powrót do strony głównej
zobacz nowe logo
Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY
Gimnazjum w Środzie Śląskiej

Podstawy prawne Założenia Zadania Gimnazjum
Powinności: rodziców - nauczycieli i wychowawców Formy pracy Ocenianie zachowania Nagrodykary Model absolwenta
Współpraca z Policją i Strażą Miejską

Program profilaktyczny
WSO
Uczniowie Gimnazjum
Inne procedury szkolne

W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem –
o to, ażeby bardziej był,
a nie tylko więcej miał;
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy,
ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich
 
Jan Paweł II,
Patron naszej szkoły

Rozdział I
PODSTAWY PRAWNE

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku:
  • rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48, ust. 1),
  • każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją (art. 72),
  • dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych (art. 72);
 2. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (z późniejszymi zmianami):
  • wychowanie za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki; służy rozwijaniu w młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić uczniowi warunki niezbędne do rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, wolności (preambuła),
  • system oświaty zapewnia:
   • realizację prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
   • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny (art. 1);
 3. Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku (z późniejszymi zmianami):
  • nauczyciel obowiązany jest:
   • rzetelnie realizować zadania związane z podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju (art. 6),
   • wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
   • dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni miedzy ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów (art. 6);
 4. Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z 23 grudnia 2008 roku, załącznik nr 4:
  • szkoła ma obowiązek dbać o wszechstronny rozwój ucznia ze szczególnym uwzględnieniem jego uzdolnień i zainteresowań, potrzeb i możliwości,
  • celem pracy wychowawczej gimnazjum jest kształtowanie u uczniów:
   • postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie w świecie i społeczeństwie informacyjnym,
   • umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji,
   • umiejętności refleksyjnego odbioru i przetwarzania tekstów i dzieł sztuki prowadzącego do rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa,
   • umiejętności właściwego korzystania z mediów,
   • umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się,
   • umiejętności pracy zespołowej,
   • postaw dbałości o zdrowie własne i innych ludzi,
   • umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
   • postaw sprzyjających rozwojowi indywidualnemu i społecznemu (uczciwość, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, ciekawość poznawcza, przedsiębiorczość, kreatywność, kultura osobista),
   • postaw obywatelskich, poszanowania tradycji i kultury narodowej,
   • postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji,
   • umiejętności podejmowania decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia i kariery zawodowej;
 5. Rozporządzenie MENiS w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem z 31 stycznia 2003 roku:
  • szkoły rozwijają działania wychowawcze i zapobiegawcze wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,
  • szkoły podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych;
 6. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  z 9 listopada 1995 roku:
  • instytucje państwowe są zobowiązane prowadzić działalność wychowawczą i informacyjną, promocję zdrowia oraz propagowanie stylu życia wolnego od nałogu (art. 1, 3);
 7. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 roku:
  • instytucje państwowe są zobowiązane do podejmowania działań na rzecz propagowania trzeźwości i abstynencji oraz przeciwdziałania nadużywaniu alkoholu poprzez działalność wychowawczą i informacyjną, w szczególności dla dzieci i młodzieży (art. 1, 2, 4);
 8. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 24 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami):
  • placówki oświatowe są zobowiązane do podejmowania zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii (art. 3),
  • działalność wychowawcza i zapobiegawcza powinna polegać na promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia oraz szerzeniu informacji o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii (art. 7);
 9. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 roku (z późniejszymi zmianami):
  • kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, ma społeczny obowiązek przeciwdziałania temu, zawiadomienia rodziców lub opiekuna nieletniego, Sądu Rodzinnego, Policji lub innego organu (art. 4);
 10. Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 roku, ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 roku:
  • dziecko ma prawo posiadać dostęp do oświaty w zakresie promocji zdrowia (art. 24),
  • instytucje są zobowiązane podejmować kroki w dziedzinie oświaty w celu ochrony dzieci przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych i substancji psychotropowych (art. 33),
  • dziecko powinno być przygotowane do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowana jednostka wychowana w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności;

Rozdział II

ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE

Niniejszy dokument wraz z Programem Adaptacyjnym i Programem Profilaktyki oraz Szkolnym Zestawem Programów Nauczania tworzą spójną całość, stanowią nierozłączne i integralne składniki planu szkolnych działań dydaktyczno–opiekuńczo–wychowawczych.

