamin
wycieczek szkolnych
Przepisy prawne Działalność: CeleFormyOrganizacja Plan wycieczek Dokumentacja Ubezpieczenie Kierownik wycieczki Opiekun Opieka nauczycielska Obowiązki uczestników Wycieczki i imprezy zagraniczne Usługi turystyczne Finansowanie wycieczki
  Szkolne projekty edukacyjne (2011/2012) Tematy szkolnych projektów edukacyjnych klas II; rok szkolny 2011/2012:
j. pol historia WOS geografia chemia j. angielski informatyka
  Działalność pozalekcyjna nauczycieli(2011/2012) Statut Szkoły Wspieranie uzdolnień Plan pracy szkoły Ewaluacja wewnętrzna Jakość Kształcenia Diagnozy Projekty gimnazjalne Sam. Uczn. i absolwentów Rzecznik Praw Ucznia Komisja humanistyczna   Komisja artystyczna / sportowa   Komisja wnioskowa / uchwał
Inne czynności nauczycieli
okumenty związane ze szkołą
  Warunki ubezpieczenia uczniów i nauczycieli Rodzaj świadczenia pomoc: medyczna- rehabilitacyjna i pielęgnacyjna niektóre szczegóły ubezpieczenia refundacja świadczeń Infolinia: medyczna- dla nauczycieli Zmiana szkoły Postępowanie: w razie wypadku- związane z assistance- trwałego uszczerbku na zdrowiu
Wzór podania do szkoły ponadgimnazjalnej znajduje się na » stronie Kuratorium Oświaty i Wychowania
w łączu: Zarządzenie Nr 59...
lub jego kopia (przystosowana) do pobrania w formacie .doc  » tutaj (38KB)
  Karta motorowerowa i rowerowa w Gimnazjum
  Regulaminy:
• 
• 

indywidualnych mistrzostw powiatu w lekkiej atletyce z okazji obchodów Dni Środy Śląskiej(VI 2013)
biegów przełajowych(V 2011)