powrót do strony głównej
obejrzyj powiększenie

Informacje
pedagoga
szkolnego
dla rodziców

pliki w formacie .doc

INFORMACJA o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających w r. szk. 2016/2017
pełny tekst w: → załączniku pedagoga szkolnego
INFORMACJA dla rodziców uczniów klas 1. i 2.
Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, szkoły nie mogą przekazywać sobie opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej. Rodzice muszą odebrać te dokumenty ze szkoły, do której uczeń poprzednio uczęszczał i we własnym zakresie dostarczyć je do naszego gimnazjum.
Jeśli uczeń posiada opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, których dotąd nie przedłożył w szkole, a chce być na ich podstawie objęty pomocą psychologiczno–pedagogiczną, powinien niezwłocznie dostarczyć w/w dokumenty do pedagoga szkolnego.

Uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, mogą być ubezpieczeni na koszt towarzystwa ubezpieczeniowego. Podania o pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe należy składać do sekretariatu szkoły lub do pedagoga szkolnego do 30 września.
Formularz wniosku o pokrycie składki przez ubezpieczyciela można pobrać w sekretariacie, u pedagoga szkolnego lub → tutaj
INFORMACJA dla rodziców uczniów klasy 3 - Jeśli uczeń kl. 3 posiada opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, o której gimnazjum nie wie (uzyskał dawno, ale dotychczas nie przedkładał w szkole, bądź uzyskał niedawno i jeszcze nie przedłożył w szkole), powinien ją dostarczyć do pedagoga szkolnego do 15 października.
    Jeśli uczeń nie dotrzyma tego terminu, nie będzie mógł skorzystać z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego!
 
Uczniowie klas III mogą wypożyczyć niektóre podręczniki z biblioteki szkolnej na okres całego roku szkolnego. Osoby zainteresowane powinny zgłaszać się bezpośrednio do biblioteki szkolnej.
 
Uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, mogą być ubezpieczeni na koszt towarzystwa ubezpieczeniowego. Podania o pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe należy składać do sekretariatu szkoły lub do pedagoga szkolnego do 30 września.
Formularz wniosku o pokrycie składki przez ubezpieczyciela można pobrać w sekretariacie, u pedagoga szkolnego lub → tutaj.
ZANIM przystąpisz do odrabiania lekcji wybierz: porę, miejsce, przewietrz pomieszczenie... - propozycje usprawnienia nauki - dla uczniów i ich rodziców.


w poprzednim roku szkolnym:

To zainteresuje kandydatów do szkoły zawodowej: kierownik szkolenia praktycznego PZSP nr 1 w Środzie Śląskiej przedstawia kandydatom do Zasadniczej Szkoły Zawodowej listy pracodawców, którzy są chętni przyjąć uczniów od 1 września 2016 na praktyczną naukę zawodu - szczegóły w dołączonym pliku tekstowym.
Informacja pedagoga szkolnego na podstawie Komunikatu dyrektora CKE z dn. 7.09.2015 w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016
Zainteresowani będą rodzice uczniów:
- z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
- z czasową niesprawnością rąk,
- chorych, niesprawnych czasowo,
- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią,
- w sytuacji kryzysowej, traumatycznej.
Informacja pedagoga szkolnego: podręczniki, ubezpieczenie i inne - które mogą zainteresować niektórych uczniów klas II i III.
Uczniowie:
- klas II i III mogą wypożyczyć niektóre podręczniki z biblioteki szkolnej na okres całego roku szkolnego,
- znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, mogą być ubezpieczeni na koszt towarzystwa ubezpieczeniowego,
- którzy mogą być objęci szkolną pomocą psychologiczno–pedagogiczną.
 
powrót do strony głównej
obejrzyj powiększenie

Informacje różne

Kronika szkolna  i   osiągnięcia naszych uczniów

 Rodzice i uczniowie poza granicami Polski - ważne informacje dotyczące kontynuowania edukacji szkolnej

Powiatowy punkt konsultacyjny (od listopada 2007)
służy pomocą pedagogiczno-psychologiczną rodzicom, uczniom i nauczycielom; czynny dwa razy w tygodniu.

Telefony zaufania:  uczniowski i policyjny (dolnośląski)
Jeśli obawiasz się zwrócić do wychowawcy, nauczycieli albo rodziców, tu znajdziesz pomoc lub życzliwą poradę
Wzór jednolitego ubioru szkolnego
 
 Dla kandydatów na gimnazjalistów - tutaj znajdziecie informacje o zasadach przyjęć do naszego gimnazjum

 Dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych - tutaj znajdziecie informacje o zasadach i warunkach rekrutacji,
   szczególnych wymaganiach do szkół zawodowych i sportowych,oraz postępowaniu z laureatami konkursów,
   terminarzu przyjęć i
   punktach informacyjnych dla kandydatów
 
» EGZAMIN GIMNAZJALNY i INNE