W realizacji programu wychowawczego gimnazjum współpracuje z innymi placówkami oświatowymi, instytucjami wspierającymi, a także jednostkami samorządowymi (np. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna, Sąd Rejonowy, Policja, Straż Miejska, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, PCK, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, SANEPID, Parafie Kościelne, OSiR i inne).

Realizacja niniejszego programu wychowawczego będzie możliwa tylko po uprzednim stworzeniu w szkole właściwego środowiska wychowawczego oraz odpowiedniego, sprzyjającego uczniom i pozytywnie na nich oddziałującego klimatu. Celem naszej pracy wychowawczej jest zatem zbudowanie w szkole wspólnoty opartej na pozytywnych stosunkach społecznych pomiędzy wszystkimi jej członkami,
aby każdy uczeń mógł poczuć się istotną częścią gimnazjum, by identyfikował się z jego celami, uznawał wartości, które ono propaguje oraz chciał aktywnie uczestniczyć w jego życiu społecznym.
Zadaniem nauczycieli i wychowawców jest więc budowanie między wszystkimi członkami społeczności szkolnej takich relacji, dzięki którym staną się grupą współdziałających, współpracujących, czujących się ze sobą dobrze i bezpiecznie, troszczących się o siebie ludzi.

Każdy członek społeczności gimnazjalnej: uczeń, nauczyciel, wychowawca, pracownik administracji i obsługi jest OSOBĄ, człowiekiem wolnym, obdarzonym godnością. Jego kontakty z innymi ludźmi opierają się na tolerancji, życzliwości, wzajemnym szacunku, zrozumieniu i zaufaniu.

Rodzice (opiekunowie prawni) są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dzieci.
Nauczyciele i wychowawcy pełnią jedynie funkcję wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do podejmowanych przez nich oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych.
Program wychowawczy musi być więc realizowany we współpracy ze środowiskiem rodzinnym uczniów.

Wszyscy pracownicy gimnazjum są jednocześnie wychowawcami. Wychowują w każdej sytuacji poprzez swoją osobowość, postawę, przykład życia codziennego.

Gimnazjum jest zobowiązane do wczesnego rozpoznawania u swych wychowanków symptomów zagrożenia niedostosowaniem społecznym i podejmowania stosownych oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych, a wobec uczniów niedostosowanych społecznie – także działań interwencyjnych.
Na nauczycielach i wychowawcach spoczywa szczególny obowiązek reagowania na wszelkie niepokojące zachowania uczniów.

Rozdział III

CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZE GIMNAZJUM

Misją gimnazjum jest umiejętne wprowadzanie uczniów w świat wiedzy naukowej w celu analizowania otaczającego świata poprzez samodzielną komunikację społeczną kierując się ponadczasowym systemem wartości.

Nadrzędnym celem działalności wychowawczej gimnazjum jest pomoc uczniom w przejściu przez trudny okres dojrzewania, przy akceptacji i podbudowywaniu wzrastającego w nich poczucia własnej podmiotowości. Szczególny nacisk położymy zatem na wychowanie uczniów ku samodzielności.

 

