powrót do strony głównej
obejrzyj powiększenie

 STATUT GIMNAZJUM
 inne dokumenty szkolne (wszystkie) (tutaj)
 dokumenty związane ze szkołą


TATUT   (ostatnia zmiana X 2016)
  Ogólne zasady
działalności gimnazjum

•  Organizacja szkoły
 
Rok szkolny Dokumenty: arkusz organizacji; plan- rozkład zajęć Lekcje Oddziały- zajęcia WF dodatkowe Biblioteka (regulamin) Świetlica (szczegóły) Nauczyciele Wychowawcy Pedagog Psycholog Inni pracownicy
Rada Rodziców (składka)

•  Działalność Gimnazjum
 
Czas nauki Zajęcia Korzystanie z zasobów Obowiązek szkolny Indywidualny tok cele i zadania współpraca: rodziców-   inne opieka nad uczniami dyżury nauczycielskie wychowawcy zmiana wychowawcy

•  Prawa i obowiązki uczniów
 
Prawa uczniów Uczniowie spoza obwodu - prawa   Skargi
Obowiązki Uczniowie spoza obwodu - obowiązki
Odwołania Ubiór: galowy (mundurek)
Warunki nauczania indywidualnego
Egzamin gimnazjalny klas III:   j. obcy, warunki szczególne - 1 2 3 ocena

•  Współpraca z organami porządkowymi
 
współpraca szkoły z: instytucjami państwowymi-   policją

  Działalność pedagogiczna i opiekuńcza,
Samorząd Uczniowski

•  Rada pedagogiczna

•  Opieka nad uczniami: pedagogiczna   i   psychologiczna
 
Pedagog i psycholog - godziny przyjęć
 
pedagogiczne konsultacje powiatowe
podręczniki szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej
stypendia szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej
ubezpieczenia szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej
informacje dodatkowe dla rodziców o: orzeczeniach poradni psych–ped. zob. też tutaj)

•  Samorząd uczniowski:
 
Regulamin Rada Cele Kompetencje Organy Cele Samorządu klasowego Rada Zarząd Opiekun Formy pracy Ordynacja KomisjaWyborcza; Dokumentacja Inne postanowienia

•  Rzecznik Praw Ucznia:
 
Skargi Odwołania
 


•  Ubezpieczenie od następstw wypadków
zob. też: ubezpieczenia szkolne dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej

Rekrutacja,
obowiązek szkolny
oraz
niektóre procedury
dotyczące uczniów

  Zasady naboru do gimnazjum
 
Uczniowie spoza obwodu
 
•  Rekrutacja na r. szk. 2015/16
 
•  Egzamin gimnazjalny 2014: harmonogram egzaminów 2015 ważne informacje dodatkowe 
•  Egzamin gimnazjalny dla uczniów z dysfunkcją/ami (zob. też  tutaj)
 
•   Rekrutacja do szkół p.gimnazjalnych na r. szk. 2015/2016
 
 
•  Wzór jednolitego ubioru szkolnego
 

•  Obowiązek szkolny
 
Zasady kontroli obecności na zajęciach: usprawiedliwienia - spóźnienia- Upomnienia Zwolnienia z religii- Dni wolne Odwoływanie zajęć Strój galowy
 
Ważne dla rodziców i uczniów przebywających za granicą
Uczniowie spoza obwodu Uczniowie spoza obwodu - obowiązki
Warunki nauczania indywidualnego, dostosowanie wymagań
Egzamin gimnazjalny klas III: j. obcy, warunki szczególne - 1 2 3 ocena

•  Wybrane procedury szkolne
 
Rozstrzyganie sporów między: pracownikami uczniami i nauczycielami wewnątrzklasowe Odwołania Skargi- decyzje Monitoring wizyjny

•  współpraca szkoły z:
 
instytucjami- policją Telefony komórkowe Księga odwiedzin
Dziennik lekcyjny Propozycje zmian w statucie


