powrót do strony głównej

WARUNKI UZYSKIWANIA
PRAWA DO KIEROWANIA MOTOROWERAMI
obowiązujące dotychczas

 
W naszym Gimnazjum istnieje możliwość nieodpłatnego uzyskania uprawnienia do kierowania rowerem i/lub motorowerem - Karty Rowerowej lub Motorowerowej.
Oba rodzaje kart wydaje dyrektor gimnazjum na podstawie Prawa o ruchu drogowym zawartym w Ustawie z 20 czerwca 1997 r., opublikowanym w Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602.

  Prawo to stanowi, że:
  w Art. 96.
 1. Dokumentem stwierdzającym uprawnienie do kierowania przez osobę, która nie ukończyła 18 lat:
  1) rowerem - jest karta rowerowa, motorowerowa lub prawo jazdy;
  2) motorowerem - jest karta motorowerowa lub prawo jazdy;
  3) pojazdem zaprzęgowym - jest prawo jazdy, karta motorowerowa lub rowerowa, jeżeli osoba uprawniona ukończyła 15 lat.
 2. Kartę rowerową lub motorowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat w przypadku karty rowerowej i 13 lat w przypadku karty motorowerowej.
 3. Kierować rowerem wieloosobowym oraz przewozić na rowerze inną osobę może osoba, która ukończyła 17 lat, a kierować po jezdni wózkiem inwalidzkim poruszanym siłą mięśni kierującego - osoba, która ukończyła 13 lat.
  w Art. 97.
 1. nie dot. szkół
 2. Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły ponadpodstawowej.
 3. Kartę motorowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej.
 4. i in. - nie dot. szkół
  w Art. 109.
 1. nie dot. szkół
 2. nie dot. szkół
 3. nie dot. szkół
 4. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową lub motorowerową dokonują:
  1) nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły;
  2) policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;
  3) egzaminator.

W naszym gimnazjum szkoleniem i egzaminem na oba rodzaje kart zajmuje się p. Woletta Janicka. Wiedzę konieczną do otrzymania tego dokumentu uczniowie mogą zdobyć na lekcjach techniki.
Jest to:
- znajomość znaków drogowych,
- znajomość przepisów dotyczących poruszania się po drogach publicznych,
- znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wpadkach drogowych.

Egzaminy teoretyczne na kartę motorowerową lub rowerową odbywają się każdego roku, w maju;
egzaminy praktyczne - w czerwcu.
W egzaminach biorą udział także funkcjonariusze Policji z Komendy w Środzie Śląskiej.

Istnieje także możliwość zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego w innym terminie, lecz tylko w wyspecjalizowanych Ośrodkach Szkolenia Kierowców. Potwierdzeniem zdania egzaminu jest w tym wypadku odpowiedni dokument (zob. dalej).

Ponadto w marcu każdego roku odbywają się turnieje Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, organizowane przez Komendę Policji w Środzie Śląskiej i PZM - pod patronatem MEN i Min. Infrastruktury. Laureaci tego konkursu są uprzywilejowani w egzaminach na kartę rowerową lub motorowerową. W ubiegłym roku szkolnym II m. w eliminacjach powiatowych zajęła uczennica naszej szkoły - Karolina Tomaszewska.

Z art. 96 ust. 2 wynika równocześnie, że od ucznia ubiegającego się o wydanie karty motorowerowej lub rowerowej, zdającego egzamin kwalifikacyjny poza terenem naszego Gimnazjum będzie wymagane odpowiednie zaświadczenie.
 

  Zaświadczenie takie może wystawić:
 • egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,
 • funkcjonariusz policji posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego,
 • w wyjątkowych wpadkach - inna szkoła odpowiedniego szczebla.
  I powinno zawierać:
 • Informację o rodzaju egzaminu: karta rowerowa czy motorowerowa,
 • Znak (numer) dokumentu w wewnętrznym obiegu wystawiającego zaświadczenie,
 • wynik egzaminu z teorii oraz jazdy,
 • podpis egzaminatora (w rozumieniu Art.110 cytowanej ustawy) z jego służbowym identyfikatorem (stanowiskiem).

Zaświadczenia niespełniające tych warunków nie będą przez dyrektora gimnazjum honorowane.

 WARUNKI UZYSKIWANIA
PRAWA DO KIEROWANIA MOTOROWERAMI
po 19 stycznia 2013 (zgodnie z ustawą z 5 I 2011)

 1. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo o ruchu drogowym zamiast Karty motorowerowej zostaje wprowadzona nowa kategoria prawa jazdy AM; zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1a) będzie uprawniała do kierowania motorowerem.
 2. Wiek niezbędny do uzyskania prawa jazdy kategorii AM wynosi 14 lat (art. 8 ust. 1 pkt 1).
  Aby uzyskać to prawo jazdy trzeba będzie ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców, a następnie zdać egzamin państwowy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego. Ustawa szczegółowo określa warunki uzyskania prawa jazdy kategorii AM.
 3. Przepisy dotyczące prawa jazdy kategorii AM wchodzą w życie z dniem 19 stycznia 2012 (art. 139).
  Osobom w wieku od 13 do 18 lat, ubiegającym się o uprawnienia do kierowania motorowerem do dnia 18 stycznia 2013 wydaje się kartę motorowerową określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. (Prawo o ruchu drogowym - art. 124 ust. 9).
 4. Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów z 20 czerwca 1997 zachowuje ważność do czasu ukończenia 18 roku życia.
  Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat (art. 133 ust. 2).