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
 • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie,
 • sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb;
W zakresie działalności wychowawczej gimnazjum:
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w programie wychowawczym,
 • wskazuje alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka poprzez realizację programów edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień,
 • upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,
 • kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie,
 • sprzyja zachowaniom proekologicznym,
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,
 • budzi szacunek do pracy,
 • wdraża do dyscypliny i punktualności;
WARTOŚCI,
DO KTÓRYCH DĄŻYMY
ZJAWISKA,
KTÓRE CHCEMY ELIMINOWAĆ
 • wolność, autonomia,
 • godność osobista,
 • równość,
 • szacunek dla siebie i innych,
 • odpowiedzialność za siebie i innych,
 • wzajemne zaufanie,
 • szczerość, uczciwość, poszanowanie prawdy,
 • przyjaźń, wzajemne zrozumienie i życzliwość,
 • wrażliwość, otwarcie na świat, siebie i innych ludzi, ofiarność, altruizm,
 • szacunek dla zdrowia i życia własnego i innych ludzi,
 • współpraca i współdziałanie,
 • szlachetne współzawodnictwo,
 • patriotyzm, umiłowanie ojczyzny,
 • poszanowanie symboli, kultury, tradycji narodowych,
 • poszanowanie innych kultur i tradycji,
 • tolerancja wobec inności,
 • obowiązkowość, sumienność, rzetelność,
 • systematyczność, wytrwałość w dążeniu do celu,
 • aktywność,
 • przedsiębiorczość, kreatywność,
 • samodzielność, indywidualizm,
 • refleksyjność, krytycyzm w stosunku do świata, siebie i innych,
 • odwaga,
 • kultura osobista,
 • dbałość o wygląd, estetykę szkoły i terenu wokół budynku,
 • poszanowanie środowiska naturalnego;
 • agresja, przemoc, cyberprzemoc,
 • egoizm, egocentryzm,
 • obojętność, brak zrozumienia dla innych ludzi,
 • nietolerancja,
 • pogarda, lekceważenie,
 • wyrachowanie, interesowność,
 • bierność, apatia, zahamowanie,
 • uległość, bezkrytyczne posłuszeństwo,
 • bezrefleksyjne naśladownictwo,
 • lenistwo, niechęć do wysiłku,
 • lekceważenie obowiązków,
 • postawa konsumpcyjna i roszczeniowa,
 • brak szacunku, zniewaga symboli narodowych,
 • lekceważenie tradycji i kultury narodowej,
 • lekkomyślność, brak wyobraźni,
 • nieposłuszeństwo, samowola,
 • zazdrość, zawiść, niezdrowa rywalizacja,
 • fałsz, obłuda, hipokryzja,
 • nieuczciwość, kłamstwo, oszustwo,
 • zachowania niezgodne z prawem,
 • zaśmiecanie, zanieczyszczanie otoczenia,
 • dyskryminacja innych osób, grup,
 • zachowania ryzykowne i zagrażające zdrowiu;
 • zażywanie środków psychoaktywnych i zmieniających świadomość;