Dokumenty regulujące działalność dydaktyczną i wychowawczą

•  Ramowy plan nauczania
 
j. polski historia wiedza o społeczeństwie plastyka, muzyka technika język niemiecki język angielski matematyka fizyka i astronomia chemia biologia geografia informatyka wychowanie fizyczne religia zajęcia artystyczne   godzina wychowawcza Edukacja dla bezpieczeństwa  wychowanie do życia w rodzinie

•  Szkolny zestaw programów
 
Język polski Historia WOS Plastyka Muzyka Język niemiecki Język angielski Język rosyjski Matematyka Fizyka Chemia Biologia Geografia Informatyka Technika Wychowanie fizyczne Religia   Edukacja dla Bezpieczeństwa   Zajęcia artystyczne (plastyczne)   Zajęcia artystyczne (muzyczne)  pozostałe programy: wychowawczy  adaptacyjny dla klas I   profilaktyczny

•  Szkolny zestaw podręczników

•  Szkolny system oceniania
•  egzamin gimnazjalny klas III
•  wymagania programowe z poszczególnych przedmiotów

•  Szkolny program wychowania  
Powinności: rodziców - nauczycieli i wychowawców Formy pracy Ocenianie zachowania Nagrody kary Model absolwenta
Współpraca z Policją i Strażą Miejską Ubiór: galowy (mundurek)

•  Szkolny program profilaktyki
 
Procedury osiągania celów Metody i formy działań   Monitoring wizyjny
O środkach psychoaktywnych   Pedagog i psycholog - godziny przyjęć


Inne obszary
działalności szkoły
•  Biblioteka szkolna ( regulamin i inne informacje)  ( uzupełnienie)
i
•  świetlica szkolna  ( godziny otwarcia i inne informacje)
 
•  Radiowęzeł i dyskoteki szkolne
 
•  Wycieczki szkolne
 
•  Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
dyr. W. Papacz: wtorek i środa   w godz.: 8 - 9
dyr. J. Pieprzyk: czwartek i piątek   w godz.: 8 - 9
w sprawach pilnych prosimy o telefoniczne ustalenie godziny (tel. 71   3 173 064)  
•  Działalność nauczycieli w zespołach szkolnych
 
•  Kalendarz szkolny - index  Kalendarz dni wolnych (r.szk. 2015/2016)
 
    okumenty związane ze szkołą
Plan pracy szkoły Program szkoły   Dydaktyka   Obrzędowość i prawo szkolne   Wychowanie patriotyczne i obywatelskie   Potrzeby placówki   Opieka i profilaktyka zdrowotna   Samokształcenie i doskonalenie zawodowe   Szczegółowe plany pracy
  Warunki ubezpieczenia uczniów i nauczycieli •  Rodzaj świadczenia
 
pomoc: medyczna- rehabilitacyjna i pielęgnacyjna niektóre szczegóły ubezpieczenia refundacja świadczeń Infolinia: medyczna-  
Zmiana szkoły, odp: p. 2 i 4 Postępowanie: w razie wypadku i związane z assistance
Wzór podania do szkoły ponadgimnazjalnej
znajduje się na »  stronie Kuratorium Oświaty i Wychowania
w łączu:  Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora
  Karta motorowerowa
 i rowerowa w Gimnazjum
(bliższe informacje)
Regulaminy:
• 
 
• 
 
• 
 
• 
 
wycieczek szkolnych
 
stypendium gminnego
 
dyżurów nauczycielskich
 
biegów przełajowych
indywidualnych mistrzostw powiatu w lekkiej atletyce
z okazji obchodów Dni Środy Śląskiej
Kalendarz imprez informacje o ważniejszych wydarzeniach szkolnych oraz
Dniach Otwartych w r. szk. 2016/2017
Projekty edukacyjne  lista Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych Klas Drugich
- realizacja w r. 2011/2012

Valid HTML 4.01 Transitional