powrót do początku Przewodnika powrót do strony głównej Informacje różne
obejrzyj powiększenie

»  Informacje o przyjęciach do gimnazjum na r. szk. 2015/16

dla szóstoklasistów szkół podstawowych
składanie podań kopie świadectw listy przyjęć zwolnienia laureatów
oryginały świadectw ostateczne listy przyjęć

»  Informacje dla trzecioklasistów  ważne, dodatkowe informacje dla rodziców i uczniów » tutaj

egzamin gimnazjalny; rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
egzamin gimnazjalny 2015 - procedury w naszej szkole
zgłoszenia do szkół ponadgimnazjalnych
proszę sprawdzić aktualność w wybranej szkole!
punkty informacyjne

 (zgodne z zarządzeniem Nr 8/2015 Dolnośląskiego Kuratora; pełny tekst  » tutaj)

dla szkół ponadgimnazjalnych
spotkania z rodzicami zasady rekrutacji szczególne zasady laureaci konkursów

  do gimnazjum

przed wykorzystaniem podanych informacji proszę upewnić się o jej aktualności
na stronie podanej w nagłówku;
we wskazanym dokumencie są także informacje o warunkach przyjęć do szkół, które stawiają kandydatom dodatkowe wymagania

 składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum Odbywa się między 2 a 25 czerwca 2015 r. 
Równocześnie informujemy uczniów z naszego obwodu szkolnego, że zgodnie z Rozporządzeniem MENiS do gimnazjum są przyjmowani "z urzędu" i nie są zobowiązani do dotrzymania tego terminu. Uczniowie zamieszkujący poza naszym terenem powinni wcześniej zasięgnąć informacji w wybranej szkole i liczyć się z możliwymi, innymi ograniczeniami przyjęć.
O naszym gimnazjum » w pigułce;    O naszym gimnazjum » do wyboru!

UWAGA: Od roku szkolnego 2009/2010 nauka dwóch języków obcych jest obowiązkowa.
W związku z tym - przy podziale uczniów na oddziały - uwzględniony będzie stopień zaawansowania znajomości języka obcego.

Szczegóły  deklaracji przydziału do poszczególnych klas zawarte są w:
» Regulaminie przyjęć r. 2014; » wzór karty zapisu, uczniowie spoza rejonu: » uzupełnienie
 składanie kopii dokumentów Kopie świadectw ukończenia szkoły podstawowej, i kopie zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz inne wymagane dokumenty należy złożyć między 26 a 29 czerwca 2015 r.
 lista przyjęć Ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum nastąpi w terminie do 2 lipca 2015 r.
(Ostateczna lista przyjętych uczniów - do 7 lipca)
.
 składanie oryginałów świadectw Potwierdzenie woli przyjęcia do gimnazjum - poprzez złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych - oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów należy złożyć do 6 lipca 2015 r.
 
UWAGI:
 1. Wszyscy uczniowie rejonu, którzy złożą wymagane dokumenty w terminie, zostaną przyjęci do Gimnazjum im. Jana Pawła II . 
 ostateczna lista przyjęć Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum, po złożeniu dokumentów, o których mowa w punkcie poprzednim nastąpi w terminie do 7 lipca 2015 r.
 laureaci konkursów Do gimnazjum, niezależnie od kryteriów zawartych w jego statucie, są przyjmowani laureaci Konkursu Interdyscyplinarnego dla Uczniów Szkół Podstawowych „zDolny Ślązaczek” (organizowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty).

egzamin gimnazjalny

(aktualne dane dostępne na » stronie OKE)

Informacje o egzaminie będą prezentowane na tablicach parteru szkoły
proszę upewnić się, że nie zostały zaktualizowane już po opublikowaniu tych danych.

inne procedury

Ukończenie pracy przed terminem należy zgłosić przewodniczącemu zespołu przez podniesienie ręki i zamknąć swój arkusz.
Uczniowie posiadający orzeczenie lekarskie mają prawo do zdawania egzaminu w warunkach dostosowanych do ich dysfunkcji.
Pisemne zastrzeżenia dotyczące przebiegu egzaminu można zgłosić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni od daty odpowiedniej części egzaminu.

punkty informacyjne  

Zadaniem punktów informacyjnych jest udzielanie informacji o możliwościach podjęcia nauki i wyboru zawodu w szkołach na terenie województwa dolnośląskiego oraz o wolnych miejscach w szkołach położonych w rejonach działania punktu.