 
Budzenie zainteresowania własną osobowością ,
 • budowanie adekwatnego obrazu własnej osoby,
 • pomoc w odkrywaniu własnej tożsamości,
 • pobudzanie do autorefleksji, motywowanie do pracy nad sobą,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie umiejętności identyfikacji swoich mocnych stron i planowania sposobu ich rozwoju;
kim jestem,
co wiem o sobie,
co jeszcze muszę odkryć,
samoocena, moje sukcesy, umiejętności, zdolności, talenty, mam prawo do błędu,
ja realne,
ja idealne, ja społeczne
Przygotowanie do świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie
 • uświadomienie roli i funkcji grup w życiu człowieka,
 • wzmacniane więzi emocjonalnych z pozytywnymi grupami społecznymi,
 • uświadomienie konieczności istnienia norm regulujących współżycie w grupie,
 • pomoc w zrozumieniu zjawisk, interakcji zachodzących w grupach, społeczeństwie,
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się, współpracy i współdziałania w grupie,
 • uświadamianie zmian i procesów zachodzących w życiu społecznym, kulturowym, cywilizacyjnym,
 • uświadamianie istniejących problemów społecznych i możliwości ich rozwiązywania,
 • wdrażanie do współpracy i współdziałania w sprawach publicznych,
 • zaznajamianie z zasadami i procedurami demokracji,
 • wdrażanie do uczestniczenia w procedurach demokratycznych,
 • ukazywanie ról społecznych oraz wynikających z nich uprawnień i obowiązków,
 • ukazywanie przypadków łamania norm demokratycznych i uświadamianie płynących z tego konsekwencji,
 • uświadamianie różnic społecznych oraz wynikających z tego problemów;
 • uświadamianie potrzeby przestrzegania zasad etycznych w życiu publicznym oraz skutków ich naruszania;
norma wzajemności grupowej,
role grupowe,
typy przywództwa, zbiorowości, grupy, społeczności, wspólnoty,
podmioty życia publicznego, stereotypy, uprzedzenia w życiu społecznym,
patologie życia publicznego, samorządność, instytucje publiczne i samorządowe, człowiek jako istota społeczna,
kryteria i sposoby doboru jednostek w grupy, rodzaje grup, dynamika grupy, procesy grupowe, czynniki sprzyjające i hamujące rozwój grupy
Wspomaganie rozwoju emocjonalnego uczniów
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, wyrażania uczuć i potrzeb,
 • uświadamianie wpływu przeżywanych emocji na reakcje,
  zachowanie człowieka oraz jego relacje z innymi ludźmi,
 • uczenie technik hamowania i rozładowywania napięć,
 • uczenie naturalnych i zdrowych sposobów poprawy nastroju;
uczucia a wywołane przez nie reakcje, ekspresja uczuć, wpływ emocji na zachowanie, konstruktywne sposoby rozładowywania napięć, kontrolowania uczuć, poprawy nastroju;
Uczenie uczniów konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów
i sytuacji trudnych
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez wyrządzania szkody sobie i innym,
 • kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się nieaprobowanym zachowaniom grupy,
 • uczenie umiejętności podejmowania decyzji, dokonywania autonomicznych wyborów,
 • kształtowanie umiejętności redukowania nadmiernego stresu oraz konstruktywnego radzenia sobie ze stresem,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania sporów bez używania przemocy,
 • ukazywanie potrzeby dbania o zdrowie,
 • uświadamianie, na czym polega zdrowy styl życia,
 • uświadamianie związku pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania sytuacji wymagających konsultacji lekarskiej,
 • uświadamianie znaczenia krwiodawstwa i transplantacji narządów,
 • uświadamianie praw pacjenta,
 • uświadamianie znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia;
wsparcie społeczne, asertywność, presja grupy, zagrożenia wynikające z zażywania chemicznych substancji zmieniających nastrój (alkohol, narkotyki, środki dopingujące, sterydy, dopalacze);
Edukacja zdrowotna
 • ukazywanie potrzeby dbania o zdrowie i jego ochrony,
 • uświadamianie, na czym polega zdrowy styl życia,
 • kształtowanie umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu
 • uświadamianie związku pomiędzy własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania sytuacji
  wymagających konsultacji lekarskiej,
 • uświadamianie znaczenia krwiodawstwa i transplantacji narządów;
 • uświadamianie praw pacjenta,
 • uświadamianie znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia;
prawidłowa dieta, indeks masy ciała, otyłość, anoreksja, bulimia, aktywność ruchowa, badania profilaktyczne, higiena narządów wzroku i słuchu, choroby przenoszone drogą płciową, przyczyny urazów, zapobieganie urazom, higiena okresu dojrzewania, zagrożenia dla zdrowia wynikające z zażywania chemicznych substancji zmieniających nastrój (alkohol, narkotyki, środki dopingujące, sterydy, dopalacze);
Profilaktyka uzależnień
 • budowanie systemu wartości sprzyjających ograniczeniu kontaktu z substancjami szkodliwymi,
 • kształtowanie właściwych postaw w sytuacji kontaktu z substancjami psychoaktywnymi,
 • uświadamianie skutków zażywania środków psychoaktywnych,
mity na temat środków odurzających i dopalaczy (dopalacze to nie narkotyki, miękkie, twarde narkotyki, zdrowe papierosy, narkotyki i dopalacze pomagają w nauce, silna wola zapobiega uzależnieniu), skutki zażywania substancji psychoaktywnych, uzależnienie, sygnały świadczące, że ktoś ma problem ze środkami odurzającymi, jak się zachować, jeśli znajomy eksperymentuje ze środkami odurzającymi, instytucje, w których można szukać pomocy w związku ze środkami psychoaktywnymi;
Wspomaganie rozwoju intelektualnego uczniów
 • przygotowanie do samokształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • pomoc w zrozumieniu funkcjonowania umysłu ludzkiego, w celu świadomego wywierania wpływu na zwiększenie efektywności uczenia się,
