powrót do strony głównej
powiększenie
Rekrutacja do gimnazjum
PRZEWODNIK PO GIMNAZJUM
Rekrutacja do gimnazjum
 
  (ostatnia zmiana IV 2015)
Ramowy plan nauczania
Zestaw podręczników
Szkolny system oceniania
Program wychowania
Prawa i obowiązki uczniów
Wybrane procedury szkolne
Przewodnik po Gimnazjum
PRZYJMOWANIE UCZNIÓW DO GIMNAZJUM
O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje dyrektor.
  • Do gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły:
    • do klasy pierwszej - na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
    • do klas wyższych – na podstawie świadectwa ukończenia klasy niższej.
      Potwierdzenie zamieszkania ucznia w obwodzie szkoły następuje zgodnie z przepisami w sprawie ewidencji ludności.

Uczniom zamieszkującym w obwodzie szkoły zapewnia się bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do i ze szkoły.

Przeprowadzając rekrutację do gimnazjum dyrektor może wymagać od kandydatów złożenia dodatkowych dokumentów – według opracowanych przez szkołę wzorów (np. karta zapisu do gimnazjum).

Nabór do klas pierwszych, podział nowo przyjętych uczniów na oddziały przeprowadza komisja rekrutacyjna według kryteriów ustalonych przez Radę Pedagogiczną na dany rok szkolny.

Jeżeli w gimnazjum są wolne miejsca, dyrektor może przyjąć uczniów spoza obwodu spełniających następujące kryteria:
- dobre wyniki w nauce (średnia ocen od 3,5),
- co najmniej dobra ocena zachowania.

Kandydaci spoza obwodu – laureaci wojewódzkich i ponadwojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez dolnośląskie kuratorium oświaty lub ministerstwo edukacji narodowej przyjmowani są do gimnazjum w pierwszej kolejności.

Rodzice uczniów spoza obwodu zobowiązani są wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie dziecku dojazdu do i ze szkoły.

Przyjęcie uczniów spoza obwodu nie może powodować pogorszenia warunków pracy, nauki w gimnazjum.


 Uczeń spoza obwodu, który łamie prawo, narusza regulaminy szkolne, a wobec którego wyczerpane zostały określone w statucie możliwości skutecznego oddziaływania wychowawczego, może zostać skreślony z listy uczniów.
  Skreślenia dokonuje dyrektor po konsultacji z samorządem uczniowskim, w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum, w obwodzie którego uczeń mieszka.
  Gimnazjalista spoza obwodu, który został skreślony z listy uczniów, zostaje z urzędu przyjęty do gimnazjum, w obwodzie którego mieszka lub może starać się o przyjęcie do innego gimnazjum.

Rodzice uczniów przyjmowanych spoza obwodu są informowani o możliwości wydalenia ich dziecka ze szkoły, jeżeli będzie sprawiać problemy wychowawcze. Podtrzymanie przez nich decyzji o zapisaniu dziecka do gimnazjum jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych ustaleń.

Valid HTML 4.01 Transitional