  Powołuje się następujące punkty informacyjne dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych:
  - punkt miejski we Wrocławiu – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9, ul. Krakowska 102, tel. 71 786-70-22 lub  786-70-15;
  - punkt miejski w Jeleniej Górze – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 259, tel. 75 647-30-01 lub 647-30-02;
  - punkt miejski w Legnicy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1, ul. Wrocławska 183a, te. 76 854-68-43 lub 854-68-48
  - punkt miejski w Wałbrzychu – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Matejki 7, tel. 74 842-52-63 lub 842-22-43.

Punkty informacyjne będą czynne od 18 marca 2013, we wszystkie dni robocze

ważne dla rodziców niektórych uczniów klas III

Przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, w przypadku równorzędnych wyników postępowania kwalifikacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi specjalną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 
W sprawie w/w opinii rodzice powinni niezwłocznie zgłosić się do Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Środzie Śląskiej (ul. Konstytucji 3–go Maja 7, tel. 713173868).
W razie pytań rodzice mogą zwracać się bezpośrednio do poradni lub do pedagoga gimnazjum, Elżbiety Wiki (tel. 713173064).

Przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, kandydaci niepełnosprawni powinni posiadać aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 
W sprawie w/w opinii rodzice powinni niezwłocznie zgłosić się do Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Środzie Śląskiej (ul. Konstytucji 3–go Maja 7, tel. 713173868).
W razie pytań rodzice mogą zwracać się bezpośrednio do poradni lub do pedagoga gimnazjum, Elżbiety Wiki (tel. 713173064).

Przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, w przypadku równorzędnych wyników postępowania kwalifikacyjnego pierwszeństwo mają sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych. W związku z powyższym w szkole ponadgimnazjalnej należy złożyć wraz z innymi dokumentami rekrutacyjnymi:
• zaświadczenie z PCPR o przebywaniu w rodzinie zastępczej,
• zaświadczenie z placówki opiekuńczo – wychowawczej o przebywaniu w niej,
• postanowienie sądu rodzinnego o umieszczeniu w rodzinie zastępczej.
 
W razie pytań rodzice mogą zwracać się bezpośrednio do poradni lub do pedagoga gimnazjum, Elżbiety Wiki lub Beaty Markowskiej - (tel. 713173064).

Informacje dla przyszłych absolwentów
 spotkania z rodzicami jeszcze nieustalone
 podania do szkoły ponadgimnazjalnej należy złożyć w terminie od 2 do 25 czerwca;
w tym czasie można zmienić decyzję o wyborze szkoły (w czasie rekrutacji można składać podania do nie więcej niż trzech szkół równocześnie).
 dokumenty i terminy  Kandydat dołącza do podania w terminie 26-29 czerwca 2015:
 • kopię świadectwa ukończenia szkoły,
 • kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 •  zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad o zasięgu co najmniej wojewódzkim
 • podanie o przyznanie miejsca w internacie (dla zamiejscowych).
   
  oraz - jeśli to jest wymagane: ↓
 inne dokumenty
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań (nauka zawodu),
 • opinia poradni w sprawie pierwszeństwa (problemy zdrowotne),
 • orzeczenie lekarskie (szkoły sportowe),
 • dokumenty uprawnień z racji ustawy:
  - oświadczenie o wielodzietności,
  - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  - wyrok sądu orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, dokument o objęciu pieczą zastępczą lub inne wymagane.
  Szczegóły o formie wspomnianych dokumentów są również w cyt. zarządzeniu kuratora.
 listy zakwalifikowanych zostaną ogłoszone do 2 lipca 2015
listy dodatkowe  Listy uczniów przyjętych w postępowaniu uzupełniającym nastąpi nie później niż do 10 lipca;
w szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów, kwalifikowanie będzie zakończone nie później niż 31 sierpnia 2015.