 • zapoznanie z podstawowymi technikami pracy umysłowej,
 • pobudzanie do refleksji nad znaczeniami słów,
 • kształtowanie postaw krytycznego oceniania zawartości odbieranych komunikatów,odróżniania
  zawartych w nich faktów od opinii, fikcji od kłamstwa,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania wypowiedzi o charakterze perswazyjnym, prowokacyjnym, manipulacji,
 • kształtowanie umiejętności uczestniczenia w dyskusji, precyzowania i uzasadniania swoich poglądów, polemizowania z poglądami innych;
naturalne i zdrowe metody zwiększania efektywności pracy mózgu, konsekwencje i zagrożenia wynikające z zażywania dopalaczy i narkotyków celem ułatwienia nauki;
Wspomaganie rozwoju moralnego uczniów • wpajanie wartości pozytywnych,
 • ukazywanie różnic pomiędzy wartościami pozytywnymi
  i ich przeciwieństwami,
 • uświadamianie postaw społecznych, obyczajowych, narodowych,
 • religijnych, etycznych, kulturowych wynikających z poszanowania określonych wartości,
 • uświadamianie potrzeby organizowania pomocy humanitarnej,
 • wpajanie zasad szlachetnej rywalizacji (zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki),
 • kształtowanie refleksyjnego stosunku do różnych postaw ludzkich i sytuacji życiowych,
 • uświadamianie odpowiedzialności za dokonywane wybory moralne,
 • ukazywanie znaczenia zasad moralnych dla rozwoju osobistego człowieka i kształtowania się relacji społecznych;
Wspomaganie rozwoju kultury osobistej uczniów
 • pogłębianie znajomości etyki mowy i etykiety języka w różnych
  sytuacjach komunikacyjnych,
 • uświadamianie granic stosowania slangu młodzieżowego,
 • uświadamianie negatywnych konsekwencji używania wulgaryzmów;
formy komunikacyjne charakterystyczne dla środków elektronicznych, formuły grzecznościowe, środowiskowe konwencje językowe
Edukacja medialna
 • uświadamianie zagrożeń płynących z elektronicznych środków komunikacji (oszustwa, manipulacje, poniżanie godności osobistej),
 • kształtowanie umiejętności krytycznej analizy przekazów reklamowych; anonimowość w sieci, przestępstwa internetowe,
anonimowość w sieci, przestępstwa internetowe, cyberprzemoc;
Edukacja dla sztuki
 • przygotowanie do świadomego odbioru dzieł sztuki,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, wyrażania, uzasadniania własnego stosunku do odbieranych dzieł sztuki,
 • zaznajamianie z instytucjami kulturalnymi, ich działalnością,
 • uświadamianie roli sztuki
  w rozwoju duchowym człowieka,
 • przygotowanie do aktywnego, czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
 • uświadamianie konieczności przestrzegania zasad prawa autorskiego dotyczących ochrony własności intelektualnej,
 • stwarzanie możliwości czynnego uczestnictwa w kulturze,
 • stwarzanie warunków do prezentacji własnej twórczości;
prawa autorskie, plagiat,
nielegalne kopiowanie i rozpowszechnianie dzieł sztuki
Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
 • uświadamianie tradycji narodowych,
 • uświadamianie znaczenia wielkiej i małej ojczyzny w życiu człowieka,
 • uświadamianie roli patriotyzmu w życiu osobistym, społecznym,
 • uświadamianie niebezpieczeństw płynących z postaw nacjonalizmu, szowinizmu, kosmopolityzmu,
 • ugruntowywanie poczucia
  tożsamości narodowej,
 • uświadamianie istnienia praw obywateli i obowiązków wobec ojczyzny,
 • wzbudzanie szacunku dla państwa, jego symboli, kultury, tradycji,
 • zapoznawanie z dziedzictwem kultury narodowej;
Edukacja do uczestnictwa w życiu gospodarczym
 • uświadamianie procesów gospodarczych i racjonalnego oraz nieracjonalnego gospodarowania w życiu codziennym,
 • wpajanie podstawowych zasad organizacji pracy,
 • uświadamianie praw i obowiązków pracownika,
 • wyjaśnianie mechanizmu korupcji i jego skutków społecznych,
 • uświadamianie konsekwencji zjawiska szarej strefy;
podmioty gospodarcze, dochody, wydatki, budżet,
społeczna odpowiedzialność biznesu,
Preorientacja zawodowa pomoc w świadomym wyborze dalszego kierunku kształcenia i planowaniu kariery zawodowej, rola pracy w życiu człowieka,
predyspozycje zawodowe,
możliwości przekwalifikowania, permanentne doskonalenie zawodowe,
potrzeby lokalnego, krajowego, europejskiego rynku pracy,
ścieżki realizacji kariery zawodowej,
zawody (środowisko pracy, narzędzia, czynności),
system edukacyjny (rodzaje szkół, zasady rekrutacji),
kryteria wyboru szkoły i zawodu;
Przygotowanie do życia w rodzinie
 • kształtowanie poczucia akceptacji własnej płciowości,
 • kształtowanie umiejętności obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej,
 • budowanie prawidłowych relacji z rodzicami,
funkcje rodziny, role w rodzinie, presja seksualna, pornografia, prostytucja nieletnich, inicjacja seksualna;
Integracja europejska
 • uświadamianie celów integracji europejskiej,
 • kształtowanie postawy otwarcia się
  na różnorodność kultur w otaczającym świecie;
Edukacja ekologiczna
 • uświadamianie konieczności ochrony środowiska naturalnego,
 • kształtowanie nawyków związanych z proekologicznym trybem życia;
racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, oszczędzanie energii, segregacja śmieci, recykling
Edukacja dla bezpieczeństwa
 • uczenie zasad zachowania w przypadku zagrożenia zdrowia i życia,
 • uczenie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 • zapoznawanie z zasadami ewakuacji oraz zachowania podczas wypadków i katastrof,
 • uświadamianie, czym jest terroryzm oraz jakie są możliwości zwalczania go;
zagrożenia w szkole, domu, okolicy, przeciwdziałanie panice,
sygnały alarmowe

