G O D Z I N Y  P R Z Y J Ę Ć
PEDAGOGA i PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

PEDAGOG ELŻBIETA WIKA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

10:30 – 11:30

 

8:00–15:00

8:15–13:15

9:00–12:30

 

8:45–11:45

     

12:30 –15:00

       

 

PSYCHOLOG GABRIELA PERYGA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7:45 – 10:30

7:45 – 15:15

--------

10:30 - 15:15

7:45-15:15

 

 

Powiedz "NIE!" przemocy

******************************

SKRZYNKA ZAUFANIA 

Drodzy uczniowie!

Bardzo zależy nam na tym, by w szkole wszyscy czuli się bezpiecznie. Dlatego przypominamy, że od wielu lat funkcjonuje u nas tzw. „Skrzynka Zaufania”, za pośrednictwem której każdy z Was może anonimowo zgłaszać sformułowane pisemnie wnioski, uwagi, skargi i innego rodzaju informacje.

Osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie „Skrzynki Zaufania” są pedagog Elżbieta Wika i psycholog Gabriela Peryga. Odczytują one listy wrzucone do skrzynki, relacjonują ich treść dyrekcji szkoły i w porozumieniu z dyrekcją planują dalsze działania odnośnie do zgłoszonych przez Was kwestii.

Do „Skrzynki Zaufania” możecie wrzucać listy dotyczące wszystkiego, czego obawiacie się w związku ze szkołą, co wzbudza Wasz niepokój, o czym z różnych względów nie chcecie powiedzieć nam wprost.

Skrzynka Zaufania” znajduje się na parterze budynku szkolnego, w pobliżu gabinetu pedagoga i psychologa.

Dodatkowo na naszej stronie internetowej (www.gimnazjumsrodasl.pnet.pl/) funkcjonuje „Elektroniczna Skrzynka Zaufania”, za pośrednictwem której możecie napisać do pedagoga i psychologa zgłoszenie dotyczące niepokojących sytuacji związanych ze szkołą.

Mamy nadzieję, że Dzięki obu „Skrzynkom Zaufania” poznamy realne problemy naszych uczniów i naszej szkoły oraz będziemy mieli szansę udzielenia wsparcia i pomocy osobom, które tego potrzebują.

pedagog Elżbieta Wika

 SKRZYNKA ZAUFANIA - FORMULARZ KONTAKTOWY

 

*************************************

 

Do zakresu działań pedagoga i psychologa szkolnego należy:         

- kontrolowanie i egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego uczniów,        

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn ich niepowodzeń szkolnych,         

- udzielanie uczniom indywidualnej lub zespołowej pomocy psychologiczno - pedagogicznej,         

- pomoc organizacyjna i merytoryczna, dotycząca przeprowadzania badań specjalistycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego itp.,       

- rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów,         

- prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej, finansowej dla uczniów,         

- organizowanie opieki, nadzoru, pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,         

- inspirowanie oraz przeprowadzanie działań o charakterze profilaktycznym i socjalizacyjnym (np. warsztaty promujące zdrowy styl życia, profilaktyki uzależnień, warsztaty integracyjne, zajęcia psychoedukacyjne),         

- organizowanie i prowadzenie (w miarę możliwości) zajęć terapii rodzinnej dla osób zainteresowanych tą formą pomocy,         

- udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności napotkanych w wychowywaniu własnych dzieci,         

- przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego uczniów we współpracy z Policją, Strażą Miejską i Sądem Rejonowym,         

- kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo lub zagrożonych patologią społeczną do Sądu Rodzinnego i dla Nieletnich w celu objęcia ich niezbędną pomocą,         

- udzielanie pomocy uczniom wybitnie zdolnym – odpowiednio do rozpoznanych uzdolnień,         

- udzielanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program, tok nauki lub objętych indywidualnym nauczaniem,        

- udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze kierunku dalszego kształcenia.

W uzasadnionych przypadkach pedagog i psycholog mają prawo – w porozumieniu z dyrektorem szkoły – występować z wnioskami do sądu rodzinnego i opiekuńczego lub do prokuratury oraz reprezentować gimnazjum przed tymi organami.

      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej pedagog i psycholog udzielają na wniosek ucznia, nauczyciela, wychowawcy, rodziców lub innych uprawnionych osób (np. kuratora sądowego, pracownika socjalnego, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej).

      Pedagog i psycholog ściśle współpracują z pedagogami i psychologami innych szkół, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorami sądowymi, Policją, Strażą Miejską itp.