powrót do początku Przewodnikapowrót do strony głównej
obejrzyj powiększenie

Opieka pedagogiczna
nad uczniami


Podręczniki

Stypendia

Ubezpieczenia

PRZEWODNIK PO GIMNAZJUM
dla rodziców i uczniów

wnioski do organów pozaszkolnych

g o d z i n y  p r z y j ę ć psychologa

zob. też: Środa Śląska 
Poradnia Psych-Pedag. 
pedagoga

 
PEDAGOG i PSYCHOLOG SZKOLNY

      Do zakresu działań pedagoga i psychologa szkolnego należy:
        - kontrolowanie i egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego uczniów,
        - rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn ich niepowodzeń szkolnych,
        - udzielanie uczniom indywidualnej lub zespołowej pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
        - pomoc organizacyjna i merytoryczna, dotycząca przeprowadzania badań specjalistycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego itp.,
        - rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów,
        - prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej, finansowej dla uczniów,
        - organizowanie opieki, nadzoru, pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
        - inspirowanie oraz przeprowadzanie działań o charakterze profilaktycznym i socjalizacyjnym (np. warsztaty promujące zdrowy styl życia, profilaktyki uzależnień, warsztaty integracyjne, zajęcia psychoedukacyjne),
        - organizowanie i prowadzenie (w miarę możliwości) zajęć terapii rodzinnej dla osób zainteresowanych tą formą pomocy,
        - udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności napotkanych w wychowywaniu własnych dzieci,
        - przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego uczniów we współpracy z Policją, Strażą Miejską i Sądem Rejonowym,
        - kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo lub zagrożonych patologią społeczną do Sądu Rodzinnego i dla Nieletnich w celu objęcia ich niezbędną pomocą,
        - udzielanie pomocy uczniom wybitnie zdolnym – odpowiednio do rozpoznanych uzdolnień,
        - udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program, tok nauki lub objętych indywidualnym nauczaniem,
        - udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze kierunku dalszego kształcenia.

      W uzasadnionych przypadkach pedagog i psycholog mają prawo – w porozumieniu z dyrektorem szkoły – występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego lub do prokuratury oraz reprezentować gimnazjum przed tymi organami.

      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej pedagog i psycholog udzielają na wniosek ucznia, nauczyciela, wychowawcy, rodziców lub innych uprawnionych osób (np. kuratora sądowego, pracownika socjalnego, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej).

      Pedagog i psycholog ściśle współpracują z pedagogami i psychologami innych szkół, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorami sądowymi, Policją, Strażą Miejską itp.

 

 

G O D Z I N Y  P R Z Y J Ę Ć
PEDAGOGA i PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

p s y c h o l o g p e d a g o g
Gabriela Peryga Elżbieta Wika
poniedziałek 800 - 1300 830 - 1445
wtorek 800 - 1300 800 - 1445
środa 800 - 1300 800 - 1430
czwartek 800 - 1300 800 - 1445
piątek 800 - 1300 800 - 1430
 

 
PODRĘCZNIKI

  Uczniowie klas 1, 2, 3, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą nieodpłatnie wypożyczyć podręczniki z biblioteki szkolnej na okres całego roku szkolnego.
Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać bezpośrednio do biblioteki szkolnej.

Uczniowie klas 1, 2, 3, słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, którzy posiadają z tego tytułu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu podręczników. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskać można u pedagoga szkolnego.

 
STYPENDIA

 Uczniowie klas 1, 2, 3, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza określonej w rozporządzeniu kwoty) mogą otrzymać stypendium socjalne.
Formularz wniosku o stypendium odebrać można u pedagoga szkolnego. Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły do 14 września.

 
UBEZPIECZENIA

  Uczniowie klas 1, 2, 3, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej mogą być ubezpieczeni na koszt szkoły.
Podania o ubezpieczenie na koszt szkoły należy składać do sekretariatu szkoły do 1  października.
 
zob. też szerzej - Warunki ubezpieczenia szkolnego

 
Dodatkowe informacje oraz wszelkie druki i formularze,
związane z wymienionymi sprawami,
można uzyskać u pedagoga szkolnego - p. Elżbiety Wiki.