Rozdział IV

MODEL ABSOLWENTA

Postulowanym efektem pracy wychowawczej gimnazjum jest absolwent:
cechy dobrego ucznia

Rozdział V

POWINNOŚCI RODZICÓW, NAUCZYCIELI
I WYCHOWAWCÓW

Powinności rodziców:
 
Rodzice powinni systematycznie współpracować z nauczycielami i wychowawcami oraz wspierać ich w realizacji zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczego.
 
Każdy rodzic powinien aktywnie uczestniczyć w  życiu szkoły i klasy, do której uczęszcza jego dziecko.
 
Obowiązkiem rodziców jest także systematyczne, aktywne uczestnictwo w zebraniach rodziców, konsultacjach, prelekcjach lub warsztatach organizowanych przez szkołę.
 
Powinności nauczycieli i wychowawców:
Każdy nauczyciel powinien wprowadzać do tematyki swojego przedmiotu elementy programu wychowawczego szkoły.
 
Nauczyciele są zobowiązani dbać o stworzenie na zajęciach atmosfery życzliwości i bezpieczeństwa poprzez eliminowanie nieuzasadnionego lęku i unikanie drastycznych metod wychowawczych.
 
Nauczyciele powinni zachować neutralność polityczną w swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nie mogą prowadzić agitacji, mają jedynie udzielać uczniom rzetelnych i obiektywnych informacji.
 
Zadaniem wychowawców jest także:
• inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
• podejmowanie działań mediacyjnych i umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole klasowym oraz pomiędzy wychowankami a innymi członkami społeczności szkolnej;

Rozdział VI

METODY I FORMY OSIĄGANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW WYCHOWAWCZYCH

 
DZIAŁANIA,
ADRESOWANE DO UCZNIÓW
DZIAŁANIA,
ADRESOWANE DO RODZICÓW
 • działalność szkolnego Rzecznika Praw Ucznia,
 • analiza sytuacji wychowawczej szkoły, klas (ankiety, obserwacje),
 • zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, posiadania, rozprowadzania tych substancji,
 • zakaz przebywania osób nieuprawnionych na terenie szkoły,
 • monitoring wizyjny podwórka i korytarza szkolnego,
 • stwarzanie warunków do prowadzenia zdrowego stylu życia (miejsca do uprawiania sportu, rekreacji i wypoczynku: boiska, świetlica, czytelnia),
 • zwiększanie dostępności alternatywnych w stosunku do używania alkoholu i narkotyków form aktywności (zajęcia pozalekcyjne, sportowe, rekreacyjne, ogniska, dyskoteki, wycieczki, wyjazdy na basen, lodowisko, do kina, teatru),
 • tematyczne lekcje wychowawcze w klasach,
 • przedstawienia o charakterze wychowawczo-profilaktycznym,
 • konkursy przedmiotowe, tematyczne, artystyczne obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
 • akademie z okazji świąt, uroczystości,
 • skrzynka kontaktowa do której uczniowie mogą anonimowo wrzucać listy z nurtującymi ich problemami, uwagami dotyczącymi życia szkolnego,
 • festyn pożegnalny dla  trzecioklasistów, którzy kończą gimnazjum,
 • tryb rekrutacji do klas pierwszych (rozbijanie grup antagonistyczno–destrukcyjnych,
  stwarzanie możliwości zaistnienia w nowych grupach),
 • dyżury uczniowskie – pomoc w dyżurach nauczycielskich,
 • patrole Straży Miejskiej na terenie szkoły podczas przerw, zajęć pozalekcyjnych, imprez szkolnych,
 • Gimnazjada – impreza integracyjna dla klas pierwszych połączona z pasowaniem na gimnazjalistę, ewaluacją realizacji programu wychowawczego,
 • obchody Dnia Patrona szkoły,
 • wymiana uczniów ze szkołami w Niemczech w ramach programu Socrates–Comenius,
 • udział w programie społecznym „Szkoła bez przemocy”,
 • akcje charytatywne organizowane przez samorząd uczniowski,
 • procedury interwencji wobec uczniów uniemożliwiających prowadzenie lekcji, niewłaściwie korzystających z telefonów i urządzeń multimedialnych,
 • spotkania z policjantami, funkcjonariuszami straży miejskiej na temat bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, życia, zachowań ryzykownych, odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, alkoholizmu;
 • podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców (warsztaty, wykłady, konsultacje indywidualne),
 • współpraca z rodzicami przy rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych (powiadamianie o niewłaściwym lub niepokojącym zachowaniu dziecka, wspólne podejmowanie działań korygujących),
 • udział rodziców w uroczystościach, imprezach i ważnych wydarzeniach z życia szkolnego,
 • spotkania rodziców z funkcjonariuszami policji i straży miejskiej na temat współczesnych zagrożeń młodzieży;

Rozdział VII

OCENIANIE ZACHOWANIA UCZNIÓW

zob. też kryteria oceny
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez niego zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 
Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o spełnianiu przez niego obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej i postawie wobec otoczenia.
 
Ocena zachowania ucznia uwzględnia w  szczególności:
 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 • dbałość o honor i tradycje szkoły,
 • dbałość o piękno mowy ojczystej,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,
 • okazywanie szacunku innym osobom;
Ocenie podlega zachowanie uczniów w szkole, autobusie szkolnym oraz te zachowania poza szkołą, które mają wpływ na funkcjonowanie uczniów w szkole i oddziałują na środowisko szkolne.
 
Uczniów nagradza się za:
 • wzorowe zachowanie,
 • aktywny udział w życiu klasy, szkoły i środowiska lokalnego,
 • pozytywny wpływ na kolegów i koleżanki,
 • wyraźne efekty pracy nad sobą (pod względem nauki i zachowania),
 • pomoc słabszym, młodszym, starszym, niepełnosprawnym w szkole i poza nią,
 • aktywne przeciwstawianie się wszelkim przejawom zła,
 • prace społeczne na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego;

Motywując uczniów do pracy nad sobą nagradzamy ich za każdą, nawet minimalną poprawę zachowania.
 
Uczniów karze się za:
 • nieprzestrzeganie, łamanie postanowień obowiązujących w szkole regulaminów i przepisów,
 • zachowania sprzeczne z prawem,
 • samowolne opuszczanie terenu szkoły podczas przerw,
 • niewłaściwy, lekceważący stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,
 • obojętność na przejawy zła, przyzwolenie dla niego,
 • stosowanie agresji i przemocy w kontaktach interpersonalnych,
 • niszczenie, dewastację mienia prywatnego i szkolnego,
 • zaśmiecanie, zanieczyszczanie terenu szkoły,
 • palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie narkotyków, posiadanie lub rozprowadzanie tych substancji,
 • kłamstwa, oszustwa, fałszerstwa,
 • wagary i spóźnienia;

 
Wobec uczniów można zastosować następujące kary i środki wychowawcze:
 • naprawienie (w miarę możliwości) wyrządzonej szkody,
 • przeproszenie osoby skrzywdzonej,
 • upomnienie nauczyciela/wychowawcy wobec klasy,
 • upomnienie wpisane do dziennika lekcyjnego,
 • powiadomienie rodziców (opiekunów prawnych) o niewłaściwym zachowaniu  dziecka,
 • rozmowa wychowawcza z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem lub dyrektorem szkoły,
 • pozbawienie przywilejów (udział w loterii „Szczęśliwy Numerek”, zgłaszanie nieprzygotowań, udział w wycieczkach, imprezach),
 • pozbawienie pełnionych funkcji (w  samorządzie klasowym, szkolnym, poczcie sztandarowym),
 • obniżenie oceny z zachowania,
 • przeniesienie do innej klasy,
 • przeniesienie do innej szkoły – jeżeli wyczerpane zostały pozostałe określone w statucie możliwości skutecznego oddziaływania wychowawczego na ucznia,
 • w przypadkach ewidentnego łamania prawa - skierowanie sprawy na policję, do prokuratury lub sądu dla nieletnich;
W przypadkach nietypowych i szczególnie uzasadnionych wobec ucznia można zastosować inną karę lub środek wychowawczy, aniżeli przewidziane powyżej.
Decyzję o zastosowaniu takiej kary i jej formie podejmuje szkolna komisja wychowawcza lub rada pedagogiczna.
Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia i mieć charakter wychowawczy.
Stosowane wobec uczniów kary i środki wychowawcze nie mogą naruszać ich nietykalności cielesnej i godności osobistej.
 
Uczeń, który wykaże odwagę cywilną i dobrowolnie przyzna się do popełnionego przewinienia (zwłaszcza w sytuacjach, w których wina jego nie zostałaby wykryta), może liczyć na złagodzenie lub anulowanie kary.
W przypadku szczególnych zasług ucznia lub widocznych efektów jego pracy nad sobą i poprawy zachowania nałożona kara może zostać złagodzona a nawet darowana.

Rozdział VIII

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z POLICJĄ, STRAŻĄ MIEJSKĄ

Gimnazjum utrzymuje z Policją oraz Strażą Miejską systematyczną współpracę w zakresie rozpoznawania i eliminowania przejawów niedostosowania społecznego wśród uczniów oraz eliminowania innych grożących im niebezpieczeństw.
 
W ramach współpracy z Policją i Strażą Miejską gimnazjum:
 • realizuje przy współudziale funkcjonariuszy straży miejskiej i policji programy profilaktyczne oraz organizuje imprezy, konkursy i olimpiady związane z tematyką bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia,
 • udziela policji, straży miejskiej informacji o funkcjonowaniu uczniów na terenie szkoły (frekwencja, wyniki w nauce, zachowanie, kontakty z rodzicami) oraz o ich ewentualnych przejawach demoralizacji,
 • zgłasza do straży miejskiej zdarzenia i sytuacje zakłóceń spokoju i porządku publicznego na terenie gimnazjum, które mogą mieć negatywny wpływ na działalność szkoły lub obniżać poziom bezpieczeństwa znajdujących się w niej osób,
 • zgłasza policji zdarzenia wypełniające znamiona przestępstwa lub stanowiące zagrożenie zdrowia i życia uczniów lub innych członków społeczności szkolnej,
 • umożliwia policjantom i funkcjonariuszom straży miejskiej kontakt z uczniem w celu przeprowadzenia z nim rozmowy wychowawczo–profilaktycznej lub wyjaśniającej okoliczności sprawy, którą prowadzą,
 • umożliwia policjantom wykonanie w stosunku do uczniów czynności dochodzeniowo–śledczych, procesowych lub innych zleconych przez sąd dla nieletnich (np. przeszukanie, zebranie dowodów, wysłuchanie, zatrzymanie)
Valid CSS!